РЕШЕНИЕ
№ 1414
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3898/01.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ за нуждите на Регионална дирекция „Автомобилна администрация  - Стара Загора“ имот общинска собственост, урегулиран поземлен имот отреден „За паркинг“, находящ се в кв. 470, УПИ XXIV по плана на гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в общинска администрация е постъпило Писмо с вх. № 24-11-1/08.05.2015 г. от Янчо Бакалов изпълняващ длъжността Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот частна общинска собственост отреден „За паркинг“, представляващ УПИ XXIV, кв. 470 по план на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 433/2006 г. на ОбС – Казанлък, имот с обща площ от 667,00 кв.м, за който е съставен АОС № 467/09.07.2007 г.

Общинският имот е необходим за изпълнение на задълженията на Автомобилна администрация при налагане на заповед ПАМ 106а, ал.1, т.1, ал. 2, т.1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози  - спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер  и отнемане на свидетелство за регистрация за домуване на спрените от движение МПС.

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.

На основание  чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, каквато представлява  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Към настоящия момент имота не е необходим за нуждите на общинска администрация или на други юридически лица на общинска бюджетна издръжка, поради което е налице предвидената законова възможност имота да бъде предоставен безвъзмездно за управление.

По време на дебата вносителят прие становището на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост, като т. 1 от проекта за решение  започва с текста „Дава съгласие“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМ, чл. 12, ал.3 от ЗОС във връзка с чл. 17 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се предостави за срок от пет години безвъзмездно за управление на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ за нуждите на Регионална дирекция „Автомобилна Администрация - Стара Загора“ имот частна общинска собственост отреден „За паркинг“, представляващ УПИ XXIV, кв. 470 по план на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 433/2006 г. на ОбС – Казанлък, имот с обща площ от 667,00 кв.м, за който е съставен АОС № 467/09.07.2007 г.

2. Одобрява приложения проект на договор за безвъзмездно управление.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. да сключи договор за безвъзмездно управление. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, ел. енергия, вода и др. за срока на договора, са за сметка на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“.

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220