РЕШЕНИЕ
№ 1413
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70
(Отменено с Решение №145/28.04.2016 г.)

Относно: ОС_3971/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно помещение, общински обект 'Къща Музей - Чирпанлиева къща', гр. Шипка за нуждите на 'Исторически музей Искра' - гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 196/01.02.2001 г. Общински съвет – Казанлък предоставя за безвъзмездно ползване от НЧ „Светлина – 1861“ гр. Шипка обект „Къща Музей – Чирпанлиева къща“ гр. Шипка.

В общинска администрация е постъпило писмо от председателят на НЧ „Светлина – 1861“ гр. Шипка с обяснение, че поради финансови причини читалището не е в състояние да поддържа и управлява общинският обект. Със Заповед № 93/16.01.2014 г. на Кмета на община Казанлък е отнето правото на безвъзмездно управление на основание чл. 12, ал. 6 от ЗОС.

Общински обект „Къща Музей – Чирпанлиева къща“ гр. Шипка, който представлява  част от обект – публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 883/19.08.2004 г. е единствената възрожденска къща в гр. Шипка. Тя популяризира историята на града и Долината на тракийските царе. Предвид културната ценност, която представлява тази къща, кметът счита за целесъобразно тя да бъде предоставена безвъзмездно за управление на Исторически музей „Искра“ гр. Казанлък.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.

В тази връзка имота може да бъде предоставен безвъзмездно за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, каквато, представлява Исторически музей „Искра“ гр. Казанлък, като второстепенен разпоредител с бюджет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21.ал.1, т. 8 от ЗМСМ, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС във връзка с чл.17 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Исторически музей „Искра“ гр. Казанлък, с ЕИК 000804097 с адрес на управление гр. Казанлък ул. „Петко Рачев Славейков“ № 8 за осъществяване на техните функции, Общински обект „Къща Музей – Чирпанлиева къща“ гр. Шипка, който представлява  част от обект – публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 883/19.08.2004 г.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директора на Исторически музей „Искра“ гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220