РЕШЕНИЕ
№ 1427
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_3975/11.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ ХІ-9112 „За ОДО“ в кв. 372, гр. Казанлък и Обект с предназначение „Салон за красота“, разположен на първи етаж на двуетажна сграда в УПИ VІІІ, кв. 26 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 18: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-9112 (единадесети за девет хиляди сто и дванадесет) „За ОДО“ с обща площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв. метра в кв. 372 (триста седемдесет и втори) по плана гр. Казанлък, при граници: север – УПИ Х „За ЖС“; изток – улица; юг – тупик и запад – УПИ ХІІ-9111 „За ОДО“, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №РД-02-14-710/2000 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) №2930/14.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5119/06.07.2015 г., акт 5, т. 17, н. д. 3382. Под номер 19: Реално обособена част от сграда, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ (осми) с обща площ на урегулирания поземлен имот 2 464 (две хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв. метра, в кв. 26 (двадесет и шести) по плана на с. Копринка, общ. Казанлък, представляваща Обект с предназначение „Салон за красота“, със застроена площ 70 (седемдесет) кв. метра и съответните идеални части от общи части на сградата, разположен на първи етаж (кота -2,60), вход от север. Обектът се състои от работна зала, два склада и санитарен възел, при граници на обекта: изток – сграда „Читалище“, юг – Дял 3 (склад); горе – Дял 1 (Клуб на пенсионера) и граници на урегулирания поземлен имот: север и юг – улици; изток и запад – площадни пространства; за сграда: север, юг и запад – УПИ VІІІ; изток – сграда „Читалище“, съгласно действащ ПУП и Кадастрален план на с. Копринка, одобрени със Заповед №592/1979 г. За обекта е съставен АОС  №2952/22.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3116/27.04.2015 г., акт 97, т. 10, н.д. 1995. Съставени по-рано актове за общинска собственост: АОС №254/09.07.1999 г. и АОС №255/09.07.1999 г.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имотите по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същите, в тази връзка кметът на общината  предлага Общинският съвет да вземе решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

  

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва:

1.  Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-9112 (единадесети за девет хиляди сто и дванадесет) „За ОДО“ с обща площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв. метра в кв. 372 (триста седемдесет и втори) по плана гр. Казанлък, при граници: север – УПИ Х „За ЖС“; изток – улица; юг – тупик и запад – УПИ ХІІ-9111 „За ОДО“, съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със заповед №РД-02-14-710/2000 г.

2. Реално обособена част от сграда, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ (осми) с обща площ на урегулирания поземлен имот 2 464 (две хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв. метра, в кв. 26 (двадесет и шести) по плана на с. Копринка, общ. Казанлък, представляваща Обект с предназначение „Салон за красота“, със застроена площ 70 (седемдесет) кв. метра и съответните идеални части от общи части на сградата, разположен на първи етаж (кота -2,60), вход от север. Обектът се състои от работна зала, два склада и санитарен възел, при граници на обекта: изток – сграда „Читалище“, юг – Дял 3 (склад); горе – Дял 1 (Клуб на пенсионера) и граници на урегулирания поземлен имот: север и юг – улици; изток и запад – площадни пространства; за сграда: север, юг и запад – УПИ VІІІ; изток – сграда „Читалище“, съгласно действащ ПУП и Кадастрален план на с. Копринка, одобрени със Заповед №592/1979 г.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имотите по т. І.

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220