РЕШЕНИЕ
№ 1398
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3796/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане на изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 004001, находящ се в местността 'Харманите' в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ 38563 и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194–Е–79–3/27.03.2015г. от Емил Боянов Узунов с искане за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии  за Поземлен имот № 004001, находящ се в местността „Харманите”, в землището на с. Копринка, община Казанлък с ЕКАТТЕ 38563.

Имотът е III категория при неполивни условия, с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 2,501 дка и граничи с Поземлен имот № 000033 – полски път, Поземлен имот № 000030 – полски път, Поземлен имот № 004002 – нива и Поземлен имот № 004004 – нива. Транспортният достъп до имота ще се осъществява през Полски път № 000030.

Желанието на Възложителя е във връзка с Инвестиционни намерения да построи Автокъща с Автоработилница, което налага изработването на ПУП и промяна на предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване „За обществено и делово обслужване“ с нискоетажно свободно застрояване.

Имотът попада в смесена многофункционална зона (Смф), съгласно ОУП на територията с изявено културно историческо наследство „Долината на тракийските владетели“.

Заданието за изработване на ПУП – ПЗ е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, на основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.   

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, е необходимо съгласието на  Общинския съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

  

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии  за Поземлен имот № 004001, находящ се в местността „Харманите”, в землището на с. Копринка, община Казанлък с ЕКАТТЕ 38563, граничещ с Поземлен имот № 000033 – полски път, Поземлен имот № 000030 – полски път, Поземлен имот № 004002 – нива и Поземлен имот № 004004 – нива, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване „За „обществено и делово обслужване“, с нискоетажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Емил Боянов Узунов от с. Копринка, общ. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ № 1 в качеството му на Заявител.

 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220