РЕШЕНИЕ
№ 1395
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3869/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с Идентификатор № 27499.180.93 от 2,91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на 'Неделчева Ауто' ЕООД.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане и одобряване от „НЕДЕЛЧЕВА – АУТО“ ЕООД – Донка Йорданова Неделчева, (Заявление № 168-2448-1 от 29.01.2015 г.) - собственик на Поземлен имот № 27499.180.93 от 2.91 дка, представляващ урбанизирана територия, в местност „Под Енина“, землище село Енина, общ. Казанлък.

Поземленият имот попада в територия „Смесено-обслужваща-производствена зона съгласно Общ устройствен план „Долината на тракийските владетели“ в процедура. За същия е одобрен План за застрояване със Заповед № 670/29.06.2010 година на Кмета на Община Казанлък и е с предназначение „Търговски комплекс“. На основание чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 с Решение № 1205 от 17.12.2014 г., Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

Съгласно Предварителен договор № 1120837229 от 06.12.2013 година /на ЕВН „България Електроразпределение“ ЕАД се предвижда с отстъпено право на строеж да се изгради трафопост в Поземлен имот № 27499.180.93. Трасето е проектирано да започне от Трафопост № 8 в Поземлен имот № 27499.501.2194 по Поземлен имот № 27499.501.3093 - второстепенна улица, преминава Поземлен имот № 27499.180.334, до имота на Възложителя. Дължината на трасето извън регулация е 643 метра в със сервитут 1286 кв. метра. Обявлението за изработения проект за Парцеларен план е обнародвано в Държавен вестник, бр. 14 от 20.02.2015 година. Проектът е одобрен на ОЕСУТ с  Решение № 20, Протокол № 11 от 28.05.2015 година. 

Издадено е Решение № 2 от 13.03.2015 година за утвърждаване на Трасе за проектиране на  линеен обект, съгласно  чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от Общинския съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

Одобрява Парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с Идентификатор № 27499.180.93 от 2.91 дка, представляващ Урбанизирана територия, собственост на „Неделчева Ауто“ ЕООД. Трасето преминава по Поземлен имот № 27499.180.334 - селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост, всички, находящи се в местността „Под Енина“, в землището село Енина, община Казанлък и е с дължина 643 метра  и сервитут 1286 кв. метра.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

В седемдневен дневен срок от приемане на решението, същото да се изпрати за обявяване в ДВ!

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

„НЕДЕЛЧЕВА – АУТО“ ЕООД – Донка Йорданова Неделчева - в качеството й на Възложител с адрес - гр. Казанлък, ул. “Христо Патрев“ № 14.

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220