РЕШЕНИЕ
№ 1401
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 02.09.2015 г., Протокол № 69


Относно: ОС_3995/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на бюджет на Общинско предприятие 'Кухня - майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня' за 2015 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на Решение № 1307 от 13.05.2015 година предлага бюджет на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“ в  размер на 253 847 лева, в т.ч. за разходи за персонал – 35 647 лева и разходи за издръжка - 218 200 лева. Средствата за разходи ще бъдат осигурени чрез компенсирана промяна по бюджета на Община Казанлък за 2015 година в рамките на планираните средства в дейности „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” и „Детски ясли, детска млечна кухня и яслени групи в ОДЗ”. Разходите за постоянния персонал са планирани в бюджета на Община Казанлък за 2015 година (с утвърждаване бюджет на Детска млечна кухня за 2015 г. с Решение № 1235/05.02.2015 г. на Общински съвет – Казанлък), а на присъединения персонал - от бюджетите на детските градини за 2015 г. Разходите са  отразени в утвърдените Приложение № 6 и Приложение № 8. Разходите за издръжка се осигуряват от планираните разходи за 2015 година и са отразени в действащото Приложение № 7.

Върху сградата на ОПКМДМК на ул. „Христо Ботев“ № 30, гр. Казанлък са приложени мерки за енергийна ефективност, извършен е вътрешен ремонт и реконструкция, доставено е ново технологично оборудване, поради което със стойността на ремонтните дейности ще се увеличи балансовата стойност на сградата. За нуждите на ОПКМДМК Община Казанлък предоставя 5 бр. МПС, вид пикап.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124 oт Закона  за публичните финанси и чл. 2, ал. 2  от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,    

Р Е Ш И:

 

1. Приема Бюджет на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за 2015 година в размер на 253 847 лв. съгласно Приложение № 34, неразделна част от настоящото решение.

2. Определя Общинско предприятие „Кухня майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за второстепенен разпоредител с бюджет.

3. Задължава Кмета на община Казанлък  да отрази промените по бюджета на Община Казанлък по разходните таблици на Бюджета на Община Казанлък за 2015 година.

4. Задължава Кмета на община Казанлък  да  утвърди подробен бюджет на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” по разходни параграфи на Единната бюджетна класификация.

5. Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” поема активите и пасивите на Детска млечна кухня от Функция „Здравеопазване“.

6. Със стойността на извършените ремонтни дейности от Община Казанлък се увеличава балансовата стойност на сградата на ул. „Христо Ботев“ № 30 в Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня”.

7. Закупеното от Община Казанлък оборудване, материали и транспортни средства да се прехвърлят на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня”.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 


Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За”  30. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220