РЕШЕНИЕ
№ 1386
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС_3848/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 10 (десет) поземлени имота по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред общинските съветници: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

 

Под номер 174: Земеделска земя, с площ 1 499 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.15.7 (осем три едно нула шест точка едно пет точка седем), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.15.12; имот с идентиф. 83106.15.13; имот с идентиф. 83106.15.8; имот  с идентиф. 83106.15.9; имот с идентиф. 83106.15.5. За имота има съставен АОС №2937/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 4132/03.06.2015 г., акт 166, т.13, н.д.2706. За имота има съставен стар АОС № 71/03.02.2006 г.

 

Под номер 175: Земеделска земя, с площ 500 (петстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.15.13 (осем три едно нула шест точка едно пет точка едно три), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.15.10; имот с идентиф. 83106.15.8; имот с идентиф. 83106.15.7; имот  с идентиф. 83106.15.12; имот с идентиф. 83106.16.66. За имота има съставен АОС № 2938/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 4131/03.06.2015 г., акт 165, т.13, н.д.2705. За имота има съставен стар АОС № 170/25.05.2006 г.

 

Под номер 176: Земеделска земя, с площ 2 200 (две хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.16.36 (осем три едно нула шест точка едно шест точка три шест), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.17.78; имот с идентиф. 83106.16.22; имот с идентиф.83106.16.7; имот с идентиф. 83106.16.6; имот с идентиф.83106.16.35. За имота има съставен АОС № 2822/30.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 2197/21.03.2015 г., акт 76, т.7, н.д.1348.

 

Под номер 177: Земеделска земя, с площ 791 (седемстотин деветдесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.18.21 (осем три едно нула шест точка едно осем точка две едно), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.18.10; имот с идентиф. 83106.18.97; имот с идентиф. 83106.18.8; имот с идентиф. 83106.18.7; имот с идентиф. 83106.18.20. За имота има съставен АОС № 2939/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 4130/03.06.2015 г., акт 164, т.13, н.д.2704. За имота има съставен стар АОС № 72/03.02.2006 г.

 

Под номер 178: Земеделска земя, с площ 2 300 (две хиляди и триста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.19 (осем три едно нула шест точка две нула точка едно девет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.26; имот с идентиф. 83106.20.20; имот с идентиф. 83106.20.14; имот с идентиф. 83106.20.18. За имота има съставен АОС №2940/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3407/08.05.2015 г., акт 84, т.11, н.д.2200. За имота има съставен стар АОС № 181/26.05.2006 г.

 

Под номер 179: Земеделска земя, с площ 2 700 (две хиляди и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.22 (осем три едно нула шест точка две нула точка две две), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.23; имот с идентиф. 83106.20.17; имот с идентиф. 83106.20.16; имот с идентиф. 83106.20.15; имот с идентиф. 83106.20.96. За имота има съставен АОС №2941/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3408/08.05.2015 г., акт 85, т.11, н.д.2201. За имота има съставен стар АОС № 182/26.05.2006 г.

 

Под номер 180: Земеделска земя, с площ 1 300 (хиляда и триста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.24 (осем три едно нула шест точка две нула точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф.  83106.20.23; имот с идентиф. 83106.20.30; имот с идентиф. 83106.20.25; имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.17. За имота има съставен АОС № 2942/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3409/08.05.2015 г., акт 86, т.11, н.д.2202. За имота има съставен стар АОС № 184/26.05.2006 г..

 

Под номер 181: Земеделска земя, с площ 2 200 (две хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.27 (осем три едно нула шест точка две нула точка две седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.34; имот с идентиф. 83106.20.28; имот с идентиф. 83106.20.21; имот с идентиф. 83106.20.26. За имота има съставен АОС №2943/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3410/08.05.2015 г., акт 87, т.11, н.д.2203. За имота има съставен стар АОС №183/26.05.2006 г.

Под номер 182: Земеделска земя, с площ 1 700 (хиляда и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.36 (осем три едно нула шест точка две нула точка три шест), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.34; имот с идентиф. 83106.20.35; имот с идентиф. 83106.20.37; имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.20.29. За имота има съставен АОС №2944/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3249/30.04.2015 г., акт 184, т.10, н.д.2089. За имота има съставен стар АОС №187/26.05.2006 г.

 

Под номер 183: Земеделска земя, с площ 1 600 (хиляда и шестстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.37 (осем три едно нула шест точка две нула точка три седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.35; имот с идентиф. 83106.20.44; имот с идентиф. 83106.20.46; имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.20.36. За имота има съставен АОС №2945/20.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3411/08.05.2015 г., акт 88, т.11, н.д.2204. За имота има съставен стар АОС №185/26.05.2006 г.“

 

 

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

ПИ с идентиф. 83106.15.7 по КККР на с. Шейново

132,20  

560  

750  

2.

ПИ с идентиф. 83106.15.13 по КККР на с. Шейново

44,10  

190  

250  

3.

ПИ с идентиф. 83106.16.36 по КККР на с. Шейново

194,00  

940  

1 000  

4.

ПИ с идентиф. 83106.18.21 по КККР на с. Шейново

62,00  

290  

350  

5.

ПИ с идентиф. 83106.20.19 по КККР на с. Шейново

225,40  

1 040  

1 000  

6.

ПИ с идентиф. 83106.20.22 по КККР на с. Шейново

264,60  

1 100  

1 200  

7.

ПИ с идентиф. 83106.20.24 по КККР на с. Шейново

127,40  

590  

650  

8.

ПИ с идентиф. 83106.20.27 по КККР на с. Шейново

215,60  

1 000  

1 000  

9.

ПИ с идентиф. 83106.20.36 по КККР на с. Шейново

166,60  

770  

850  

10.

ПИ с идентиф. 83106.20.37 по КККР на с. Шейново

156,80  

720  

850  

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Обоснованият с изложеното до тук проект за решение, предложен от Кмета на Общината, се приема от Общинския съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Земеделска земя, с площ 1 499 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.15.7 (осем три едно нула шест точка едно пет точка седем), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.15.12; имот с идентиф. 83106.15.13; имот с идентиф. 83106.15.8; имот  с идентиф. 83106.15.9; имот с идентиф. 83106.15.5.

Начална тръжна цена: 560 (петстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 500 (петстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.15.13 (осем три едно нула шест точка едно пет точка едно три), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.15.10; имот с идентиф. 83106.15.8; имот с идентиф. 83106.15.7; имот  с идентиф. 83106.15.12; имот с идентиф. 83106.16.66.

Начална тръжна цена: 190 (сто и деветдесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 2 200 (две хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.16.36 (осем три едно нула шест точка едно шест точка три шест), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.17.78; имот с идентиф. 83106.16.22; имот с идентиф.83106.16.7; имот с идентиф. 83106.16.6; имот с идентиф.83106.16.35.

Начална тръжна цена: 940 (деветстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 791 (седемстотин деветдесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.18.21 (осем три едно нула шест точка едно осем точка две едно), в местността „Кривия път” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.18.10; имот с идентиф. 83106.18.97; имот с идентиф. 83106.18.8; имот с идентиф. 83106.18.7; имот с идентиф. 83106.18.20.

Начална тръжна цена: 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

5. Земеделска земя, с площ 2 300 (две хиляди и триста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.19 (осем три едно нула шест точка две нула точка едно девет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.26; имот с идентиф. 83106.20.20; имот с идентиф. 83106.20.14; имот с идентиф. 83106.20.18.

Начална тръжна цена: 1 040 (хиляда и четиридесет)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 2 700 (две хиляди и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.22 (осем три едно нула шест точка две нула точка две две), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.23; имот с идентиф. 83106.20.17; имот с идентиф. 83106.20.16; имот с идентиф. 83106.20.15; имот с идентиф. 83106.20.96.

Начална тръжна цена: 1 100 (хиляда и сто) лв. без ДДС.

 

7. Земеделска земя, с площ 1 300 (хиляда и триста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.24 (осем три едно нула шест точка две нула точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф.  83106.20.23; имот с идентиф. 83106.20.30; имот с идентиф. 83106.20.25; имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.17.

Начална тръжна цена: 590 (петстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

8. Земеделска земя, с площ 2 200 (две хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.27 (осем три едно нула шест точка две нула точка две седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.34; имот с идентиф. 83106.20.28; имот с идентиф. 83106.20.21; имот с идентиф. 83106.20.26.

Начална тръжна цена: 1 000 (хиляда) лв. без ДДС.

 

9. Земеделска земя, с площ 1 700 (хиляда и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.36 (осем три едно нула шест точка две нула точка три шест), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.34; имот с идентиф. 83106.20.35; имот с идентиф. 83106.20.37; имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.20.29.

Начална тръжна цена: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

10. Земеделска земя, с площ 1 600 (хиляда и шестстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.37 (осем три едно нула шест точка две нула точка три седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.35; имот с идентиф. 83106.20.44; имот с идентиф. 83106.20.46; имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.20.36.

Начална тръжна цена:  720 (седемстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. от настоящото решение и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220