РЕШЕНИЕ
№ 1428
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4035/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (3 бр. УПИ по ПУП на с. Дунавци), ЕКАТТЕ 24075.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в изпълнение на Решение №894/2014 г. на Общински съвет - Казанлък e сключен договор с “Трон“ ЕООД ЕИК123083337, седалище и адрес: община Казанлък, село Дунавци, ул. „Изгрев“ №25 за определяне квоти на съсобственост в Урегулирани поземлени имоти VІ-454,  VІІ-„За стопанска дейност“ и VІІІ „За кантар“ в кв. 44 по Подробен устройствен план на село Дунавци, одобрен с Решение №894/2014 г. на ОбС-Казанлък. За общинските части от тези имоти са съставени актове за частна общинска собственост АЧОС№3088/05.06.2015 г, вписан в Служба по вписванията дв. вх. №6718/21.08.2015 г., акт 106, т. 22, н.д. 4521, АЧОС №3089/05.06.2015 г, СВ дв. вх. №6717/21.08.2015 г., акт 105, т. 22, н.д. 4520 и АЧОС №3090/05.06.2015 г, СВ дв. вх. №6796/26.08.2015 г., акт 151, т. 22, н.д. 4569.

В Общинска администрация е подадено Заявление вх. № 68-543-1/2015 г. от Неждет Зекерия Яшар, управител на “Трон“ ЕООД за прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване на общинската част от имотите.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет - Казанлък да приеме решение за продажба на общинските части от имотите и да определи пазарната им цена. Изготвени са данъчна и пазарни оценки. Данъчната оценка на общинската част от УПИ VІ-454 е 3972,70  лв., а пазарната оценка е 16720,00 лв., без ДДС. Данъчната оценка на общинската част от УПИ VІІ е 270,90 лв., а пазарната оценка е 1140,00 лв., без ДДС. Данъчната оценка на общинската част от УПИ VІІІ е 156,80 лв., а пазарната оценка е 660,00 лв., без ДДС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се прекрати съсобствеността върху:

І.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-454 (шести за четири пет четири) с обща площ 16 577 (шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и седем) кв.м в кв. 44 (четиридесет и четири) по Подробен устройствен план на село Дунавци ЕКАТТЕ 24075, община Казанлък, одобрен с Решение №894/2014 г. на ОбС-Казанлък,  при граници: север-УПИ VІІ, изток-улица, юг-регул. граница, запад-УПИ ІХ и УПИ ІІ кв.43, чрез продажба на общинската част - 1672/16577 (хиляда шестстотин седемдесет и две към шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и седем) идеални части от земята на „Трон“ ЕООД, собственик на 14905/16577 и сградите, съгласно н.а. №11, д. 182/21.06.2012 г., акт 21, т. 12, д. 2337, п.кн. 43557, стр. 43558, Договор №117, т. 11, д. 2229/2012 г, и Договор №Д08-63/27.02.2015 г. за сумата от 16720,00 (шестнадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

І.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ(седми) -„За стопанска дейност“ с обща площ 4759 (четири хиляди седемстотин петдесет и девет) кв.м в кв. 44(четиридесет и четири) в кв. 44 (четиридесет и четири) по Подробен устройствен план на село Дунавци ЕКАТТЕ 24075, община Казанлък, одобрен с Решение №894/2014 г. на ОбС-Казанлък, при граници: север-улица и УПИ VІІІ, изток-УПИ VІІІ и улица, юг-УПИ VІ, запад-кв. 43 УПИ ІІ, чрез продажба на общинската част-114/4759 (сто и четиринадесет към четири хиляди седемстотин петдесет и девет) идеални части идеални части от земята на „Трон“ ЕООД, собственик на 4645/4759 идеални части от земята и сградите,  съгласно Договор №2, т. Х, д. 8229/2007 г.. и Договор №Д08-63/27.02.2015 г. за сумата от 1140,00 (хиляда сто и четиридесет) лева, без ДДС.

І.3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ(осми) „За кантар“ с обща площ 769 (седемстотин шестдесет и един) кв.м в кв. 44 (четиридесет и четири) в кв. 44 (четиридесет и четири) по Подробен устройствен план на село Дунавци ЕКАТТЕ 24075, община Казанлък, одобрен с Решение №894/2014 г. на ОбС-Казанлък, при граници: север и изток-улици, юг и запад-УПИ VІІ, чрез продажба на общинската част-66/761 (шестдесет и шест към седемстотин шестдесет и една) идеални части от земята на „Трон“ ЕООД, собственик на 695/761 идеални части от земята и сградите,  съгласно Договор №128, т. 1, д. 133/2009 г.. и Договор №Д08-63/27.02.2015 г. за сумата от 660,00 (шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповеди и  сключи договори за продажбите по т. І – І.1, І.2, І.3 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договорите са за сметка на заявителя – „Трон“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Неждет Зекерия Яшар, управител на “Трон“ ЕООД село Дунавци, ул. „Изгрев“ №25 

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220