РЕШЕНИЕ
№ 1402
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 02.09.2015 г., Протокол № 69


Относно: ОС_3952/30.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2015/2016 г. Постъпи писмо от Кмета на общината с вх. № ОС-3996/26.08.2015 г. за промяна на Приложение №1, приложено! Писмо № ОС-4010/31.08.2015 г. Вносителят коригира Приложение №1 съгласно предложението от становището на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред ОбС:
„1. По предложения на директорите на училища, придружени със становища на Началника на РИО-Стара Загора, г-жа Татяна Димитрова, Общинска администрация е изготвила справка (Приложение № 1) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях за учебната 2015/2016 година в училищата на територията на oбщина Казанлък.

2. Съгласно чл. 11, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена изключения от минималния брой на ученици в паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението (I-IV - 16 ученика; V-VIII - 18 ученика) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по съответния единен разходен стандарт. С цел запазване на училищата в малките населени места и осигуряване на психологическия комфорт на учениците, предлагам да бъдат утвърдени маломерни и слети паралелки в училищата в град Казанлък и населените места. Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80 ученика. За училищата по чл. 11, ал. 4, съгласно който общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80, съгласно чл. 11 ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5 ал. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по ЕРС се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо.

3. Обучението в маломерните паралелки дава много по-добра образователна подготовка, отколкото в слети паралелки.

4. Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в училищата  на учениците от малките населени места, ще се осигури  възможността да посещават местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите и добрата образователна подготовка.

След анализ на информацията, постъпила от директорите на училища в община Казанлък и Началника на РИО - Стара Загора и в съответствие с действащите нормативни документи в системата.“
В хода на дебата вносителят на доклада прие становището на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси за допълнение: „В т. 5 от проекта за решение след думата промяната да се добави следния текст: „В бюджета на община Казанлък за 2015 г. и приложенията към него“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.11 ал. 2 във връзка с ал. 1  от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. в ДВ, бр. 17/28.02.2012 г.), чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

Р Е Ш И:

 

1.      Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък, съгласно приложение № 1.

2.      За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Казанлък и населените места в общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е за сметка на бюджета на съответното учебно заведение.

3.      Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Казанлък, отговарящи на условията по чл. 11 ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5 ал. 2 и 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г., а именно: ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград, ОУ с. “Д-р Петър Берон“ с. Шейново и ОУ „Св. Кирил и Методий“ гр. Шипка, в които общия брой на учениците в паралелките е до 80 ученика.

4.      Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата от населените места на община Казанлък за 2015 г. със сумата от 9 205,74 лв. (Приложение № 2) за периода от 15.09.2015 г. до 31.12.2015 г.

5.      Задължава Кмета на община Казанлък да отрази промяната в Бюджета на община Казанлък за 2015 г. и приложенията към него, приети с Решение № 1235/05.02.2015 г. на Общински съвет – Казанлък за сметка на Функция „Образование” (Местни дейности).

6.      При настъпила промяна в обстоятелствата (промяна на броя на децата, които се дофинансират), до 30 септември 2015 г. е необходимо директорите на училища да подадат необходимата информация до Кмета на община Казанлък, който от своя страна да внесе доклад за изменение на настоящото решение.

7.      Упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2016 година в съответствие с единния разходен стандарт, който ще се приеме от Министерски съвет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък  и директори на общински училища от населените места на община Казанлък

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220