РЕШЕНИЕ
№ 1392
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3856/17.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за 2015 г. 1. Търговски обект за магазин с обща площ от 135,16 кв. м, позиция 37 от Приложение № 9, начална тръжна цена 356,00 лв. без ДДС. 2. Общински обект за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки с площ от 67,71 кв. м, позиция 44 от Приложение № 9, начална тръжна цена 222,00 лева без ДДС.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС:

„1. Общински обект, представляващ търговски обект за магазин, находящ се в клуб „Васил Левски“, гр. Казанлък, с обща площ от 135,16 кв. метра, в т.ч. /кв. метра 108,92 кв. метра търговска площ фоайе с площ от 19,74 кв. метра и 6,50 кв. метра Санитарен възел/, който е включен в ГПУРИОС за 2015 година под Позиция № 37 от Приложение № 9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 96/18.03.1998 г. Месечната наемна цена е в размер на 355,41 /триста петдесет и пет лева и четиридесет и една ст./ лв., без  ДДС и е изчислена, съгласно чл. 66, ал. 1, т. ІII от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за “Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно” в гр. Казанлък – Втора зона, като размерът на наема за складовите и санитарните помещения се определя в размер на 50% от цената на търговската площ.

2. Общински обект, за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Александър Батенберг“ № 4, етаж първи с вход от Север с площ от 67,71 кв. метра, в т. ч. /56,91 кв. метра търговска площ и 10,80 кв. метра Санитарен възел/, който е включен в ГПУРИОС за 2015 година под Позиция № 44 от Приложение № 9.

По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 56/04.08.1997 г. Месечната наемна цена е в размер на 221,21 /двеста двадесет и един лев и двадесет и една ст./ лв., без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал. 1, т. ІII от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за “Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно” в гр. Казанлък – Първа зона, като размерът на наема за складовите и санитарните помещения се определя в размер на 50% от цената на търговската площ. Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до десет години, след решение на ОбС. Отдаването под наем на обектите, ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в Общинския бюджет. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общински съвет за тяхното отдаване под наем.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от ОбС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал.1, във връзка с чл. 80, т. 1 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък за срок от пет години на общински обект, както следва:

1. Търговски обект за магазин, находящ се в клуб „Васил Левски“, гр. Казанлък, с обща площ от 135,16 кв. м, в т.ч. /кв. м, 108,92 кв. м, търговска площ, фоайе с площ от 19,74 кв. м, и санитарен възел с площ от 6,50 кв. м/, който е включен в ГПУРИОС за 2015 година под Позиция № 37 от Приложение № 9, за който е съставен АПОС № 96/18.03.1998 година.

2. Общински обект, за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Александър Батенберг“ № 4, етаж първи, с вход от Север, с площ от 67,71 кв. метра в т. ч. /56,91 кв. метра търговска площ и 10,80 кв. метра Санитарен възел/, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под Позиция № 44 от Приложение № 9, за който е съставен АПОС № 56/04.08.1997 година.

 

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер:

1. За обект „1“ – 356,00 лв., без ДДС

2. За обект „2“ – 222,00 лв., без ДДС

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък, както и сключването на Договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220