РЕШЕНИЕ
№ 1417
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_3834/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград - с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50; 2. Разрешаване изработването на План- схема за далекосъобщителна мрежа към ПУП – План за регулация на с. Бузовград и с. Горно Черковище, общ. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 168-1598-3/17.04.2015 г. от Бойко Димов Байчев в качеството на управител на „Тракия Кабел“ ООД с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград – с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50. ПУП – парцеларен план ще се изработи в обхвата на землищата с. Бузовград и с. Горно Черковище, Община Казанлък. План-схемата ще се изработи в границите на част от урбанизираната територия на с. Бузовград и с. Горно Черковище.

Целта на проекта е предоставяне на висококачествени телевизионни и интернет услуги на жителите на с. Горно Черковище и с. Бузовград.

Заданието за изработване на ПУП – ПП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора на основание чл.125, ал.7 от ЗУТ.

Проектното трасе на оптичната кабелна линия е съгласувано с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ /„ИА „ЕСМИС“ /, които имат изградена кабелна инфраструктура, минаваща по същото трасе.

Представено е становище от „Медия вижън“ ООД, Стара Загора и съгласувателно писмо от БТК, които съгласуват без забележки проектното трасе.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план и придружаващите го план-схеми е необходимо разрешение на  Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград – с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50.

2. Разрешава изработването на План-схема за далекосъобщителна мрежа към ПУП – план за регулация на с. Бузовград и с. Горно Черковище.

3. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  „ТРАКИЯ КАБЕЛ“ ООД, БУЛСТАТ 123727668 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Дунав“ № 8, ет. 1, ап. 3 – заявител.

 

Участвали в гласуване 19 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220