РЕШЕНИЕ
№ 1408
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3986/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №1554/14.08.2015 г. на Кмета на Общината относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г., в Приложение  №9 - допълва с т.48. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от покривно пространство на сградата на Кметството в с. Ясеново за срок от 5 години. Начална тръжна цена - 324,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх. № 68-5124-33/30.07.2015 г. от фирма „Теленор България“ ЕАД с искане за наемане на част от покривно пространство на сградата на  кметството в с. Ясеново, за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения.

Общински обект, част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Ясеново, за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения с обща площ от  27,00 кв.м. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 288/20.11.1999 г. Месечната наемна цена е в размер на 324,00 /триста двадесет и четири лв. без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т.ІІ Б от Наредба №15 на ОбС за “Радиотехнически съоръжения”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г. да бъде допълнена.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 2, ал. 2, чл.18, ал.1, т. 1, чл. 81 ал.1,  във връзка с 80, т.1 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС и с оглед необходимостта от провеждане на публичен търг    

 

Р Е Ш И:

 

І. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г., както следва:

1.1 В Приложение № 9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка № 48, съгласно /Приложение № 1/ .

ІI. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Ясеново, за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения с обща площ от  27,00 кв.м, за който е съставен АПОС № 288/20.11.1999 г.

1.1 Определя начална тръжна цена за обекта по т. II в размер на 324,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по т. I и т.II от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220