РЕШЕНИЕ
№ 1412
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4001/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и определяне на пазарна цена в размер на 7 700 лв. без ДДС в гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че по искане на Иван Петров Иванов и Мария Христова Иванова, собственици на УПИ ІІІ-799,800,803 с площ 492 кв.м в кв. 227 град Казанлък, съгласно н.а. №77, т. ІІ, д. 1109,99/19.03.1999 г., н.а №46, т. ІІІ, д. 2845/1998 г, н. №75, т. VІ, д. 1975/1996 г. и Договор за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба от 28.07.1999 година е изготвен проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация за квартал 227 в град Казанлък. Предложено е да се премахне част от предвидена по план задънена улица (тупик) между осови точки 7292 и 7293. Тази част с площ 118 кв.м е предвидено да се включи в съседния урегулиран поземлен имот ІІІ-799, 800, 803 в кв. 227 град Казанлък с проектна обща площ от  610 кв.м. С включването към новопроектирания урегулиран поземлен имот, описаната част от улица ще престане да има предназначението на имот, публична общинска собственост. Съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията  се приемат  с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

Във връзка с промяната на границите на имотите е изготвена преписка за прехвърляне на собствеността на общинския имот на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 3 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот. Данъчната оценка на общинската земя е 2655,00 лева по Удостоверение №7404022483/2015 г. на дирекция МДТ. Изготвената пазарна оценка  от оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  7700,00 лева, без ДДС.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал.3, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 46, ал. 3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: Незастроена земя с площ 118 (сто и осемнадесет) кв.м при граници: север и изток– УПИ V-795, 796, 799, юг-улица (о.т. 7292-7291) и запад –УПИ ІІІ-799, 800, 803, представляваща реална част от задънена улица-тупик (о.т. 7293-7292), по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №219 от 21.04.2000 г, включена към новопроектиран УПИ ІІІ-799,800,803 с проектна обща площ 610 (шестстотин и десет) и граници: север и изток–УПИ V-795, 796, 799, юг-улица (о.т. 7292-7291), запад – ул. „Хр. Ботев“, по проект за изменение на План за регулация и план за улична регулация на кв. 227 град Казанлък;

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи предварителен договор за прехвърляне собствеността на имота по т. 1 от настоящото решение на Иван Петров Иванов ЕГН хххххххххх и Мария Христова Иванова ЕГН хххххххххх;

3. Определя пазарна цена от 7 700 (седем хиляди и седемстотин) лева, без ДДС за сключване на предварителен договор за прехвърляне собствеността на имота по т. 1 от настоящото решение;

4. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността да се сключи след одобряване на изменението на план за регулация и план за улична регулация и съставяне на акт за частна общинска собственост на имота по т. 1, като дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на заявителите - Иван Петров Иванов и Мария Христова Иванова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Иван Петров Иванов и Мария Христова Иванова, гр. Казанлък, ул. „Хр. Ботев“ №7.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220