РЕШЕНИЕ
№ 1405
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4058/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет. С писмо вх. № ОС-4065/23.09.2015 г., вносителят допълва т. 1 от проекта за решение: '1.16. Кметство с. Ясеново - Радка Валентинова Добрева - гл. специалист в кметство с. Ясеново.'

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл.161 от Изборния кодекс кметовете на кметства в община Казанлък, след регистрацията им в ОИК, като кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. излизат в отпуск за времето от регистрацията си до обявяването на резултатите от изборите.

За времето от регистрацията на кметовете на населените места, като кандидати в предстоящите избори, със заповеди са определили лица, които да изпълняват техните функции до вземане на решение за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

Съгласно чл.42 ал.6 от ЗМСМА и Решение №1632/31.08.2015 г. на ЦИК, Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл.161 от ИК

  

Р Е Ш И:

 

1. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за периода от

17 октомври 2015 г. - 7 дни  преди края на мандата до полагане на клетва от  новоизбраните кметове на кметства, както следва:

1.1. Кметство гр. Шипка - Пенка Иванова Георгиева - гл. специалист „Гражданско състояние“.

1.2. Кметство гр. Крън - Даниела Стефанова Сълева - старши експерт в кметство гр. Крън.

1.3. Кметство с. Бузовград - Иванка Димитрова Найденова - гл. специалист в кметство с. Бузовград.

1.4. Кметство с. Горно Черковище            - Гергана Димитрова Христова – гл. специалист в кметство с. Г. Черковище.

1.5. Кметство с. Долно Изворово - Мая Рачева Петрова – гл. специалист в кметство с. Д. Изворово.

1.6. Кметство с. Дунавци - Калина Георгиева Кършакова – гл. специалист в кметство с. Копринка.

1.7. Кметство с. Енина - Красимира Георгиева Георгиева - старши експерт в кметство с. Енина.

1.8. Кметство с. Копринка - Надежда Илкова Филипова - старши специалист в кметство с. Копринка.

1.9. Кметство с. Кънчево - Стефка Георгиева Чернева – гл. специалист в кметство с. Кънчево.

1.10. Кметство с. Овощник - Марийка Николова Георгиева – гл. специалист в кметство с. Овощник.

1.11. Кметство с. Розово - Донка Георгиева Ненкова - старши специалист в кметство с. Овощник.

1.12. Кметство с. Ръжена - Надежда Георгиева Димитрова – гл. специалист в кметство с. Ръжена.

1.13. Кметство с. Хаджидимитрово          - Мима Василева Колева – гл. специалист в кметство с. Хаджидимитрово.

1.14. Кметство с. Черганово           - Валентина Стефанова Драгнева – гл. специалист в кметство с. Черганово.

1.15. Кметство с. Шейново - Милчо Бонев Стойков – гл. специалист в кметство с. Шейново.

1.16. Кметство с. Ясеново – Радка Валентинова Добрева – гл. специалист в кметство с. Ясеново.

 

2. На временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, за времето през

което изпълняват длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно чл.259 ал.1 от КТ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220