РЕШЕНИЕ
№ 1403
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 02.09.2015 г., Протокол № 69


Относно: ОС_3991/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - частна общинска собственост - Болница в гр. Казанлък на 'Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора', за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 574/18.04.2013 г. Общински съвет - Казанлък предоставя безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост – Болница на „Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора“, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ град Казанлък, за срок от 3 години. Към настоящия момент Филиал за спешна медицинска помощ град Казанлък се помещава в предоставения имот.

През 2015 г. Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По нея се предвижда да се изпълни голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. За целта ще бъде изграден нов или ще се ремонтира съществуващият сграден фонд, както и ще се осигури цялостно оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба в страната.

В тази връзка е проведена работна среща с представители на Министерство на здравеопазването, от която стана ясно, че за Филиал за спешна медицинска помощ град Казанлък се предвиждат инвестиции, свързани с вътрешни преустройства и закупуване на ново оборудване за предоставените от Община Казанлък помещения.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“ С оглед обстоятелството, че в закона не е въведено изискване за предоставяне за определен срок, кметът предлага имота да бъде предоставен на Филиал за спешна медицинска помощ град Казанлък безсрочно до отпадане на необходимостта от използване на имота, закриване на филиала или преструктуриране. Счита, че това предложение, освен, че е законосъобразно е и целесъобразно. От една страна Закона за общинската собственост, за разлика от разпоредбата за отдаване под наем, в който се предвижда ограничаване за отдаване под наем за срок не по-дълъг от 10 г., то чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост визира случаите на предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и на бюджетна издръжка за изпълнение на държавни функции без да определя срок.

В защита на интересите на общината, като собственик на имота, е предвидената възможност от Закона за общинската собственост в чл. 12, ал. 6 „Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.“ От друга страна за инвестицията, която ще направи Министерство на здравеопазването в обекта, следва да няма опасност при изтичане на определения срок имотът да бъде отнет без основателна причина.

Мотивът за внасяне на доклада е полученото писмо от Областния управител на гр. Стара Загора, с вх. № ОС – 3984/18.08.2015 г. С него председателят на Общински съвет – Казанлък е уведомен за изпълнението на голям инвестиционен проект от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В случая е необходимо решение на Общински съвет – Казанлък, което да бъде предоставено в Областна администрация Стара Загора във възможно най-кратък срок.

В хода на дебата вносителят прие становището на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, а именно: „Нова т. 1 – Отменя Решение № 574/14.05.2013 г. на ОбС Казанлък. Да се промени номерацията на следващите точки от проекта за решение.“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение № 574/14.05.2013 г. на Общински съвет – Казанлък.

2. Да се предостави на „Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора“, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Казанлък безвъзмездно за управление на част от: първия етаж и сутерен от триетажна масивна сграда, представляваща северозападно крило - Болница, изградена в УПИ I кв. 87 по плана на град Казанлък, с административен адрес: ул. „Старозагорска“ № 16, по Акт за частна общинска собственост № 589/24.02.2003 г. Предоставените помещения са с обща площ от 228,06 кв.м, разпределени както следва:

Ø  Първи етаж:

-          Помещение № 1 – Реанимационна зала         –  60,72 кв.м;

-          Помещение № 2 – Завеждащ ФСМП              – 14,26 кв.м;

-          Помещение № 3 – Стационарен екип 1         – 14,26 кв.м;

-          Помещение № 4 – Стационарен екип 2         – 14,26 кв.м;

-          Помещение № 5 – Коридор                             – 52,50 кв.м;  

-          Помещение № 6 – Изливна                              –   2,56 кв.м;   

-          Помещение № 7 – Санитарен възел 1                        –  4,24 кв.м;

-          Помещение № 8 – Санитарен възел 2                        –  3,56 кв.м;

-          Помещение № 9 – Стая на шофьора               – 18,92 кв.м;

 

 

Ø  Сутерен:

-          Помещение № 1 – Склад за лекарства                                               – 14,26 кв.м;

-          Помещение № 2 – Съблекалня със санитарен възел            – 14,26 кв.м;

-          Помещение № 3 – Склад                                                         – 14,26 кв.м;

 

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да прекрати действието на Договор № Д08-30/14.05.2013 г. за безвъзмездно управление, който е сключен за срок от 3 (три) години.

4. Одобрява приложения проект на договор за безвъзмездно управление на имот.

5. Оправомощава Кмета на Община Казанлък – Галина Георгиева Стоянова да сключи договор за безвъзмездно управление на имота по т. 1 с директора на „Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Д-р Маргарита Павлова – Директор на „Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора“,

Д-р Кети Маналова - Владкова – управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД,

Областна администрация Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За”  34. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220