РЕШЕНИЕ
№ 1394
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3862/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет:

„Елена Георгиева Стефанова от с. Розово,  ул. „Орлово гнездо“ № 9, молба с вх. № 94-Е-1542-1/ 20.04.2015 г., на 40 г., с диагноза синдром на Марфан, миопия ексцесива дегенератива, микроваскуларна коронарна болест видно от представените епикризи. В МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършена хирургическа интервенция – операция на дясното око и лазер-лечение на двете очи. Проведено е лечение в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. Елена Стефанова е разведена, грижи се сама за детето си. Има син на 15 год., който също е диагностициран със синдром на Марфан, с 71% степен на увреждане, видно от ЕР на ТЕЛК. Елена Стефанова трябва да заплаща за рехабилитация, скъпоструващи изследвания и лечение което не се заплаща от НЗОК, както за себе си, така и за сина си.

Елена Стефанова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.

Маргарита Димитрова Колева, с настоящ адрес гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 9, молба с вх. № 94-М-5419-1/ 23.04.2015 г., с диагноза Рецидивираща луксация на дясна патела видно от представена епикриза. В УМБАЛ гр. Стара Загора, Клиника по ортопедия и травматология е извършена операция на дясно коляно. Маргарита Колева живее на квартира, на свободен наем в гр. Казанлък, заплатила е сумата от 1442 лв. за медикаменти и рехабилитация които не се заплащат от НЗОК. Маргарита Колева е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.

Златка Асенова Семова от гр. Крън, ул. „Градинска“ № 6, за лечение на сина ѝ Шабан Златев Семов, молба с вх. № 94-З-352-1/07.05.2015 г. Шабан Златев Семов е на 6 година, с диагноза: Спастична церебрална парализа; Вродена лактатна ацидоза; ДЦП; Спастична квадрипареза – в тежка степен на изявеност; Невъзможна походка; неразвит договор, видно от представено ЕР на ТЕЛК. Детето е лекувано многократно в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, в университетска детска клиника „Проф. Д-р Иван Андреев“. Проведена е и предстои специализирана  двигателна рехабилитация и физиотерапия. Проведеното лечение не се заплаща от НЗОК. Необходима е периодична рехабилитация. Златка Семова отглежда детето си сама. Дохода ѝ се формира единствено от помощите, които получава за отглеждане на дете с увреждане. В момента Златка Семова работи като личен асистент, на срочен трудов договор. Златка Семова е в затруднено финансово положение и не разполага със средства, необходими за лечението на детето ѝ Шабан Семов.

Тодор Огнянов Джамбазов, живущ в с. Горно Черковище, ул. „Капитан Петко Войвода” № 25, молба с вх. № 94-Т-2678-1/27.04.2015 г.  Здравословното  състояние не е добро, с увредено общо състояние. Декларира, че му предстои лечение и закупуване на лекарства, които не се заплащат от НЗОК. Видно от представена епикриза лицето има хипертонична болест на сърцето, хипертонично сърце, диастолна дисфункция на ЛК.МИ-Iстепен. Микроваскуларна коронарна болест. Дислипидемия. Молителят е семеен. Съпругата му също има здравословен проблем - изострена хронична ССН, диастолна дисфункция на ЛК., хипертонична болест на сърцето, дислипидемия. Семейството се грижи за болно си дете, което е на 23 години. Имат и дъщеря на 13 години. През месец април 2015 г. се случва извънредна ситуация-смърт на родител. За  погребението семейството е разходвало 300 лв., които са взети на заем. Тодор Джамбазов и съпругата му са безработни. Доходът на семейството е от пенсията на болното дете. Необходимо е да предприеме медицинско лечение, прегледи, изследвания, но не разполага с достатъчно средства. Молителят е  в тежка, безизходна ситуация - затруднено здравословно и материално положение и невъзможност да провежда лечение.

Надежда Асенова Тодорова, живуща в с. Хаджи Димитрово, ул. „Тракия” № 13, молба с вх. № 94-Н-2174-1/05.05.2015 г. Видно от представеното Експертно решение диагнозата й е епилепсия – редки генерализирани конвулсни пристъпи, органично разстройство на личността, глухота, слухопротезирана, хипертонична болест на сърцето. Лицето е с големи припадъци и има сърдечна недостатъчност. Декларира, че й предстои лечение и закупуване на лекарства, които не се заплащат от НЗОК. Разходът и за лечение месечно възлиза на 70 лв. Представя документи за направения месечен разход за лекарства. Доходът на Надежда Тодорова е от пенсия в размер на 243 лв. Вдовица. Живее сама.  Здравословното и състояние е влошено, тъй като не е в състояние да закупи необходимите медикаменти. Постоянното и продължително лечение, прегледи, изследвания изискват средства, с които тя не разполага. Намира се  в тежка ситуация - затруднено здравословно и материално положение и невъзможност да провежда лечение.

Садъка Назифова Мерджимекова, живуща в с. Хаджи Димитрово, ул. „Българка” № 3, молба с вх. № 94-С-1475-1/11.05.2015 г. Видно от представеното Експертно решение диагнозата и е инсулинозависим захарен диабет, диабетна полинерво и ретинопатия, състояние след ампутация на дистални фаланги на пръсти на дясна ръка, хипертонична болест на сърцето, тромбоза на АК двустранно, ИБС-състояние след МИ. Садъка Мерджимекова е с 100% намалена работоспособност. Декларира, че закупува лекарства, които частично се заплащат от здравната каса. Месечно заплаща около 70 лв. за лекарства. Представя документи за направения месечен разход за лекарства. Омъжена. Съпругът и е безработен, доходът на семейството е от нейната пенсия по болест в размер на 205 лв. Постоянното и продължително лечение, прегледи, изследвания изискват средства, с които тя не разполага. Семейството е в затруднено здравословно и материално положение.

Тетяна Пенчева, от гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ бл. 32, вх. В, ап. 50, молба с вх. № 94-Т-617-1/ 12.05.2015 г., на 37 год., с диагноза Новообразувание на десен яйчник, Пиелонефритис хр., Хидронефрозис син., Анемия. Проведено е лечение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък и МБАЛ „Света Марина“, гр. Плевен. Тетяна Пенчева е насочена към специализирана онкологична мрежа. При последващи медицински изследвания през 2015 год., проведени в Онкологичен диспансер в гр. Стара Загора е установено злокачествено новообразувание на стомаха и предстои нова оперативна интервенция. За проведеното до този момент лечение Тетяна Пенчева е заплатила сумата от 2180 лв., което не се заплаща от НЗОК. Тетяна Пенчева е в продължителен отпуск по болест, в изключително затруднено финансово и здравословно състояние е, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.

Красимира Георгиева Атанасова от гр. Казанлък,  ул. „Княз Мирски“ № 9, молба с вх. № 94-К-2848-1/ 14.05.2015 г., на 51 г., с диагноза Злокачествено новообразование в централната част на млечната жлеза, видно от ЕР на ТЕЛК. В КОЦ, гр. Стара Загора е извършено двукратно оперативно лечение, радикална мастектомия на лява и дясна млечна жлеза. Проведено е следоперативно лечение, ХМТ и лъчетерапия. За проведеното оперативно лечение Красимира Атанасова е заплатила сумата от 1500 лв. Красимира Атанасова приема ежемесечно хранителни добавки, които не се заплащат от НЗОК. Предстоят ѝ нови скъпоструващи изследвания, които също не се заплащат от НЗОК. Красимира Атанасова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.

Веселина Симеонова Камбурова, от гр. Казанлък, ул. „Велико Търново“ № 5, молба с вх. № 94-В-1505-2/ 14.05.2015 г., с диагноза Други форми на исхемична болест на сърцето, видно от ЕР на ТЕЛК. В СБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София е проведена сърдечна оперативна интервенция. В СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД гр. Казанлък е поставена диагноза увреждания на лумбо-сакралните коренчета и е проведено лечение. След проведено изследване през 2015 г. е установена остеопоротична костна структура на телата на прешлените. Веселина Камбурова закупува медикаменти на стойност 250 лв., които не се заплащат от НЗОК. Веселина Камбурова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.

Милена Михайлова Найденова, от гр. Казанлък, ул.„ Ненко Балкански“ № 6, за лечение на дъщеря ѝ Габриела Рей Младенов, молба с вх. № 94-М-4112-1/05.06.2015 г. Габриела Рей Младенов е на 7 години, с диагноза Хипертрофия на аденоидите, видно от представено направление за хоспитализация. Детето е лекувано многократно, предвид честото му боледуване и рецидивиращия ход на заболяването. Предстои специализирано оперативно лечение, което ще се проведе в клиника „Каспела“, гр. Пловдив. За предстоящото лечение на дъщеря си Габриела Младенов, Милена Найденова трябва да заплати сумата от 200 лв. Милена Найденова е самотна майка и отглежда сама двете си деца. Милена Найденова е в затруднено финансово положение и не разполага със средства, необходими за лечението на детето ѝ Габриела Михайлов.

Танка Михайлова Йорданова от с. Кънчево,  ул. „Младост“ № 14, молба с вх. № 94-Т-752-1/ 15.06.2015 г., на 82 г., с диагноза Злокачествено новообразование на бронхите и белия дроб, видно от ЕР на ТЕЛК. В КОЦ, гр. Стара Загора е извършено диагностициране и лечение. За лечението си Танка Йорданова ежемесечно доплаща 80 лв., за животоспасяващи медикаменти които само частично се заплащат от НЗОК. Единствен доход за Танка Йорданова е минимална пенсия в размер на 170 лв. Танка Йорданова живее със сина си, който е трайно безработен. Той извършва почасова селско-стопанска работа и се грижи за майка си. Танка Йорданова е лежащо болна, в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото ѝ лечение.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от Бюджета на Община Казанлък за 2015 година, подпараграф 42-14 „Помощи по решение на ОбС“ еднократна финансова помощ на:

1. Елена Георгиева Стефанова от с. Розово,  общ. Казанлък ул. „Орлово гнездо“ № 9 – 350 лв.

2. Маргарита Димитрова Колева, с настоящ адрес: гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ № 2,

вх. Б, ет. 4, ап. 9 – 350 лв.

 

3. Златка Асенова Семова от гр. Крън, общ. Казанлък, ул. „Градинска“ № 6, за лечение на сина ѝ Шабан Златев Семов – 350 лв.

4. Тодор Огнянов Джамбазов, живущ в с. Горно Черковище, общ. Казанлък,

ул. „Капитан Петко Войвода” № 25 – 200 лв.

5. Надежда Асенова Тодорова, живуща в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък, ул. „Тракия”

№ 13 – 200 лв.

6. Садъка Назифова Мерджимекова, живуща в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък,

ул. „Българка” № 3 – 100 лв.

7. Тетяна Пенчева, от гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ бл. 32, вх. В, ап. 50 – 400 лв.

8. Красимира Георгиева Атанасова от гр. Казанлък,  ул. „Княз Мирски“ № 9 – 400 лв.

9. Веселина Симеонова Камбурова, от гр. Казанлък, ул. „Велико Търново“ № 5 – 100 лв.

10. Милена Михайлова Найденова, от гр. Казанлък, ул. „Ненко Балкански“ № 6, за лечение на дъщеря ѝ Габриела Рей Младенов – 200 лв.

11. Танка Михайлова Йорданова, от с. Кънчево, общ. Казанлък, ул. „Младост“ № 14 – 250 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Елена Георгиева Стефанова от с. Розово,  ул. „Орлово гнездо“ № 9;

Маргарита Димитрова Колева с настоящ адрес гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 9;

Златка Асенова Семова от гр. Крън, ул. „Градинска“ № 6, за лечение на сина ѝ Шабан Златев Семов – 350 лв.

Тодор Огнянов Джамбазов, живущ в с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул. „Капитан Петко Войвода” № 25

Надежда Асенова Тодорова, живуща в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък, ул. „Тракия” № 13;

Садъка Назифова Мерджимекова, живуща в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък;

ул. „Българка” № 3;

Тетяна Пенчева, от гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ бл. 32, вх. В, ап. 50;

Красимира Георгиева Атанасова от гр. Казанлък,  ул. „Княз Мирски“ № 9;

Веселина Симеонова Камбурова от гр. Казанлък, ул. „Велико Търново“ № 5;

Милена Михайлова Найденова от гр. Казанлък, ул.„ Ненко Балкански“ № 6, за лечение на дъщеря ѝ Габриела Рей Младенов;

Танка Михайлова Йорданова от с. Кънчево, общ. Казанлък  ул. „Младост“ № 14.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220