РЕШЕНИЕ
№ 1385
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС_3690/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 'За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища' на ОбС - Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Община Казанлък е собственик на недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ IV- 44, кв. 282 с обща площ 400 /четиристотин кв. м/ ведно с построената в имота едноетажна масивна жилищна сграда, включително приземен етаж, със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв. м, построена през 1959 /хиляда деветстотин петдесет и девета/ година и подобрения.

Жилищната сграда се състои от две спални, всекидневна, кухненски бокс и вестибюл на първия етаж, и от три стаи и салон и санитарен възел на приземния етаж. Описаният недвижим имот, представлява частна общинска собственост, съгласно АЧОС 2797/17.12.2014 г., вписан в СВ под Вх.№ 522/24.01.2015 г., Акт 98, том 2, н.д. 304, и е включен в списъка на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ОбС Казанлък – Приложение № 15, утвърден с Решение № 806/28.11.2013 г. на ОбС Казанлък, ред № 27, като жилище за отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди.

Наемател на описания жилищен имот е семейството на Димитър Ангелов Попов, настанено със Заповед № 880/18.04.2013 година на Кмета на Община Казанлък, предхождана от Заповед № 190/15.03.2004 година на Кмета на Община Казанлък, без прекъсване на ползването, което продължава и към настоящия момент, като редовно заплаща дължимия наем, определен в сключения Договор за наем № 103/18.04.2013 година с Община Казанлък.

В чл. 37 от Наредба № 12 на ОбС Казанлък е посочено, че продажба на общинско жилище може да се извърши по молба на наемател, който отговаря на следните изисквания:

1. да е български гражданин;

2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с доказани жилищни нужди;

3. да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване;

4. да отговаря на нормите за настаняване по чл.17 от Наредба № 12;

5. да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината;

6. да няма неизплатени задължения за наем и консумативни разноски;

7. да няма задължения към общинския бюджет.

В Община Казанлък е постъпила Молба Вх. № 94-Д-173-1/26.02.2015 г. от Димитър Ангелов Попов, с която той изразява желанието си за закупуване на общинския имот, на което е наемател и отговаря на изискванията, предвидени в Наредба № 12 на ОбС Казанлък.

Въз основа на молбата е възложена и изготвена пазарна оценка за продажба от Лицензиран оценител недвижими имоти /сертификат Рег. № 100101674 от 30.07.2010 г. на КНОБ, София – инж. Теменужка Борисова Иванова/, която възлиза на 32 000,00 лв. без ДДС (тридесет и две хиляди лева и нула стотинки).

Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 11 967,10 лв. (единадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и десет стотинки).

Наемателят е запознат с определената пазарна оценка на недвижимия имот и е изразил своето съгласие за продължаване на процедурата по продажбата му с Молба Вх. № 94-Д-173-1#2/03.04.2015 година.

Спазени са всички изисквания, предвидени в чл. 37 от Наредба № 12 на ОбС Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица.“

По време на заседанието Общинския съвет подкрепи предложението на Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси за промяна на пазарната цена в размер на 42 000 лв. без ДДС (четиридесет и две хиляди лева и нула стотинки).

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 37 от Наредба № 12 -  „За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища“ на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Изключва от списъка в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ОбС Казанлък – Приложение № 15, утвърден с Решение 806/28.11.2013 г. на ОбС Казанлък ред 27, като общински жилищен имот предназначен за отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди, находящ се в гр. Казанлък, ул.“Ален мак“  № 15 и се включи за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на ОбС Казанлък.

 

ІІ. Утвърждава изготвената от Лицензиран оценител на недвижими имоти /сертификат Рег. №100101674 от 30.07.2010 г. на КНОБ, София – инж. Теменужка Борисова Иванова/ пазарна оценка за недвижимия имот в размер на 32 000,00 лв. без ДДС (тридесет и две хиляди лева и нула стотинки), определя и приема продажна цена за имота в размер на 42 000,00 лв. без ДДС (четиридесет и две хиляди лева и нула стотинки).

 

ІІІ. Дава съгласие да се продаде на Димитър Ангелов Попов, ЕГН ХХХХХХХХХХ, следния недвижим имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС 2797/17.12.2014 г., вписан в СВ под Вх.№ 522/24.01.2015 г., Акт 98, том 2, н.д. 304, а именно: Урегулиран поземлен имот, УПИ IV- 44, кв. 282 с обща площ 400 /четиристотин кв. м/ ведно с построената в имота едноетажна масивна жилищна сграда, включително приземен етаж, със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв. м, построена през 1959 /хиляда деветстотин петдесет и девета/ година и подобрения. Жилищната сграда се състои от две спални, всекидневна, кухненски бокс и вестибюл на първия етаж, и от три стаи и салон и санитарен възел на приземния етаж, за сумата от 42 000,00 лв. без ДДС (четиридесет и две хиляди лева и нула стотинки), съгласно изготвената пазарна оценка.

 

ІV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажба на описания в т. ІІI от настоящото решение имот, като всички разходи по сделката, да са за сметка на купувача –    Димитър Ангелов Попов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Димитър Ангелов Попов, гр. Казанлък, ул. “Ален мак“ № 15.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220