РЕШЕНИЕ
№ 1388
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3850/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 11 бр. Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 83106.21.87, 83106.22.5, 83106.22.25, 83106.22.75, 83106.23.23, 83106.23.24, 83106.25.13, 83106.28.29, 83106.78.23, 83106.79.32 и 83106.81.36, всички по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 194: Земеделска земя, с площ 12 970 (дванадесет хиляди деветстотин и седемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.87 (осем три едно нула шест точка две едно точка осем седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.73; имот с идентиф. 83106.21.93; имот с идентиф. 83106.21.102; имот с идентиф. 83106.21.83; имот с идентиф. 83106.21.85; имот с идентиф. 83106.21.86; имот с идентиф. 83106.21.88; имот с идентиф. 83106.21.92. За имота има съставен АОС №2955/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3232/30.04.2015 г., акт 167, т.10, н.д.2072. За имота има съставен стар АОС № 177/26.05.2006 г.

Под номер 195: Земеделска земя, с площ 3 700 (три хиляди и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.5 (осем три едно нула шест точка две две точка пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф.  83106.22.4; имот с идентиф. 83106.22.7; имот с идентиф. 83106.22.6; имот с идентиф. 83106.23.128; имот с идентиф. 83106.20.111; имот с идентиф. 83106.22.2. За имота има съставен АОС №2956/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3234/30.04.2015 г., акт 169, т.10, н.д.2074. За имота има съставен стар АОС №180/26.05.2006 г.

 

Под номер 196: Земеделска земя, с площ 2 601 (две хиляди шестстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.25 (осем три едно нула шест точка две две точка две пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.22.140; имот с идентиф. 83106.22.32; имот №83106.22.26; имот №83106.22.18; имот с идентиф. 83106.22.24. За имота има съставен АОС № 2957/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3235/30.04.2015 г., акт 170, т.10, н.д.2075. За имота има съставен стар АОС № 178/26.05.2006 г.

Под номер 197: Земеделска земя, с площ 5 611 (пет хиляди шестстотин и единадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.75 (осем три едно нула шест точка две две точка седем пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф.  83106.22.74; имот с идентиф.  83106.22.140; имот с идентиф. 83106.22.137; имот с идентиф. 83106.22.72. За имота има съставен АОС №2958/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3238/30.04.2015 г., акт 173, т.10, н.д.2078. За имота има съставен стар АОС №217/30.05.2006 г.

Под номер 198: Земеделска земя, с площ 5 200 (пет хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.23.23 (осем три едно нула шест точка две три точка две три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.23.24; имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф. 83106.23.22; имот с идентиф. 83106.23.20; имот с идентиф. 83106.23.128. За имота има съставен АОС №2959/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3237/30.04.2015 г., акт 172, т.10, н.д.2077. За имота има съставен стар АОС № 214/30.05.2006 г.

Под номер 199: Земеделска земя, с площ 2 079 (две хиляди седемдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.23.24 (осем три едно нула шест точка две три точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.23.23; имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф. 83106.23.127; имот с идентиф. 83106.23.22. За имота има съставен АОС № 2960/23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3236/30.04.2015 г., акт 171, т.10, н.д.2076. За имота има съставен стар АОС № 212/29.05.2006 г.

Под номер 200: Земеделска земя, с площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.25.13 (осем три едно нула шест точка две пет точка едно три), в местността „Мартинови орехи” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.25.14; имот с идентиф. 83106.25.175; имот с идентиф. 83106.25.199; имот с идентиф. 83106.25.11. За имота има съставен АОС № 2961/23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3248/30.04.2015 г., акт 183, т.10, н.д.2088. За имота има съставен стар АОС № 248/16.06.2006 г.

Под номер 201: Земеделска земя, с площ 736 (седемстотин тридесет шест) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.28.29 (осем три едно нула шест точка две осем точка две девет), в местността „Мартинови орехи” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.28.213; имот с идентиф. 83106.28.31; имот с идентиф. 83106.28.22; имот с идентиф. 83106.28.28. За имота има съставен АОС № 2962/23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3247/30.04.2015 г., акт 182, т.10, н.д.2087. За имота има съставен стар АОС № 173/25.05.2006 г.

Под номер 202: Земеделска земя, с площ 2 170 (две хиляди сто и седемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.78.23 (осем три едно нула шест точка седем осем точка две три), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.78.3; имот с идентиф. 83106.78.30; имот с идентиф. 83106.78.261; имот №83106.78.1. За имота има съставен АОС № 2821/30.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2198/21.03.2015 г., акт 77, т.7, н.д.1349.

Под номер 203: Земеделска земя, с площ 2 958 (две хиляди деветстотин петдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.79.32 (осем три едно нула шест точка седем девет точка три две), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.79.33; имот с идентиф. 83106.79.35; имот с идентиф. 83106.79.366; имот с идентиф. 83106.79.365; имот с идентиф. 83106.79.31. За имота има съставен АОС №2894/31.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 4129/03.06.2015 г., акт 163, т.13, н.д.2707. За имота има съставен стар АОС № 228/07.06.2006 г.

Под номер 204: Земеделска земя, с площ 2 310 (две хиляди триста и десет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.81.36 (осем три едно нула шест точка осем едно точка три шест), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.81.37; имот с идентиф. 83106.81.297; имот с идентиф. 83106.81.11; имот с идентиф. 83106.81.12. За имота има съставен АОС № 2893/31.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 4128/03.06.2015 г., акт 162, т.13, н.д.2703. За имота има съставен стар АОС № 230/07.06.2006 г.“

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

ПИ с идентиф. 83106.21.87 по КККР на с. Шейново

1 271,10  

5 670  

6 000  

2.

ПИ с идентиф. 83106.22.5 по КККР на с. Шейново

362,60  

1 640  

1 800  

3.

ПИ с идентиф. 83106.22.25 по КККР на с. Шейново

254,90  

1 120  

1 300  

4.

ПИ с идентиф. 83106.22.75 по КККР на с. Шейново

604,90  

2 650  

2 500  

5.

ПИ с идентиф. 83106.23.23 по КККР на с. Шейново

560,60  

2 490  

2 200  

6.

ПИ с идентиф. 83106.23.24 по КККР на с. Шейново

224,10  

950  

1 000  

7.

ПИ с идентиф. 83106.25.13 по КККР на с. Шейново

70,50  

250  

200  

8.

ПИ с идентиф. 83106.28.29 по КККР на с. Шейново

109,20  

390  

320  

9.

ПИ с идентиф. 83106.78.23 по КККР на с. Шейново

244,60  

1 140  

1 000  

10.

ПИ с идентиф. 83106.79.32 по КККР на с. Шейново

289,90  

1 290  

1 000  

11.

ПИ с идентиф. 83106.81.36 по КККР на с. Шейново

260,30  

1 020  

1 000  

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Земеделска земя, с площ 12 970 (дванадесет хиляди деветстотин и седемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.21.87 (осем три едно нула шест точка две едно точка осем седем), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.21.73; имот с идентиф. 83106.21.93; имот с идентиф. 83106.21.102; имот с идентиф. 83106.21.83; имот с идентиф. 83106.21.85; имот с идентиф. 83106.21.86; имот с идентиф. 83106.21.88; имот с идентиф. 83106.21.92.

Начална тръжна цена: 5 670 (пет хиляди шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 3 700 (три хиляди и седемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.5 (осем три едно нула шест точка две две точка пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф.  83106.22.4; имот с идентиф. 83106.22.7; имот с идентиф. 83106.22.6; имот с идентиф. 83106.23.128; имот с идентиф. 83106.20.111; имот с идентиф. 83106.22.2.

Начална тръжна цена: 1 640 (хиляда шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 2 601 (две хиляди шестстотин и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.25 (осем три едно нула шест точка две две точка две пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.22.140; имот с идентиф. 83106.22.32; имот №83106.22.26; имот №83106.22.18; имот с идентиф. 83106.22.24.

Начална тръжна цена: 1 120 (хиляда сто и двадесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 5 611 (пет хиляди шестстотин и единадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.22.75 (осем три едно нула шест точка две две точка седем пет), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф.  83106.22.74; имот с идентиф.  83106.22.140; имот с идентиф. 83106.22.137; имот с идентиф. 83106.22.72.

Начална тръжна цена: 2 650 (две хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

5. Земеделска земя, с площ 5 200 (пет хиляди и двеста) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.23.23 (осем три едно нула шест точка две три точка две три), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.23.24; имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф. 83106.23.22; имот с идентиф. 83106.23.20; имот с идентиф. 83106.23.128.

Начална тръжна цена: 2 490 (две хиляди четиристотин и деветдесет)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 2 079 (две хиляди седемдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.23.24 (осем три едно нула шест точка две три точка две четири), в местността „Коджа кър” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.23.23; имот с идентиф. 83106.100.121; имот с идентиф. 83106.23.127; имот с идентиф. 83106.23.22.

Начална тръжна цена: 950 (деветстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

7. Земеделска земя, с площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.25.13 (осем три едно нула шест точка две пет точка едно три), в местността „Мартинови орехи” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.25.14; имот с идентиф. 83106.25.175; имот с идентиф. 83106.25.199; имот с идентиф. 83106.25.11.

Начална тръжна цена: 250 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

 

8. Земеделска земя, с площ 736 (седемстотин тридесет шест) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.28.29 (осем три едно нула шест точка две осем точка две девет), в местността „Мартинови орехи” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.28.213; имот с идентиф. 83106.28.31; имот с идентиф. 83106.28.22; имот с идентиф. 83106.28.28.

Начална тръжна цена: 390 (триста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

9. Земеделска земя, с площ 2 170 (две хиляди сто и седемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.78.23 (осем три едно нула шест точка седем осем точка две три), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.78.3; имот с идентиф. 83106.78.30; имот с идентиф. 83106.78.261; имот №83106.78.1.

Начална тръжна цена: 1 140 (хиляда сто и четиридесет) лв. без ДДС.

 

10. Земеделска земя, с площ 2 958 (две хиляди деветстотин петдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.79.32 (осем три едно нула шест точка седем девет точка три две), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.79.33; имот с идентиф. 83106.79.35; имот с идентиф. 83106.79.366; имот с идентиф. 83106.79.365; имот с идентиф. 83106.79.31.

Начална тръжна цена:  1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

11. Земеделска земя, с площ 2 310 (две хиляди триста и десет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.81.36 (осем три едно нула шест точка осем едно точка три шест), в местността „Акташ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.81.37; имот с идентиф. 83106.81.297; имот с идентиф. 83106.81.11; имот с идентиф. 83106.81.12.

Начална тръжна цена:  1 020 (хиляда и двадесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. от настоящото решение и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220