РЕШЕНИЕ
№ 1410
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3987/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1554/14.08.2015 г. на кмета на общината относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ 'Спортен клуб за здраве Бели Рози' - имот общинска собственост представляващ стаи №13 и 14 ведно с прилежащите общи части на сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14 с площ от 47,97 кв.м. С писмо № ОС-4054/16.09.2015 г. - Вносителят предоставя копие от Устав и Удостоверение за актуално състояние на СНЦ 'Бели рози', съгласно становище на юриста на Общинския съвет.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. № 40-33-3/12.08.2015 г. от Донка Кръстева в качеството й на председател на Управителния съвет на СНЦ “Спортен клуб за здраве Бели Рози“ с искане за безвъзмездно предоставяне на помещение общинска собственост, за нуждите на клуба.

В тази връзка предлага на Общински съвет – Казанлък да учреди безвъзмездно право на ползване за имот общинска собственост представляващ стаи № 13 и № 14 в едно с прилежащите общите части на сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 14 с площ от 47,97 кв.м, в т.ч. /стая № 13 – 23,73 кв.м. и стая № 14 – 24, 24 кв.м./, за който е съставен АОС № 2847/10.02.2015 г., за задоволяване  потребностите на сдружението.

Съгласно чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл. 39, ал.4 от ЗОС    

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие и учредява за срок от пет години безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Спортен клуб за здраве Бели Рози“ с ЕИК 123745641 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Дондуков” № 9, представлявано от председателя на Управителния съвет Донка Стефанова Кръстева с ЕГН хххххххххх,  върху част от имот общинска собственост представляващ стаи № 13 и № 14 в едно с прилежащите общите части на сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 14 с площ от 47,97 кв.м, в т.ч. /стая № 13 – 23,73 кв.м и стая № 14 – 24, 24 кв.м/, за който е съставен АОС № 2847/10.02.2015 г.

2. Одобрява приложения проект на договор

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, за срока на договора, са за сметка на СНЦ “Спортен клуб за здраве Бели Рози“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и СНЦ “Спортен клуб за здраве Бели Рози“.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220