РЕШЕНИЕ
№ 1415
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4034/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В /Приета с Решение № 1101/22.10.2014 г. на ОбС/.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в брой 32 на Държавен вестник от 05 май 2015 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. С влизането в сила на този закон правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014. Предвид това се налага да се направи редакция в Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В, за да се приведе в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на наредбата е публикуван заедно с мотивите на интернет страницата на Община Казанлък на 25.08.2015 г. В законоустановения срок не са постъпили от заинтересовани лица предложения и становища по проекта.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, във връзка с чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, 

  

Р Е Ш И:

І. Второ четене за приемане изменение и допълнение на Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В, да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

II. Приема на първо четене промените в Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В, както следва:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1.      В ал. 2 думите „и ал. 2“ се заличават.

2.      В ал. 3 думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 2“.

 

§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1.      В т. 1 думите „параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „параграф 4 от

Регламент (ЕС) № 651/2014“.

2.      В т. 3 думите „параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „параграф 2

букви „в“ и „г“ и параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви „а“ –„в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 4. Чл. 7, ал. 1, т. 4 се отменя.

§ 5. В чл. 9, ал. 1 след думите „чл. 7,“, се добавя „ал. 2,“.

§ 6. В чл. 12 се създава нов текст на т. 1 със следното съдържание:

„1. са допуснати несъответствия с условията по чл. 7, ал. 1, или“

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Досегашният чл. 13 става чл. 13, ал. 1.

2.      Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

(2) По искане на инвеститор кметът на община Казанлък може еднократно да удължи срока на действие на сертификат клас В по чл. 13, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:

  1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 7, ал. 2, т. 1 по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  2. мярката по чл. 7, ал. 2, т. 3 не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по тази наредба, или по приложимото право на Република България.

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:

1.      В ал. 3 изречения 3 и 4 се отменят.

2.      В ал. 6 се прави следното изменение: думата „чл. 7“ се заменя с „чл. 8“ и думите „чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

3.      Алинея 8 се отменя.

4.      В ал. 9, т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 9. В Заключителни разпоредби се създава параграф 2 със следното съдържание:

 „§ 2. За всички останали неуредени случаи се прилагат Закона за насърчаване на

инвестициите и Правилникът за прилагането му.“

§ 10. В Приложение № 1 – Реквизити на заявлението, в графата на т. 5, текста „чл. 8, параграфи

2 и 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

ІІІ. Приема изменение и допълнение на Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас, В, второ четене.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220