РЕШЕНИЕ
№ 1399
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2015 г., Протокол № 68

Относно: ОС-3930/20.07.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред ОбС: „Стадион „Севтополис" е едно от най-големите съоръжения в гр. Казанлък, построен през 1963 г. Стадионът има капацитет около 15 000 седящи места и още 3 000 правостоящи места. Ежегодно на него се провеждат футболни срещи от футболната група, в която е представителният тим на ФК „Розова долина“. Всяка година се провеждат ученически игри по футбол, волейбол, баскетбол и лека атлетика. Провеждат се турнири по лека атлетика за „Купа Роза", турнир по хвърляния „Севтополис", детски футболен турнир „Долината на розите", първенство по спортна стрелба за ученици. На стадиона се провежда състезание „Млад огнеборец" и др. Средно около 500 деца, младежи, мъже и жени, активно занимаващи се със спорт, използват базата. Това беше причината на 19.01.2015 г. Община Казанлък да подаде проектно предложение по проект „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика за извършване на реконструкция и модернизация на неговата сграда, по което се осигуряват 50% от необходимата сума, а останалата част - от бюджета на Община Казанлък. За съжаление, проектното предложение не бе одобрено за финансиране през настоящата 2015 г.

Спортната зала, стаите за съдии, домакин, гости, съблекални, санитарни възли и др. сервизни помещения имат спешна нужда от основен ремонт, тъй като от годината на изграждане на сградата са извършвани няколко пъти само частични и то за крайно належащи дейности ремонти. Поради срока на експлоатация на сградата се наблюдават нарушения на външният облицовъчен слой на вътрешните и външните стени. Топлоизолация никъде не е положена. Подовата настилка в залата за борба е силно захабена. В някои от залите няма обособени съблекални, поради което се налага спортуващите да съхраняват личните си дрехи, обувки и вещи в самата зала. В помещенията под централната трибуна има големи течове, което създава предпоставки за мухлясване и падане на мазилката от тавана и стените. Здравният кабинет е затворен също поради течове, като е превърнат в склад. Електрическата инсталация е в много лошо техническо състояние. Съществуващата тоалетна е недостъпна за хора в неравностойно положение поради малките размери.

Издадени са редица предписания от контролните органи за извършване на основни ремонтни дейности: от Регионална здравна инспекция – Стара Загора и от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Казанлък. Това ни принуди паралелно с подаването на проектното предложение към „Красива България“ да извършим и дейности по избор на изпълнители за строителство, строителен надзор и авторски надзор. Община Казанлък разполага с пълна проектна готовност и предвид неотложността на ремонтните дейности поради лошото състояние на сградата, издадените предписания от контролните органи и факта, че летният период е най-подходящ за извършване на СМР е необходимо да бъде извършена корекция на бюджета.

Със средствата заложени първоначално като трансфер по §§62-02 (-)124 000 лв., се увеличава приходната и разходната част на бюджета за 2015 г.

Така направената корекция е необходима, за да бъдат сключени договорите с избраните изпълнители, да стартират строителните дейности и да бъдат изпълнени преди началото на есенно-зимния период, когато изпълнението ще бъде силно затруднено или дори невъзможно. Забавянето в изпълнението поставя в риск живота и здравето на гражданите, ползващи съоръжението, поради което е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124 от Закон за публичните финанси и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,

  

Р Е Ш И:

 

1. Променя Бюджета по приходната част на Община Казанлък за 2015 г. от 42 100 867 лв. на 42 224 867 лв., съгласно Приложение № 1.

2. Променя Бюджета на Община Казанлък в частта „Трансфери между бюджет и извънбюджетни сметки, в т.ч. по проекти“ от (-) 164 409 лв. на (–) 40 409 лв., съгласно Приложение № 3.

3. Променя Бюджета по разходите на Община Казанлък за 2015 г. от 42 100 867 лв. на 42 224 867 лв., в т.ч. „Разходи за местна дейност“ от 18 096 577 лв. на 18 220 577 лв., съгласно Приложение № 7.

4. Променя Инвестиционната програма за 2015 г., съгласно Приложение № 13.

5. Допуска предварително изпълнение на решението

                   

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За”  32. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220