РЕШЕНИЕ
№ 1389
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3864/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот № 220488 и Поземлен имот № 000321 в землището на гр. Казанлък, Поземлен имот № 000381, Поземлен имот № 000518, Поземлен имот № 000335, Поземлен имот № 000511 и Поземлен имот № 000655 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък и Поземлен имот № 059017 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 100: Земеделска земя, с площ 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот № 220488 (две две нула четири осем осем), в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. № 000518 – полски път; им. № 000125 – полски път; им. № 220489 – лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АОС № 2754/25.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 169/14.01.2015 г., акт 91, т.1, н.д.93.

 

Под номер 101: Земеделска земя, с площ 12 521 (дванадесет хиляди петстотин двадесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000321 (нула нула нула три две едно), в местността „Ормана” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници: им. № 000585 – местен път; им. № 000667 – стр. материали; им. № 000668 – стр. материали; им. № 000003 – машинна пром.; 000320 – полски път; землищна граница. За имота има съставен АОС №2753/25.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №136/13.01.2015 г., акт 74, т.1, н.д.74.

 

Под номер 133: Земеделска земя, с площ 6 899 (шест хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000381 (нула нула нула три осем едно), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. № 000171 – полски път; им. № 000001 – населено място; им. № 000213 – път І клас. За имота има съставен АОС № 2731/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №20/06.01.2015 г., акт 14, т.1, н.д.14.

 

Под номер 134: Земеделска земя, с площ 1 263 (хиляда двеста шестдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000518 (нула нула нула пет едно осем), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. № 000519 – нива; им. № 000200 – полски път; им. № 099001 – нива; им. № 000040 – отводнит. канал; им. № 000036 – напоител. канал. За имота има съставен АОС №2732/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №21/06.01.2015 г., акт 15, т.1, н.д.15.

 

Под номер 135: Поземлен имот № 000335 (нула нула нула три три пет), с площ 7 822 (седем хиляди осемстотин двадесет и два) кв.м, в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: сметище, при граници: им. № 000645 – пасище, мера; им. № 000651 – друга селскостопанска територия. За имота има съставен АОС №2757/27.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №172/14.01.2015 г., акт 94, т.1, н.д.96. Имотът е частна общинска собственост съгласно Решение № 1071/11.09.2014 г. на ОбС – Казанлък.

 

Под номер 136: Земеделска земя, с площ 1 780 (хиляда седемстотин и осемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000511 (нула нула нула пет едно едно), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –VІ (шеста), при граници: им. № 000347 – др. тер. нестоп.; им. № 000349 – др. тер. нестоп.; им. №000520 - др. тер. нестоп.; им. № 000522 - др. тер. нестоп.; им. № 000210 – полски път. За имота има съставен АОС № 2771/08.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №220/15.01.2015 г., акт 132, т.1, н.д.134.

 

Под номер 137: Земеделска земя, с площ 2 460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000655 (нула нула нула шест пет пет), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –VІ (шеста), при граници: им. № 000656 – пасище, мера; им. № 000210 – полски път; им. №000209 – полски път; им. № 000203 – полски път. Имотът е образуван от имот № 000312.  За имота има съставен АОС № 2802/20.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №553/27.01.2015 г., акт 113, т.2, н.д.321.

 

Под номер 143: Земеделска земя, с площ 1 924 (хиляда деветстотин двадесет и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот № 059017 (нула пет девет нула едно седем), в местността „Кабаклъка“, в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –V (пета), при граници: им. № 059012 – нива; им. № 000175 – полски път; им. № 000176 – стопански двор; им. № 059002 – нива. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се стоят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.  За имота има съставен АОС №2737/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10006/12.12.2014 г., акт 171, т.33, н.д.6807.“

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ № 220488, м. "Старите лозя" по КВС на гр. Казанлък

28,20  

410  

1 700  

2

ПИ № 000321 м. "Ормана" по КВС на гр. Казанлък

2 208,70  

12 275  

25 000  

3

ПИ № 000381 по КВС на гр. Крън

428,40  

5 150  

2 400  

4

ПИ № 000518 по КВС на гр. Крън

187,40  

660  

440  

5

ПИ № 000335 по КВС на гр. Крън

15 018,20  

15 150  

2 700  

6

ПИ № 000511 по КВС на гр. Крън

3 417,60  

3 450  

620  

7

ПИ № 000655 по КВС на гр. Крън

4 723,20  

4 770  

850  

8

ПИ № 059017 м. "Кабаклъка" по КВС на с. Овощник

216,80  

1 580  

1 500  

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Земеделска земя, с площ 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот № 220488 (две две нула четири осем осем), в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. № 000518 – полски път; им. № 000125 – полски път; им. № 220489 – лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 410 (четиристотин и десет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 12 521 (дванадесет хиляди петстотин двадесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000321 (нула нула нула три две едно), в местността „Ормана” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници: им. № 000585 – местен път; им. № 000667 – стр. материали; им. № 000668 – стр. материали; им. № 000003 – машинна пром.; 000320 – полски път; землищна граница.

Начална тръжна цена: 12 275 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и пет)лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 6 899 (шест хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000381 (нула нула нула три осем едно), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. № 000171 – полски път; им. № 000001 – населено място; им. № 000213 – път І клас.

Начална тръжна цена: 5 150 (пет хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 1 263 (хиляда двеста шестдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000518 (нула нула нула пет едно осем), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. № 000519 – нива; им. № 000200 – полски път; им. № 099001 – нива; им. № 000040 – отводнит. канал; им. № 000036 – напоител. канал.

Начална тръжна цена: 660 (шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот № 000335 (нула нула нула три три пет), с площ 7 822 (седем хиляди осемстотин двадесет и два) кв.м, в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: сметище, при граници: им. № 000645 – пасище, мера; им. № 000651 – друга селскостопанска територия.

Начална тръжна цена: 15 150 (петнадесет хиляди сто и петдесет)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 1 780 (хиляда седемстотин и осемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000511 (нула нула нула пет едно едно), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –VІ (шеста), при граници: им. № 000347 – др. тер. нестоп.; им. № 000349 – др. тер. нестоп.; им. №000520 - др. тер. нестоп.; им. № 000522 - др. тер. нестоп.; им. № 000210 – полски път.

Начална тръжна цена: 3 450 (три хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

 

7. Земеделска земя, с площ 2 460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 000655 (нула нула нула шест пет пет), в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –VІ (шеста), при граници: им. № 000656 – пасище, мера; им. № 000210 – полски път; им. №000209 – полски път; им. № 000203 – полски път. Имотът е образуван от имот № 000312.

Начална тръжна цена: 4 770 (четири хиляди седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

8. Земеделска земя, с площ 1 924 (хиляда деветстотин двадесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 059017 (нула пет девет нула едно седем), в местността „Кабаклъка“, в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия –V (пета), при граници: им. № 059012 – нива; им. № 000175 – полски път; им. № 000176 – стопански двор; им. № 059002 – нива. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се стоят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 1 580 (хиляда петстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. от настоящото решение и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220