РЕШЕНИЕ
№ 1387
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3849/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 10 бр. Поземлени имоти /ПИ/ по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък с номера: ПИ 83106.20.40, ПИ 83106.20.43, ПИ 83106.20.53, ПИ 83106.21.7, ПИ 83106.21.13, ПИ 83106.21.24, ПИ 83106.21.31, ПИ 83106.21.33, ПИ 83106.21.39 и ПИ 83106.21.52.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

 

Под номер 184: Земеделска земя, с площ 3 000 (три хиляди) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.40 (осем три едно нула шест точка две нула точка четири нула), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.49; имот с идентиф. 83106.20.42; имот с идентиф. 83106.20.41; имот с идентиф. 83106.20.39; имот с идентиф. 83106.20.96. За имота има съставен АОС №2946/21.04.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3412/08.05.2015 г., акт 89, т.11, н.д.2205. За имота има съставен стар АОС № 179/26.05.2006 г.

 

Под номер 185: Земеделска земя, с площ 1 112 (хиляда сто и дванадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.43 (осем три едно нула шест точка две нула точка четири три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.49; имот с идентиф. 83106.20.50; имот с идентиф. 83106.20.51; имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.42. За имота има съставен АОС №2947/21.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3404/07.05.2015 г., акт 81, т.11, н.д.2197. За имота има съставен стар АОС № 210/29.05.2006 г.

 

Под номер 186: Земеделска земя, с площ 1 901 (хиляда деветстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.53 (осем три едно нула шест точка две нула точка пет три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.54; имот с идентиф. 83106.20.48; имот с идентиф. 83106.20.47; имот с идентиф. 83106.20.45; имот с идентиф. 83106.20.101. За имота има съставен АОС №2948/21.04.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3405/07.05.2015 г., акт 82, т.11, н.д.2198. За имота има съставен стар АОС № 188/26.05.2006 г.

 

Под номер 187: Земеделска земя, с площ 3 201 (три хиляди двеста и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.7 (осем три едно нула шест точка две едно точка седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.9; имот с идентиф. 83106.21.10; имот с идентиф. 83106.21.102; имот №83106.21.6. За имота има съставен АОС № 2949/21.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3393/07.05.2015 г., акт 70, т.11, н.д.2186. За имота има съставен стар АОС №215/30.05.2006 г.

Под номер 188: Земеделска земя, с площ 2 501 (две хиляди петстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.13 (осем три едно нула шест точка две едно точка едно три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.21.18; имот с идентиф. 83106.21.15; имот с идентиф. 83106.21.14; имот с идентиф. 83106.21.12. За имота има съставен АОС №2950/21.04.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3394/07.05.2015 г., акт 71, т.11, н.д.2187. За имота има съставен стар АОС № 213/29.05.2006 г.

 

Под номер 189: Земеделска земя, с площ 2 400 (две хиляди и четиристотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.24 (осем три едно нула шест точка две едно точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.25; имот с идентиф. 83106.21.20; имот с идентиф. 83106.21.19; имот с идентиф. 83106.21.18; имот с идентиф. 83106.20.94. За имота има съставен АОС №2287/08.04.2014г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 2530/11.04.2014 г., акт 91, т.9, н.д.1752.

 

Под номер 190: Земеделска земя, с площ 1 600 (хиляда и шестстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.31 (осем три едно нула шест точка две едно точка три едно), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.37; имот с идентиф. 83106.21.38; имот с идентиф.83106.21.47; имот с идентиф. 83106.21.93; имот №83106.21.39; имот с идентиф. 83106.21.72. За имота има съставен АОС № 2951/21.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3395/07.05.2015 г., акт 72, т.11, н.д.2188. За имота има съставен стар АОС №211/29.05.2006 г.

 

Под номер 191: Земеделска земя, с площ 1 899 (хиляда осемстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.33 (осем три едно нула шест точка две едно точка три три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.41; имот с идентиф. 83106.21.34; имот с идентиф. 83106.21.27; имот с идентиф. 83106.21.32; имот с идентиф. 83106.20.94. За имота има съставен АОС №2953/22.04.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3231/30.04.2015 г., акт 166, т.10, н.д.2071. За имота има съставен стар АОС № 216/30.05.2006 г.

 

Под номер 192: Земеделска земя, с площ 1 599 (хиляда петстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.39 (осем три едно нула шест точка две едно точка три девет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.47; имот с идентиф. 83106.21.48; имот с идентиф. 83106.21.93; имот с идентиф. 83106.21.40; имот с идентиф. 83106.21.31. За имота има съставен АОС №2288/08.04.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 2531/11.04.2014 г., акт 92, т.9, н.д.1753.

 

Под номер 193: Земеделска земя, с площ 1 000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.52 (осем три едно нула шест точка две едно точка пет две), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.53; имот с идентиф. 83106.21.45; имот с идентиф. 83106.21.44; имот с идентиф. 83106.21.43; имот №83106.20.94. За имота има съставен АОС № 2954/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3233/30.04.2015 г., акт 168, т.10, н.д.2073. За имота има съставен стар АОС № 186/26.05.2006 г.

 

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

ПИ с идентиф. 83106.20.40 по КККР на с. Шейново

294,00  

1 290  

1 500  

2.

ПИ с идентиф. 83106.20.43 по КККР на с. Шейново

109,00  

480  

550  

3.

ПИ с идентиф. 83106.20.53 по КККР на с. Шейново

186,30  

860  

950  

4.

ПИ с идентиф. 83106.21.7 по КККР на с. Шейново

313,70  

1 490  

1 500  

5.

ПИ с идентиф. 83106.21.13 по КККР на с. Шейново

245,10  

1 130  

1 200  

6.

ПИ с идентиф. 83106.21.24 по КККР на с. Шейново

235,20  

1 090  

1 200  

7.

ПИ с идентиф. 83106.21.31 по КККР на с. Шейново

156,80  

650  

800  

8.

ПИ с идентиф. 83106.21.33 по КККР на с. Шейново

186,10  

860  

920  

9.

ПИ с идентиф. 83106.21.39 по КККР на с. Шейново

156,70  

650  

750  

10.

ПИ с идентиф. 83106.21.52 по КККР на с. Шейново

98,00  

430  

500  

 

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от ОбС.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Земеделска земя, с площ 3 000 (три хиляди) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.40 (осем три едно нула шест точка две нула точка четири нула), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.49; имот с идентиф. 83106.20.42; имот с идентиф. 83106.20.41; имот с идентиф. 83106.20.39; имот с идентиф. 83106.20.96.

Начална тръжна цена: 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 1 112 (хиляда сто и дванадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.43 (осем три едно нула шест точка две нула точка четири три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.49; имот с идентиф. 83106.20.50; имот с идентиф. 83106.20.51; имот с идентиф. 83106.20.101; имот с идентиф. 83106.20.42.

Начална тръжна цена: 480 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 1 901 (хиляда деветстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.20.53 (осем три едно нула шест точка две нула точка пет три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.54; имот с идентиф. 83106.20.48; имот с идентиф. 83106.20.47; имот с идентиф. 83106.20.45; имот с идентиф. 83106.20.101.

Начална тръжна цена: 860 (осемстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 3 201 (три хиляди двеста и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.7 (осем три едно нула шест точка две едно точка седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.9; имот с идентиф. 83106.21.10; имот с идентиф. 83106.21.102; имот №83106.21.6.

Начална тръжна цена: 1 490 (хиляда четиристотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

 

5. Земеделска земя, с площ 2 501 (две хиляди петстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.13 (осем три едно нула шест точка две едно точка едно три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.20.94; имот с идентиф. 83106.21.18; имот с идентиф. 83106.21.15; имот с идентиф. 83106.21.14; имот с идентиф. 83106.21.12.

Начална тръжна цена: 1 130 (хиляда сто и тридесет)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 2 400 (две хиляди и четиристотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.24 (осем три едно нула шест точка две едно точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.25; имот с идентиф. 83106.21.20; имот с идентиф. 83106.21.19; имот с идентиф. 83106.21.18; имот с идентиф. 83106.20.94.

Начална тръжна цена: 1 090 (хиляда и деветдесет) лв. без ДДС.

 

7. Земеделска земя, с площ 1 600 (хиляда и шестстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.31 (осем три едно нула шест точка две едно точка три едно), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.37; имот с идентиф. 83106.21.38; имот с идентиф.83106.21.47; имот с идентиф. 83106.21.93; имот №83106.21.39; имот с идентиф. 83106.21.72.

Начална тръжна цена: 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

8. Земеделска земя, с площ 1 899 (хиляда осемстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.33 (осем три едно нула шест точка две едно точка три три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.41; имот с идентиф. 83106.21.34; имот с идентиф. 83106.21.27; имот с идентиф. 83106.21.32; имот с идентиф. 83106.20.94.

Начална тръжна цена: 860 (осемстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

9. Земеделска земя, с площ 1 599 (хиляда петстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.39 (осем три едно нула шест точка две едно точка три девет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.47; имот с идентиф. 83106.21.48; имот с идентиф. 83106.21.93; имот с идентиф. 83106.21.40; имот с идентиф. 83106.21.31.

Начална тръжна цена: 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

10. Земеделска земя, с площ 1 000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.52 (осем три едно нула шест точка две едно точка пет две), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.53; имот с идентиф. 83106.21.45; имот с идентиф. 83106.21.44; имот с идентиф. 83106.21.43; имот №83106.20.94.

Начална тръжна цена:  430 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. от настоящото решение и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220