РЕШЕНИЕ
№ 1390
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС_3867/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена, без ДДС при разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот III-60 в кв. 3 в село Голямо Дряново.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация e постъпило заявление с вх. № 94-С-5090-1/2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, от собственик на построена върху нея сграда. Заявлението е от Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова и Радка Евлогиева Йовкова, собственици на жилищна сграда, построена в УПИ ІІІ-60 в кв. 3, село Голямо Дряново, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 18.03.1982 година и удостоверение за въвеждане в експлоатация №231/30.12.2004 година. Земята е с площ 726 кв. м, за нея е съставен акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3092/ 08.06.2015 г, вписан в Служба по вписванията вх. рег.№4349 от 10.06.2015 г, акт 107, т. 14, н.д. 2855. Върху имота има следната тежест: През имота преминава напоителен канал.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка като данъчната оценка на земята е 1 916,60 лева, съгласно у-ние за ДО № 7404021877/2015 г. на дирекция „Местни данъци и такси”, а пазарната оценка е 3 800 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена от 3 800 (три хиляди и осемстотин) лева, без ДДС,  за продажба имот, частна общинска собственост: земя с площ 726 (седемстотин двадесет и шест) кв. м, представляваща урегулиран поземлен имот ІІІ-60 (три за шестдесет) в кв. 3 (три), село Голямо Дряново, община Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 г, при съседи: североизток, северозапад - улици; югоизток - УПИVІІ-161; югозапад - УПИ ІІ-59.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажбата на общинския имот по т. 1 със Стефка Евлогиева Райнова - Гълъбова, ЕГН хххххххххх и Радка Евлогиева Йовкова, ЕГН хххххххххх, със следната тежест: През имота преминава напоителен канал.

 

3. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора са за сметка на заявителите - Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова и Радка Евлогиева Йовкова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Стефка Евлогиева Райнова-Гълъбова, град Стара Загора, кв. ”Три Чучура” бл. № 44, ап. 10;

Радка Евлогиева Йовкова, град Бургас,  к-с ”Славейков” бл. 38, вх. 2, ет. 8.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220