РЕШЕНИЕ
№ 1407
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4059/17.09.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.05.2015 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.

Мотиви: В изпълнение изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на чл. 16, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, Председателят предлага на вниманието на общинските съветници Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.05.2015 г.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, т. 15 от ПОДОбС,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.05.2015 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Общински съвет  - Казанлък.

 

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220