РЕШЕНИЕ
№ 1409
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4014/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2015 г. и определяне на начална тръжна цена при продажбата на Поземлен имот (ПИ) №042014 в местност 'Армагански път', землището на гр. Казанлък, в размер на 5 680 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че Поземлен имот №042014 (нула четири две нула едно четири), с площ 5 920 (пет хиляди деветстотин и двадесет) кв.м, в местността „Армагански път” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници: им. №000314 – напоител. канал; им. №042012 – индивид. застр.; им. №000013 – полски път; им. №000569 – живитнов. ферма е частна общинска собственост и за него има съставен АОС №2396/16.06.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4750/19.06.2014 г., акт 87, т. 16, н.д. 3200.

Във връзка със заявен интерес за закупуване на имота е необходимо да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2015 г. Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Годишната програма може да бъде актуализирана през годината.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки, които са в размер съответно 1 044,30 лв. и 5 680 лв. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС разпоредителните сделки с недвижими имоти, общинска собственост се извършват по пазарни цени.

Кметът предлага начална тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, като под пореден номер 210 в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“, включва Поземлен имот №042014 (нула четири две нула едно четири), с площ 5 920 (пет хиляди деветстотин и двадесет) кв.м, в местността „Армагански път” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници: им. №000314 – напоител. канал; им. №042012 – индивид. застр.; им. №000013 – полски път; им. №000569 – живитнов. ферма. Прогнозна цена – 5 300 лв.

 

ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от  Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък на

Поземлен имот №042014 (нула четири две нула едно четири), с площ 5 920 (пет хиляди деветстотин и двадесет) кв.м, в местността „Армагански път” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници: им. №000314 – напоител. канал; им. №042012 – индивид. застр.; им. №000013 – полски път; им. №000569 – живитнов. ферма.

Начална тръжна цена: 5 680 (пет хиляди шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

IІI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичния търг за продажба на имота по т. ІI. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  24. 

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220