РЕШЕНИЕ
№ 1429
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4038/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - 'Дърводелска работилница с. Ръжена', представляващ УПИ II - 147, кв. 27 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък, ведно с построените в имота сгради. Начална тръжна цена - 13 255 лв. без ДДС.

Мотиви: Общински нежилищен имот – „Дърводелска работилница с. Ръжена“, представляващ УПИ II - 147 в кв. 27, с. Ръжена, е частна общинска собственост и за него има съставен Акт за общинска собственост (АОС) №290/04.09.2006 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7073/27.09.2006 г., акт 68, т. VІІІ, н. д. 4333, п. 15920. По-рано съставен АОС - №292/11.01.2000 г.

С Решение №537/26.10.2006 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот – „Дърводелска работилница с. Ръжена“, представляващ УПИ II - 147 в кв. 27, с. Ръжена. В изпълнение на решението, за обекта са изготвени правен анализ, информационен меморандум и оценка. С Решения номера, както следва: №614/15.02.2007 г., №673/31.05.2007 г., №772/28.09.2007 г., №839/24.04.2008 г.,  №60/30.10.2008 г., №126/13.03.2012 г. и №580/18.04.2013 г. на ОбС-Казанлък,  са обявявани търгове с явно наддаване за продажба на обекта по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, при начална тръжна цена в размер, съответно: 100 000 лв., 53 900 лв., 50 000 лв., 48 300 лв., 35 620 лв. и 37 950 лв. Поради неявяване на кандидати, търговете са обявени от назначените комисии за непроведени.

Във връзка с проявен интерес за закупуване, имотът е включен под №3 в Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък.

Актуализираната към м. септември 2015 г. пазарна оценка на имота е в размер на 13 255 лв. без ДДС /земя – 6 225 лв. и сгради – 7 030 лв./. Данъчната оценка на имота е 11 784,70 лв. /земя – 6 137,70 лв. и сгради 5 647 лв./. Прогнозната цена, съгласно ГПУРИОС на Община Казанлък за 2015 г. е в размер на 10 000 лв. С оглед финализиране на процедурата за приватизация на имота, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната оценка.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение №537/26.10.2006 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от м. септември 2015 г. на общински нежилищен имот: „Дърводелска работилница с. Ръжена“, представляващ УПИ II - 147 в кв. 27 по плана на с. Ръжена, ведно с построените в него сгради.

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: „Дърводелска работилница с. Ръжена“, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 147 (втори за сто четиридесет и седем) в кв. 27 (двадесет и седми) по плана на с. Ръжена, с площ 1004 (хиляда и четири) кв. метра, ведно с построените в него: едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 78 (седемдесет и осем) кв. метра, двуетажна масивна сграда – складове, със застроена площ 97 (деветдесет и седем) кв. метра, едноетажна масивна сграда – гараж, със застроена площ 18 (осемнадесет) кв. метра, навес, със застроена площ 200 (двеста) кв. метра и гатер-навес със застроена площ 74 (седемдесет и четири) кв. метра, при граници на имота: север - УПИ I–378; изток – улица; юг - УПИ III-146 и УПИ VI-147; запад - улица  и УПИ VII-147, съгласно ПР на с. Ръжена, одобрен с Решение №194/2005 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65/2002 г.,

при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 13 255 (тринадесет хиляди двеста петдесет и пет) лв. без ДДС. Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 17 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до 6 месеца преди датата на търга. (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

 

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в ст. 21  на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІI, ведно с информационен меморандум като част от нея.

ІV. За провеждане на търга по т. II,  назначава комисия в състав:

Председател: Петър Николов Косев – заместник-кмет на Община Казанлък

Членове: Здравко Красимиров Балевски – ст. юрисконсулт, Община Казанлък;

Татяна Станева Тодорова – директор на дирекция ОССППЧП, Община Казанлък;

Боряна Николаева Кирева - ст.експ. ПКП, Община Казанлък;

Олга Тенева Шикова – гл. експ. НАООС, Община Казанлък;

Апостол Терзиев – кмет на с. Ръжена;

Румяна Друмева - общински съветник.

Резервни членове:  Кольо Байков – ст. юрисконсулт, Община Казанлък;

Таня Василева Бъчварова -  мл.експ. НАООС, Община Казанлък.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търговете.

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга, подготовка и сключване на договор за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на гл. V  и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г.).

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220