РЕШЕНИЕ
№ 1396
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3826/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот № 009037, местност „Черешите” в землището на с. Черганово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 168–810–1/19.05.2015 година от Доротея Йорданова Христова Пълномощник на ЕТ „Митка Дичева" с искане за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за електрозахранване и В и К захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии и Комуникационно-транспортен план за Поземлен имот № 009037, находящ се в местността „Черешите”, в землището на с. Черганово, община Казанлък с ЕКАТТЕ 80532.

Имотът е VII категория при неполивни условия, с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 12,681 дка и граничи с Поземлен имот № 000008 – път I клас, Поземлен имот № 009033 – овощна градина, Поземлен имот № 009013 – пасище, мера и Поземлен имот № 009001 – пасище с храсти. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от Път I клас № 000008.

Желанието на Възложителя е във връзка с Инвестиционни намерения да построи отворена ферма с рекреационна и атракционна цел, което налага изработването на ПУП и промяна на предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване „За други рекреации“ - Од с нискоетажно свободно застрояване.

Заданието за изработване на ПУП – ПЗ е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.   

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, е необходимо разрешение на Общинския съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя.“ Проектът за решение, предложен от Кмета на Общината, се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за електрозахранване и В и К захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии и Комуникационно-транспортен план за Поземлен имот № 009037, находящ се в местността „Черешите”, в землището на с. Черганово, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 80532, граничещ с Поземлен имот № 000008 – път I клас, Поземлен имот № 009033 – овощна градина, Поземлен имот № 009013 – пасище, мера и Поземлен имот № 009001 – пасище с храсти, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване „За други рекреации“ – Од с нискоетажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

ЕТ „Митка Дичева“, ЕИК: 833002080 със седалище и адрес на управление: с. Овощник, общ. Казанлък, ул. „Опълченска“ № 2 - Митка Петрова Дичева в качеството й на Заявител и собственик на фирмата.

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220