РЕШЕНИЕ
№ 1424
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4002/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разрешаване за изработване на ПУП извън границите на Поземлен имот № 172224, местност 'Старите лозя' в землището на гр. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№194–Т–1144–1/19.06.2015 г. от Тошко Христов Пиргов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 172224 местност „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167.

Имотът е с площ 1,169 дка, лозе, девета категория при неполивни условия и граничи със следните Поземлени имоти: № 000046 – дере, на община Казанлък; № 000078 - дере, на община Казанлък и № 172223 – лозе, частна собственост.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради жилищна сграда, което налага промяна на предназначението на земята от „лозе“ в индивидуално застрояване за „жилищни нужди“.

Транспортният достъп до имота се осъществява през съществуващ път, неотразен в картата на възстановената собственост /КВС/. Изготвен е проект от лицензирана геодезическа фирма за отразяване в КВС на съществуващия полски път с площ от 518 кв.м, част от Имот № 000046 – дере, публична общинска собственост, с обща площ 9,454 дка, което представлява делба на Имот № 000046. В случай, че е налице предварително съгласие от Общинския съвет, ще се извърши административна процедура за разделяне на Общинския имот № 000046, като една част от него ще остане дере, а друга част с площ от  518 кв.м ще си промени начина на трайно ползване на „полски път“.

Заданието с инвестиционното предложение е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора на основание чл.125, ал.7  от ЗУТ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии и Парцеларни планове е необходимо разрешение на  Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, Схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 172224, местност „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, граничещ със следните Поземлени имоти: № 000046 – дере и  № 000078 - дере, на община Казанлък и № 172223 – лозе, частна собственост.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за отразяване в КВС на съществуващ полски път с площ от 518 кв.м, попадащ в общински имот - №000046, дере,  местност „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167.

4. Предварителното съгласие важи за срок от две години, считано от влизане в сила на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Тошко Христов Пиргов /адрес: гр. Казанлък,  ул. Марица № 27, вх. Г,  ап.85/ - заявител.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220