РЕШЕНИЕ
№ 1425
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4037/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно закупуване на дял III-ти - 'Магазин за промишлени стоки' със застроена площ 59,32 кв.м и дял IV-ти - 'Фурна' със застроена площ 77,57 кв.м и обща площ на дяловете - 136,89 кв. м, представляващи част от първи етаж на двуетажна сграда - търговски комплекс, с обща площ на първи етаж на сградата - 535 кв. метра, находяща се в УПИ VI-450, кв. 44 по плана на с. Овощник за сумата от 22 400 лв.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че съгласно Решение №1356/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, в Приложение №13 на Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г. са предвидени 22 400 лв. за придобиване на сграда за изграждане на Пенсионерски клуб в с. Овощник. В тази връзка след проучване на кмета на с. Овощник – Иван Колев, същият е установил, че най-подходяща за целта е находящата се в центъра на селото сграда – търговски комплекс, построена на два етажа, находяща се в с. Овощник, обл. Стара Загора, първи етаж с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. метра, втори етаж с площ 425 (четиристотин двадесет и пет) кв. метра и пристройка от масивна фурна с площ 54 (петдесет и четири) кв. метра и прилежащия терен, която сграда е построена върху общинска земя – УПИ VІ-450 (шести за четиристотин и петдесет), кв. 44 (четиридесет и четвърти) по плана на с. Овощник, обл. Стара Загора, при граници: УПИ V-449, УПИ VІІ-452 и от две страни улици. Същата е собственост на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ ГР. КАЗАНЛЪК, съгласно Нотариален акт №71, том ІІІ, рег. №2053, дело №617 от 1999 г.

Съгласно Удостоверение №254/15.12.2011 г., издадено от Община Казанлък на базата на Решение №4, Протокол №16 от 06.10.2011 г. и одобрен архитектурен проект и конструктивно становище на 17.11.2011 г. от Главен архитект на Община Казанлък за „Проект за доброволна делба на първи етаж от сграда“ в УПИ VІ-450, кв. 44 по плана на с. Овощник, се обособяват следните дялове:

Дял І-ви – ресторант със ЗП 259,67 кв. метра

Дял ІІ-ри – магазин за хранителни стоки със ЗП 177,63 кв. метра

Дял ІІІ-ти – магазин за промишлени стоки със ЗП 59,32 кв. метра

Дял ІV-ти – фурна със ЗП 77,57 кв. метра.

Към собственика на сградата е отправено запитване относно евентуален интерес за продажба на част от сградата и в тази връзка на 24.08.2015 г. в Общинска администрация е постъпило предложение от ПК „НАРКООП“ – Казанлък, вх. №39-04-8/24.08.2015 г., с което предлага за изкупуване самостоятелно помещение от 136 кв. метра, представляващо Дял ІІІ-ти – магазин за промишлени стоки със ЗП 59,32 кв. метра и Дял ІV-ти – фурна със ЗП 77,57 кв. метра – част от първи етаж на сграда – търговски комплекс, построена на два етажа, находяща се в УПИ VІ-450, кв. 44 по плана на с. Овощник. Предложението на собственика е Община Казанлък да закупи частта от собствената му сграда за сумата от 25 400 лв.

За обекта са изготвени данъчна и пазарна оценки, които са в размер съответно 10 524,70 лв. и 21 620 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 4, т. 3 и чл. 5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Община Казанлък да закупи от ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ ГР. КАЗАНЛЪК самостоятелно помещение от 136,89 (сто тридесет и шест запетая осемдесет и девет) кв. метра, представляващо Дял ІІІ-ти – магазин за промишлени стоки със ЗП 59,32 (петдесет и девет запетая тридесет и два) кв. метра и Дял ІV-ти – фурна със ЗП 77,57 (седемдесет и седем запетая петдесет и седем) кв. метра – част от първи етаж на сграда – търговски комплекс, построена на два етажа, находяща се в УПИ VІ-450 (шести за четиристотин и петдесет), кв. 44 (четиридесет и четвърти) по плана на с. Овощник, при граници: УПИ V-449, УПИ VІІ-452 и от две страни улици, за сумата от 22 400 (двадесет и две хиляди и четиристотин) лв.

ІІ. Упълномощава кмета на общината на сключи договор за покупко-продажба на имота по т. І, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ ГР. КАЗАНЛЪК, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ №3

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220