РЕШЕНИЕ
№ 1411
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4004/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна  на незастроена земя с площ 7 кв.м за Имот № 3261 в кв. 421, гр. Казанлък за сумата от 3400 лв.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че със Заповед №965 от 1992 г. на кмета е одобрен План за регулация на квартал 421 в гр. Казанлък. В Общинска администрация е получено Заявление за прилагане на регулационния план с вх. №94-А-3974-3/ 27.04.2015 г. от Андон Георгиев Арнаудов – собственик на Имот №3261 по кадастрален план на гр. Казанлък с площ 365 кв. м, съгласно нотариален акт №182, т. II, рег. №4520, д. 1121/ 1999 г., нотариален акт №13, т. II, д. 660/ 1994 г., нотариален акт №21, т. II, д. 333/ 1990 г. и Протокол за делба от 28/03/1983 г. Границите на имот №3261 не съвпадат с предвижданията за Урегулиран поземлен имот II-3261 с обща площ  462 кв. м в кв. 421 по действащия Подробен устройствен план на гр. Казанлък. Реална част от Поземлен имот №3261, представляваща незастроена земя с площ 7 кв. м попада в улица. В УПИ II-3261 в кв. 421 по плана на гр. Казанлък попада реална част от 104 кв. м незастроена земя – частна общинска собственост.

В Закона за общинската собственост чл. 21, ал. 4 е дадена възможност при необходимост от изграждане на обекти, публична общинска собственост да не се отчуждават принудително имоти, ако може да бъде извършена замяна.

В конкретния случай за прилагане на действащия план за Поземлен имот №3261 по кадастрален план на гр. Казанлък може да бъде извършена замяна на реални части. Андон Георгиев Арнаудов да прехвърли на община Казанлък собствеността върху незастроена земя с площ 7 кв. м, при граници: север – ПИ №3261 и изток и  юг – улица. В замяна община Казанлък да прехвърли собствеността върху незастроена земя с площ 104 кв. м към поземлен имот №3261, при граници: север – улица; изток – поземлен имот №3261; юг – улица и запад – алея. За общинския имот има съставен акт за частна общинска собственост №3112/ 24.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6087/ 04.08.2015 г., акт №23, т. 20, н. д. 4026.

На основание чл. 40, ал. 8 от Закона за общинската собственост и по реда на чл. 49 от Наредба №15 за ПУРОИ замяна на имот частна общинска собственост с имот, собственост на физически лица се извършва след решение на Общински съвет- Казанлък, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Съобразно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост са изготвени данъчна и пазарна оценки на имотите, предмет на замяната. Данъчната оценка на земя с площ 7 кв. м от имот №3261 е 88,60 лв., съгласно Удостоверение № 7404022110/17.06.2015 г. Данъчната оценка на общинската земя с площ 104 кв. м е 1 643,20 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404022109 от 17.06.2015 г. Изготвена е пазарна оценка при замяна на съответните части с приспадане на по-малката площ, като препоръчителната пазарна стойност при замяна на частите от имотите е 3 400,00 (три хиляди и четиристотин) лв.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 21, ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 200, ал. 1 от ЗУТ и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък,                                                                                    

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие да се извърши замяна на незастроена земя с площ 7 (седем) кв. м от имот №3261 (три две шест едно), преставляваща реална част, при граници: север – ПИ №3261 и изток и  юг – улица, собственост на Андон Георгиев Арнаудов, предвидена за изграждане на улица по действащия подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със заповед №965/ 1992 г. на кмета на община Казанлък със следния имот, частна общинска собственост на община Казанлък – незастроена земя с обща площ 104 (сто и четири) кв. м, при граници: север – улица; изток – поземлен имот №3261; юг – улица и запад – алея, придаваема към урегулиран поземлен имот II-3261 (втори тире три две шест едно) целия с площ 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м в кв. 421 (четиристотин двадесет и първи) на гр. Казанлък по действащия подробен устройствен план, одобрен със заповед №965/ 1992 г. на кмета на община Казанлък.

II. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение, да издаде заповед и да сключи договор за замяната при следните условия: в уравнение на разликата в площите на заменяните недвижими имоти по т. 1, Андон Георгиев Арнаудов да заплати сумата от 3 400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, платима по банков път по сметка на община Казанлък. Дължимите данъци и такси по замяната и вписването на договора в Служба по вписванията-Казанлък са за сметка на Андон Георгиев Арнаудов, придобиващ недвижимия имот с по – голяма площ. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Андон Георгиев Арнаудов, адрес: гр. Казанлък, ул. „Люляк“ №26.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220