РЕШЕНИЕ
№ 1404
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4057/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Димитрова Коева - зам.-кмет по строителството, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл.161 от Изборния кодекс кметът на община Казанлък, след регистрацията си в ОИК, като кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. излиза в отпуск за времето от регистрацията си до обявяването на резултатите от изборите.

На основание чл.39 ал.2 от ЗМСМА за времето от регистрацията, като кандидат в предстоящите избори до вземане на решение от Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община, със заповед ще бъде замествана от Даниела Димитрова Коева, заместник кмет по строителство, инфраструктура и транспорт.

Съгласно чл.42 ал.6 от ЗМСМА и Решение №1632/31.08.2015 г. на ЦИК, Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изречение второ от ЗМСМА във връзка с чл.161 от ИК,

  

Р Е Ш И:

 

1. Избира Даниела Димитрова Коева, заместник кмет по строителство,

инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни  преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

2. На временно изпълняващия длъжността кмет на община, за времето през

което изпълнява длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно чл.259 ал.1 от КТ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220