РЕШЕНИЕ
№ 1406
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4033/08.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че община Казанлък е получила одобрение за финансиране на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан и влязъл в сила на 18.08.2015 г. и е на обща стойност 333 965,65 евро с ДДС или 653 180,04 лева с ДДС.

Съгласно чл. 4, т. 1 от Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и чл. 17, т. 1 от Общите условия към него, Община Казанлък може да получи авансово плащане в размер на 30% от стойността на безвъзмездната помощ или 195 954,01 лв. с ДДС срещу представяне на запис на заповед за сума в размер на аванса. Авансовото плащане ще осигури начално финансиране за дейностите по проекта и може да се ползва за оборотни средства до приключването му. Запис на заповед следва да бъде издаден без протест и разноски, платим на предявяване и подписан от Кмета на Общината на база решение на Общинския съвет по образец, Приложение № 1 към докладът.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване, в размер на 195 954,01 лв., в полза на Министерство на енергетиката срещу бъдещи приходи за размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в съответствие с приложен образец, неразделна част от настоящото решение.

II. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220