РЕШЕНИЕ
№ 1393
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67
(Отменено с Решение № 12/21.01.2016 г. на АС - Стара Загора, потвърдено с Решение №13600 от 13.12.2016 г. на ВАС!)


Относно: ОС-3872/19.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие”, гр. Казанлък с Вх. № 127-02-37/25.03.2015 г., относно предоставяне на имоти на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за Поземлен имот № 169050 по КВС, в землище на с. Долно Изворово, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 6.000 дка, който е признат с Решение по чл. 18ж, ал. 1 № 01/27.03.1996 г. на Богдан Койчев Загоров.

Цитираният имот № 169050 по КВС представлява имот - общинска собственост, предоставен на Община Казанлък по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ - Директорът на Областна дирекция ”Земеделие” - Стара Загора е одобрил със Заповед № 137/11.11.2008 г. с протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл. 45в, ал. 5 от ПГОСПЗЗ на заседание на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Казанлък.

С последните изменения на ЗСПЗЗ през 2010 г. са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от Общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинска служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

Богдан Койчев Загоров е подал заявление в ОС ”3емеделие” - Казанлък, с вх. № ПО-04-98/24.03.2015г. за възстановяване правото на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници върху Поземлен имот № 169050, находящ се в землището на с. Долно Изворово, в местността „Тюлбето” с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ от 6.000 дка. Решението на ОбС ”Земеделие” – Казанлък, е за възстановено право на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им, след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез Кадастрален план, Комасационен план или частичен земеустройствен план, преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на Общината.

При изработване на Плана за реални граници Богдан Койчев Загоров не се е анкетирал, каквото е изискването по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. През 2015 г. е наел лицензирана фирма да установи границите на земеделския имот, описан в решението на ОбС ”Земеделие” - Казанлък. Установяването на границите на имотите се извършва на място от правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър и съседите на имота, за което се подписва протокол. Такъв протокол не е приложен към преписката, представена в Община Казанлък.

След получаване на мотивираното искане от ОбС “Земеделие” за възстановяване на собствеността на Богдан Койчев Загоров в Община Казанлък се установи, че:

При извършване на геодезическото заснемане Богдан Койчев Загоров е означил граници на поземлен имот, който по КВС в землището на с. Долно Изворово съвпада с част от ПИ № 169001, целия от 34.049 дка, който също е отразен в скицата – проект при геодезическото заснемане. От останалата част от Поземлен имот № 169001 е обособен Поземлен имот със същия проектен № 169001, с площ от 28.049 дка, като са запазени границите и същите са отразени в КВС. Спазвайки реда за опознаване на възстановима граница, регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му е направена съпоставка по КВС с геодезическото заснемане, от която се установи идентичност между двата новообразувани имота с проектни номера: № 169050 и №169001 с ПИ № 169001 от КВС.

Площите на гореописаните поземлени имоти са както следва: Поземлен имот № 169001по КВС с площ от 34.049 дка, Поземлен имот с проектен № 169001 с площ от 28.049 декара и Поземлен имот с проектен № 169050 с площ от 6.000 дка.

От изложеното до тук следва, че са налице условията на § 27, ал. 1, т. 1 от ЗИДЗСПЗЗ, тъй като претендираният имот отговаря на изискването за установяване на съществуващи или възстановими стари реални граници.“

В хода на дебата общинския съветник Красимира Горунска изложи следните мотиви по проекта за решение: „Приложено е решение на Общинска служба „Земеделие“ за възстановяване правата на собственост от 1996 г. В това решение няма очертани граници и съседи на имота какво е изискването на чл. 18ж от ППЗСПЗЗ, т.е. решението не отговаря на изискванията на закона. Ако приемем обаче, че именно в тази връзка е разпоредбата на § 27 ал. 2 , т. 1 от ЗИДЗСПЗЗ да се установят границите на имота, за които са признати правата за възстановяване на собственост, то задължително към преписката, която Общинска служба „Земеделие“ изпраща на Общинска администрация трябва да се съдържа протокол на фирмата, която извършва геодезическото заснемане и съседите по имота, за който се претендира, че следва да бъде възстановен с възстановяване правата на собственост. Изрично на страница втора от доклада на Общинска администрация е записано, такъв протокол не е приложен към преписката представена в община Казанлък. При липсата на такъв протокол, при липсата на не пълно решение, което не отговаря на изискванията на чл. 18ж от ППЗСПЗЗ, аз Ви предлагам проект за решение. Общински съвет – Казанлък на основанията, които са посочени в проекта за решение реши не дава съгласие и отказва предоставянето на земи от Общинския поземлен фонд за Поземлен имот с проектен № 169050. Този имот не е признат с решението от 96 г., защото сега той се отделя като част от един голям имот. Забележете един имот от 34.000 дка от него се реже едно парче от 6.000 дка и се дава нов проектен номер, което не е вярно с описаното в проекта за решение, че този проектен номер е възстановен с решение от 1996 г. Към момента сме 2015 г., а 2015 г. се обособяват с предложение от фирмата по геодезия, заснемане и кадастър да се отдели един нов имот с нов номер и да се пише, че този имот с нов проектен номер съставен през 2015 г. е с възстановено право на собственост с решение от 1996 г. Моля Ви да подкрепите проекта, който Ви предлагам“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27 ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,

  

Р Е Ш И:

 

Не дава съгласие и отказва предоставянето на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на решение на ОбС ”Земеделие” - Казанлък за възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, както следва:

- Поземлен имот с проектен № 169050, признат с Решение № 01/27.03.1996 г. на ОбС “Земеделие“, в землището на с. Долно Изворово, с площ от 6.000 дка, в собственост на Богдан Койчев Загоров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Катя Стойкова, Началник на ОбС “Земеделие“;

Богдан Койчев Загоров, гр. Казанлък, ул. “Банянска” № 1.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220