РЕШЕНИЕ
№ 1422
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4030/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м с идентификатор 83106.1.147, обект 'Микроязовир', с. Шейново, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти - за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. без ДДС.
По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. № ОС-4044/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.

Мотиви: Кметът на общината доклада, че в  Приложение № 7 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. са посочени обектите, които община Казанлък възнамерява да предложи за предоставяне на общинска концесия по реда на Закона за концесиите.

В община Казанлък многократно са постъпвали запитвания по отношение на поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при граници на имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 83106.1.58; 83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1. 47; 83106.1.144; 83106.1.23; 83106.1.24; 83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 83106.1.148; запад: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за който е съставен АОС № 100/18.02.2011 г. Посочен в позиция 5, приложение 7 на ГПУРИОС за 2014 г.

Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. По този начин общината в качеството и на собственик се стреми да задоволи обществения интерес, както и доброто стопанисване на обектите, а в същото време да реализира и приходи от това.              

Административно-организационните и социално-икономически условия и особености на обстановката в страната и региона определят, в своята съвкупност, най-съществените причини и основните цели на решението за отдаване на концесия на въпросното хидромелиоративно съоръжение:

1. Необходимостта от съхраняване на съвкупността от хидромелиоративни съоръжения в региона, като функционално годна за експлоатация взаимносвързана система, осигуряваща нормалния и безопасен отток и използване на водите, в т.ч. при екстремни ситуации.

2. Необходимостта от редовна целенасочена технологична поддръжка и ремонт на основните функционални съоръжения на язовира.

3. Проблемите, свързани с променящите се условия и социално-икономическите функции на общините, както и с неблагоприятната социално-икономическа ситуация за структурите на местното самоуправление, определящи затрудненията на Община Казанлък да поддържа самостоятелно редица дейности и обекти.

4. Необходимостта от запазване на определен обем от социални дейности, в т.ч. чрез реализация на част от имуществото на Общината и насочването на ресурси към по-малък брой социално значими дейности и/или обекти.

5. Предоставяне на възможности за реализация на конкретни дейности и/или проекти от малкия и среден бизнес в региона, с което ще бъде стимулирано привличането на частни финансови и технологични ресурси, както и евентуални иновативни решения, свързани с използването  и технологичната поддръжка на язовира.

6. Социалният ефект, в резултат на:

- разкриването на нови работни места в дейностите по използването и технологичната поддръжка на язовира и свързаните с него съоръжения;

- възможностите за използването на язовира и неговите околности за индивидуален риболов и спортно-туристически мероприятия.

Реализацията на така мотивираните цели (и особено неотложността на проблемите и необходимостта от сериозни ресурси за решаване на задачите, мотивирани в т.1 и т. 2) предполага условията за отдаване на концесия да бъдат без излишни ограничения, като по този начин стимулират максимално предприемчивостта на потенциалните концесионери. Единственото категорично условие следва да бъде поемането изцяло на правата и задълженията по техническата експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея по реда на чл.4, ал.2  и ал.3 от Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (наричана по-нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения.

Срока за предоставяне на концесия да бъде 25 години, с оглед на:

- очаквания срок на съществуване на язовира;

- необходимостта концесионерът да съсредоточи съществени средства, които да използва целево за текуща поддръжка и ремонт, което ще запази язовира за този период като елемент от инфраструктурата на района.

По време на дебата вносителят прие предложението на Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред, а именно: „Началното месечно концесионно възнаграждение да се увеличи с 50%.“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21.ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.39 от Закона за концесиите , във връзка с чл. 20, ал.1 и  с чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, 

  

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижим имот, публична общинска собственост - Община Казанлък предоставя концесия с особено право на ползване върху обект поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при граници на имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 83106.1.58; 83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1.47; 83106.1.144; 83106.1.23; 83106.1.24; 83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 83106.1.148; запад: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за който е съставен АОС № 100/18.02.2011 г. Посочен в позиция 5, приложение 7 на ГПУРИОС за 2015 г. и поземлен имот с идентификатор 83106.1.148, находящ се в землището на с. Шейново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 83106, с площ 10,953 дка, при граници на имота:83106.1.136, 83106.1.170, 83106.1.171, 83106.1.146, 83106.147,83106.1.62, 83106.1.61, 83106.1.60, 83106.1.162, 83106.1.131, 83106.1.106, 83106.1.166, 83106.1.132, 83106.1.167 и 83106.1.135, за който е съставен АОС № 263/01.10.2014 г.

ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.

ІІІ. Срок на концесията – 25 години.

ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор.

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението, на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение  и дейностите, предмет на концесията. Нарушаването на икономическия баланс може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от фактори:

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира;

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущото поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение.

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор

1. Предмет на концесията

Община Казанлък предоставя концесия с особено право на ползване върху обект поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м с идентификатор: 83106.1.147 обект : „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при граници на имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 83106.1.58; 83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1.47; 83106.1.144; 83106.1.23; 83106.1.24; 83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 83106.1.148; запад: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за който е съставен АОС № 100/18.02.2011 г. Посочен в позиция 5, приложение 7 на ГПУРИОС за 2015 г. и поземлен имот с идентификатор 83106.1.148, находящ се в землището на с. Шейново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 83106, с площ 10,953 дка, при граници на имота:83106.1.136, 83106.1.170, 83106.1.171, 83106.1.146, 83106.147,83106.1.62, 83106.1.61, 83106.1.60, 83106.1.162, 83106.1.131, 83106.1.106, 83106.1.166, 83106.1.132, 83106.1.167 и 83106.1.135, за който е съставен АОС № 263/01.10.2014 г.

2. Срок на концесията – 25 години.

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК).

4. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата – парична вноска в размер на 50 % от началното мгодишно концесионно възнаграждение.

5. Основни права и задължения на концесионера:

5.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия.

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната територия.

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента.

5.2. Да ползва микроязовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира.

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, договаряни между страните.

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията в това число поддръжка, ремонт и реконструкция и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в  Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и да съобразява дейността си с действащото законодателство.

5.8. Да притежава необходимата техническа квалификация, за осъществяване на стопанисването, поддържането и техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея или да представи договор с лице притежаващо такава квалификация, удостоверена със съответния документ.

5.9. Да набира целево средства за ремонт на микроязовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента.

5.10. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:

·        При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване на същите;

·        Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб;

·        Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател;

·        Почистване от дървета и храсти на сухия и мокрия откос и на каналите след крана на основния изпускател и преливника;

5.11. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните,  който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово-икономическия анализ.

5.12.  Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора.

5.13. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между страните.

5.14. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация.

5.15. Да представи становище от РИОСВ – Стара Загора за преценка необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда и при необхозимост от такава да предприеме всички необходими действия съгласно действащото законодателство.

5.16. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден в Социалния анализ на концесионната документация.

5.17. Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт.

5.18. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта.

5.19. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

5.19.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Казанлък и действащото законодателство.

5.19.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.

5.19.3 Концесионерът е длъжен:

5.19.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл.138 а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл.35 от Закона за защита при бедствията (ЗЗБ)

5.19.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента, и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния договор

5.19.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.

5.19.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.

5.19.6 Концесионерът е длъжен да се сдобие с разрешение за водоползване на воден обект съгласно ЗВ до 6 – месеца от подписване на договора.

5.19.7. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

6. Основни права и задължения на концедента:

6.1.Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в договора.

6.2.Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, описани в договора.

6.3.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.

6.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера.

6.5.Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства.

6.6.Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с договорните условия.

6.7.Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор.

8. Концесионно възнаграждение.

8.1. Размерът на концесионното възнаграждение се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално месечно концесионно възнаграждение, а именно 60,00 лв. без ДДС

8.2. Годишното концесионно възнаграждение се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните.

8.3. Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15%) с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период, с оглед на очаквания по-бавен ръст на цените на основната произвеждана в обекта продукция спрямо цените на труда и другите основни елементи на производствените разходи.

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

9.1. За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договорената при явяването в процедурата годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в документацията за участие в процедурата.

VІІ. Избор на вида на концесията.

Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга

VІІІ. Изисквания за подбор на участниците.

Липсата на специални изисквания и на необходимост от значителни ресурси при извършване на дейностите, които могат да се организират в обекта на концесията, определят като единствени ограничения разпоредбите на чл. 16 от Закона за концесиите (ЗК).

В този смисъл, участниците следва да предоставят декларации за отсъствие  на обстоятелствата:

- за юридическите лица – за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16 ал. 2 от ЗК.

- за физическите лица - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16 ал. 3 от ЗК.

Липсата на тази декларация е основание за отстраняване на участника.

ІХ. Документи, формиращи предложението на участика в процедурата.

1.      Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата експлоатация на язовира,

язовирната стена и съоръженията към нея.

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Казанлък изискват участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и задълженията по експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (наричана по-нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения.

2. Предложение за стойност на месечното концесионно възнаграждение.

Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника в процедурата, предложението за стойност на месечното концесионно възнаграждение.

Предложенията за стойност на месечното концесионно възнаграждение са в български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните анализи начална стойност в размер на 60,00 лв. без ДДС. Предложения, включващи по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на икономическите изисквания на Общината.

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи:

- условията за експлоатация и поддържане на язовира;

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и спортни дейности и мероприятия.

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на концесията.

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност на концесионера.

X. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;

1.  Предложение за стойност на месечното концесионно възнаграждение – 80%

2. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи условията за експлоатация и поддържане на язовира и условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и спортни дейности и мероприятия – 20%.

ХI. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно възнаграждение, което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път или в касата на Община Казанлък.

ХІI. Общински съвет Казанлък възлага на кмета на Община Казанлък да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Община Казанлък предоставя концесия с особено право на ползване върху обект поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при граници на имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 83106.1.58; 83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1.47; 83106.1.144; 83106.1.23; 83106.1.24; 83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 83106.1.148; запад: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за който е съставен АОС № 100/18.02.2011 г. Посочен в позиция 5, приложение 7 на ГПУРИОС за 2015 г. и поземлен имот с идентификатор 83106.1.148, находящ се в землището на с. Шейново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 83106, с площ 10,953 дка, при граници на имота:83106.1.136, 83106.1.170, 83106.1.171, 83106.1.146, 83106.147,83106.1.62, 83106.1.61, 83106.1.60, 83106.1.162, 83106.1.131, 83106.1.106, 83106.1.166, 83106.1.132, 83106.1.167 и 83106.1.135, за който е съставен АОС № 263/01.10.2014 г., съгласно изискванията на ЗОС, Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220