РЕШЕНИЕ
№ 1426
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4017/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ XI-8778, кв. 38, гр. Казанлък; УПИ ІІ-8863, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ Х-8869, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ ІХ-8868, кв. 658, гр. Казанлък и УПИ ІІІ-8862, кв. 658, гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 12: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-8778 (единадесети за осем хиляди седемстотин седемдесет и осем) „За ОДО“ с обща площ 769 (седемстотин шестдесет и девет) кв. метра в кв. 38 (тридесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Козлодуй“ №99 (деветдесет и девет), при граници: север – ул. „Козлодуй“; изток – УПИ ХІІІ-8780; юг – УПИ ХІІ-8779 и запад – УПИ ХІV-8364, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3042/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6093/04.08.2015 г., акт 29, т. 20, н. д. 4032.

Под номер 13: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-8779 (дванадесети за осем хиляди седемстотин седемдесет и девет) „За ОДО“ с обща площ 1 806 (хиляда осемстотин и шест) кв. метра в кв. 38 (тридесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Никола Петков“ №104 (сто и четири), при граници: север – УПИ ХІV-8364; УПИ ХІ-8778; изток – УПИ ХІІІ-8780; юг – УПИ І-7879 и запад – бул. „Н. Петков“, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3043/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6092/04.08.2015 г., акт 28, т. 20, н. д. 4031.

Под номер 14: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-8863 (втори за осем хиляди осемстотин шестдесет и три) „За ПСД“ с обща площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №53 (петдесет и три), при граници: север – УПИ ХV и улица (о.т. 7066-7067); североизток – улица (о.т. 7067-7068); югоизток – УПИ ІІІ-8862, юг – УПИ Х-8869 и запад –улица (о.т. 9558-9557), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.  За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3046/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6091/04.08.2015 г., акт 27, т. 20, н. д. 4030.

Под номер 15: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-8869 (десети за осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) „За ПСД“ с обща площ 893 (осемстотин деветдесет и три) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №55 (петдесет и пет), при граници: север – УПИ ІІ-8863; изток – УПИ ІІІ-8863; юг – УПИ ІХ-8868 и запад –улица (о.т. 9558-9557-9556), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.  За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3047/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6090/04.08.2015 г., акт 26, т. 20, н. д. 4029.

Под номер 16: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-8868 (девети за осем хиляди осемстотин шестдесет и осем) „За ПСД“ с обща площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №57 (петдесет и седем), при граници: север – УПИ Х-886; изток – УПИ ІІІ-8862; юг – УПИ VІІІ-8867 и запад –улица (о.т. 9557-9556-9555), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.  За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3048/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6089/04.08.2015 г., акт 25, т. 20, н. д. 4028.

Под номер 17: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-8862 (трети за осем хиляди осемстотин шестдесет и две) „За ПСД“ с обща площ 1 098 (хиляда деветдесет и осем) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №61 (шестдесет и едно), ведно с едноетажна сграда със застроена площ (ЗП) 600 (шестстотин) кв. метра, масивна конструкция, построена в груб строеж през 1985 (хиляда деветстотин осемдесет и пета) г., (удостоверение за степен на завършеност №557/2007 г.), при граници: североизток, изток – улица (о.т. 7067-7068-7069-7074); юг – УПИ V-7877 и УПИ VІІІ-8867; запад –УПИ ІХ-8868, Х-8869, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.  За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №3049/21.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6088/04.08.2015 г., акт 24, т. 20, н. д. 4027.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имотите по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същите и в тази връзка кметът предлага Общинският съвет да вземе решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

 

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-8778 (единадесети за осем хиляди седемстотин седемдесет и осем) „За ОДО“ с обща площ 769 (седемстотин шестдесет и девет) кв. метра в кв. 38 (тридесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Козлодуй“ №99 (деветдесет и девет), при граници: север – ул. „Козлодуй“; изток – УПИ ХІІІ-8780; юг – УПИ ХІІ-8779 и запад – УПИ ХІV-8364, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-8779 (дванадесети за осем хиляди седемстотин седемдесет и девет) „За ОДО“ с обща площ 1 806 (хиляда осемстотин и шест) кв. метра в кв. 38 (тридесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Никола Петков“ №104 (сто и четири), при граници: север – УПИ ХІV-8364; УПИ ХІ-8778; изток – УПИ ХІІІ-8780; юг – УПИ І-7879 и запад – бул. „Н. Петков“, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-8863 (втори за осем хиляди осемстотин шестдесет и три) „За ПСД“ с обща площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №53 (петдесет и три), при граници: север – УПИ ХV и улица (о.т. 7066-7067); североизток – улица (о.т. 7067-7068); югоизток – УПИ ІІІ-8862, юг – УПИ Х-8869 и запад –улица (о.т. 9558-9557), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-8869 (десети за осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) „За ПСД“ с обща площ 893 (осемстотин деветдесет и три) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №55 (петдесет и пет), при граници: север – УПИ ІІ-8863; изток – УПИ ІІІ-8863; юг – УПИ ІХ-8868 и запад –улица (о.т. 9558-9557-9556), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-8868 (девети за осем хиляди осемстотин шестдесет и осем) „За ПСД“ с обща площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №57 (петдесет и седем), при граници: север – УПИ Х-886; изток – УПИ ІІІ-8862; юг – УПИ VІІІ-8867 и запад –улица (о.т. 9557-9556-9555), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-8862 (трети за осем хиляди осемстотин шестдесет и две) „За ПСД“ с обща площ 1 098 (хиляда деветдесет и осем) кв. метра в кв. 658 (шестстотин петдесет и осми) по плана гр. Казанлък, находящ се в промишлена зона, ул. „Изгрев“ №61 (шестдесет и едно), ведно с едноетажна сграда със застроена площ (ЗП) 600 (шестстотин) кв. метра, масивна конструкция, построена в груб строеж през 1985 (хиляда деветстотин осемдесет и пета) г., (удостоверение за степен на завършеност №557/2007 г.), при граници: североизток, изток – улица (о.т. 7067-7068-7069-7074); юг – УПИ V-7877 и УПИ VІІІ-8867; запад –УПИ ІХ-8868, Х-8869, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед №399/26.02.2015 г. на Кмета на община Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №241/01.11.1989 г.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имотите по т. І.

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220