РЕШЕНИЕ
№ 1391
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3863/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък с номера: № 133055, 119035, 118028, 116014, 087004 и 083009.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 107: Земеделска земя, с площ 2 841 (две хиляди осемстотин четиридесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот № 133005 (едно три три нула нула пет), в местността „Скелята” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 133012 – нива; им. № 133013 – нива; им. № 133006 – нива; им. №000181 – полски път; им. № 133004 - нива. За имота има съставен АОС №2098/04.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9952/27.12.2013 г., акт 25, т.31, н.д.6271.

Под номер 108: Земеделска земя, с площ 6 350 (шест хиляди триста и петдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 119035 (едно едно девет нула три пет), в местността „Язлар кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 119034 – нива; им. № 000149 – полски път; им. № 119003 – индустр. култура; им. № 119036 – нива; им. № 119037 - нива. За имота има съставен АОС №2099/04.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9953/27.12.2013 г., акт 26, т.31, н.д.6272.

Под номер 109: Земеделска земя, с площ 1 289 (хиляда двеста осемдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 118028 (едно едно осем нула две осем), в местността „Язлар кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 118027 – нива; им. № 000187 – полски път; им. № 118029 – нива; им. № 000188 – полски път. За имота има съставен АОС № 2101/04.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9792/18.12.2013 г., акт 100, т.30, н.д.6143.

 

 

 

Под номер 110: Земеделска земя, с площ 1 500 (хиляда и петстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот № 116014 (едно едно шест нула едно четири), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: индустр. култура, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 116017 – индустр. култура; им. №116013 – индустр. култура; им. № 000147 – полски път; им. № 116015 – индустр. култура. Върху имота има слените ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АОС № 866/17.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1112/24.02.2011 г., акт 111, т.3, н.д.554, п. 25535.

Под номер 111: Земеделска земя, с площ 4 343 (четири хиляди триста четиридесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот № 087004 (нула осем седем нула нула четири), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 087005 – индустр. култура; им. № 087003 – индустр. култура; им. № 000079 – полски път; им. № 000099 – полски път. За имота има съставен АОС № 854/30.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №937/16.02.2011г., акт 4, т.3, н.д.442, п. 25252.

Под номер 112: Земеделска земя, с площ 1 348 (хиляда триста четиридесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот № 083009 (нула осем три нула нула девет), в местността „Балък кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 083013 – нива; им. № 083008 – нива; им. № 000079 – полски път; им. № 083017 – нива. За имота има съставен АОС № 855/30.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №938/16.02.2011г., акт 5, т.3, н.д.443, п. 25253.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ № 133005, м. "Скелята" по КВС на с. Ясеново

222,70  

1 290  

1 250  

2

ПИ № 119035, м. "Язлар кър" по КВС на с. Ясеново

560,10  

3 370  

2 500  

3

ПИ № 118028, м. "Язлар кър" по КВС на с. Ясеново

113,70  

570  

550  

4

ПИ № 116014, м. "Коджа кър" по КВС на с. Ясеново

243,00  

730  

650  

5

ПИ № 087004, м. "Коджа кър" по КВС на с. Ясеново

383,10  

2 200  

1 950  

6

ПИ № 083009, м. "Коджа кър" по КВС на с. Ясеново

118,90  

640  

600  

 

С оглед изпълнение на Програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Земеделска земя, с площ 2 841 (две хиляди осемстотин четиридесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот № 133005 (едно три три нула нула пет), в местността „Скелята” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 133012 – нива; им. № 133013 – нива; им. № 133006 – нива; им. №000181 – полски път; им. № 133004 - нива.

Начална тръжна цена: 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 6 350 (шест хиляди триста и петдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 119035 (едно едно девет нула три пет), в местността „Язлар кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 119034 – нива; им. № 000149 – полски път; им. № 119003 – индустр. култура; им. № 119036 – нива; им. № 119037 - нива.

Начална тръжна цена: 3 370 (три хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 1 289 (хиляда двеста осемдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 118028 (едно едно осем нула две осем), в местността „Язлар кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 118027 – нива; им. № 000187 – полски път; им. № 118029 – нива; им. № 000188 – полски път.

Начална тръжна цена: 570 (петстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 1 500 (хиляда и петстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот № 116014 (едно едно шест нула едно четири), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: индустр. култура, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 116017 – индустр. култура; им. №116013 – индустр. култура; им. № 000147 – полски път; им. № 116015 – индустр. култура. Върху имота има слените ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 730 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

5. Земеделска земя, с площ 4 343 (четири хиляди триста четиридесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот № 087004 (нула осем седем нула нула четири), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 087005 – индустр. култура; им. № 087003 – индустр. култура; им. № 000079 – полски път; им. № 000099 – полски път.

Начална тръжна цена: 2 200 (две хиляди и двеста)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 1 348 (хиляда триста четиридесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот № 083009 (нула осем три нула нула девет), в местността „Балък кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 083013 – нива; им. № 083008 – нива; им. № 000079 – полски път; им. № 083017 – нива.

Начална тръжна цена: 640 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. от настоящото решение, и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220