РЕШЕНИЕ
№ 1400
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 02.09.2015 г., Протокол № 69


Относно: ОС_3992/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на местно публично-частно партньорство с участието на община Казанлък за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на Проект по подмярка 19.1 'Помощ за подготвителни дейности' на мярка 19 'Водено от общностите местно развитие' по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че Министерство на земеделието и храните на 11.08.2015 г. публикува покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.

Условията и реда за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са определени с Наредба № 16/30.07.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(ПРСР).

Финансовата подкрепа се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение от съседни общини и/или съседни населени места – част от община, при следните условия:

1.      Територията е с непрекъснати граници;

2.      Населението на територията е от 10 000 до 150 000 жители по данни от НСИ към 31.12.2014г.;

3.      В територията се включва територия от селски район, посочен в приложение № 2 към Наредбата 16.

В местното партньорство участват освен представителите на публичния сектор и  най-малко по един партньор от стопанския и неправителствения сектор, като единият от всички тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.

Водещ партньор може да бъде партньор, на територията на селски район.

За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ. Финансова помощ се предоставя на местно партньорство за:

1.      Подпомагане на процеса  по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;

2.      Подкрепа за придобиване на умения и създаване  на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

3.      Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;

4.      Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

5.      Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

6.      Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Подкрепата на местното партньорство от съответните общини се удостоверява с решение на Общински съвет, с което се  дава съгласие за реализиране на проекта и се посочват:

1.      Партньорите по проекта;

2.      Водещият партньор, кандидат за финансова помощ по проекта;

3.      Лицето, което представлява общината в партньорството по проекта и подписва споразумението за партньорство;

4.      Населените места, които се включват в територията на партньорството, когато дейностите по проекта се изпълняват на част от територията на общината.

 

Община Казанлък не е в обхвата на селските райони.  Територията на населените места от Община Казанлък, с изключение на гр. Казанлък в строителните му граници, са допустими за финансиране.

С цел формиране на обединение за създаване на местно партньорство и учредяване на Местна инициативна група Община Казанлък е предприела действия за постигане на споразумение с Община Мъглиж и Община Гурково - общини в обхвата на селските райони, с които формира непрекъснати граници.

Заявлението за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. следва да се регистрира в срок до 4 септември 2015 г., придружено с изискуемото Решение на Общински съвет.

Забавянето на подкрепата на местното партньорство поставя в риск възможността за   насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък, поради което кметът на общината счита, че е целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл.10, ал.2 от Наредба № 16/30.07.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и приложимото общностно и българско законодателство за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Казанлък в сформирането на местното публично-частно партньорство с територия, обхващаща всички населени места, попадащи в административните граници на Община Казанлък, Община Мъглиж и Община Гурково с изключение на град Казанлък (административен център на община Казанлък), в строителните му граници.


2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


3. Дава съгласие Община Мъглиж да бъде водещ партньор, кандидат и получател на финансовата помощ по проекта.  

 

4. Избира за представляващ Община Казанлък в партньорството по проекта Лилия Йонкова Цонкова – Заместник-кмет на Община Казанлък „Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности“ и й възлага в това си качество да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

 

5. Одобрява и приема партньорите за реализиране на съвместните дейности при изпълнението на проекта, както следва:


5.1. За публичния сектор:

Ø  Община Казанлък;

 

Ø  Община Мъглиж и

 

Ø  Община Гурково.

 

5.2. За неправителствения сектор:

Ø  НЧ „Развитие – 1921“, БУЛСТАТ: 000804866, със седалище и адрес на управление:
Р. България, Област Стара Загора, Община Мъглиж, с. Дъбово, ул. „Мир“ № 3, представлявано от Румен Рачев - Председател на настоятелството.

 

5.3. За стопанския сектор:

Ø  „БУЛМЕТАЛ“ АД, ЕИК: 202189103, ДДС № BG 202189103, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Стара Загора, Община Гурково, гр. Гурково, „Прохода“ № 37, представлявано от Кольо Атанасов Колев - Председател на СД.

Партньорите са избрани на проведена съвместна среща на местното публично-частно партньорство въз основа на Протокол № 1 от  10.08.2015 г.


6. Одобрява текста на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, приложено към настоящия доклад.


7. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За”  32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220