РЕШЕНИЕ
№ 1430
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4036/09.09.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на недвижим имот, собственост на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, представляващ УПИ ХVIII-117 с площ 2 024 кв. м, в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, със ЗП 380 кв.м.

Мотиви: Докладчикът съобщава, че с Решение №1311/13.05.2015 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на недвижим имот, собственост на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-117 (осемнадесети за сто и седемнадесет) с площ 2024 (две хиляди двадесет и четири) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети) по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 год. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 (триста и осемдесет) кв.метра, състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ-XX; юг – ул. „Кенали“; запад – УПИ-XXIII-8730; изток – ул. „Петрова нива“.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №934/03.01.2005 г., вписан в СВ с вх. №1051/14.02.2005 г., акт 84, т ІІ, н.д. 465, п. 42314.

За обекта са изготвени анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна и данъчна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизацията му. Данъчната оценка на обекта е в размер на 78 859,10 лв. (36 432,00 лв. – земя и 42 427,10 лв. – сграда), а пазарната оценка – в размер на 85 800 лв. (41 500 лв. – земя и 44 300 - сграда).

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на имота, управителят на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение №1311/13.05.2015 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализа на правното състояние на недвижим имот, собственост на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14, представляващ  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-117 (осемнадесети за сто и седемнадесет) с площ 2024 (две хиляди двадесет и четири) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети) по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 г. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 (триста и осемдесет) кв.метра, състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ-XX; юг – ул. „Кенали“; запад – УПИ-XXIII-8730; изток – ул. „Петрова нива“.

 

II. Утвърждава пазарната оценка на имота по т. I от м. август 2015 г., съгласно която пазарната цена на имота е определена в размер на 85 800 (осемдесет и пет хиляди и осемстотин) лв.

 

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14, представляващ  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-117 (осемнадесети за сто и седемнадесет) с площ 2024 (две хиляди двадесет и четири) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети) по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 г. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 (триста и осемдесет) кв.метра, състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ-XX; юг – ул. „Кенали“; запад – УПИ-XXIII-8730; изток – ул. „Петрова нива“, при следните условия:

 

1. Начална тръжна цена:  85 800 (осемдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за покупко-продажба по сметка BG 29 SOMB 9130 10 5865 5701 в „Общинска банка“ АД, гр. Казанлък.

 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

 

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 22 UNCR 7000 15 1945 8017 в „Уникредит Булбанк” АД, гр. Казанлък, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

 

4. Получаване на тръжна документация – на касата на „ХБУ-Казанлък“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 150 (сто и петдесет) лв. (без дължимия ДДС) в брой на касата на дружеството, нахояща се на адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14, до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

 

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до 6 месеца преди датата на търга (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

 

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

 

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга, на адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14.

 

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

 

9. Търгът да се проведе на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 13:00 часа на адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14.

 

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

IV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. III със следното съдържание: съдържание; списък на документите, които трябва да съдържа предложението за участие в търга; указания за участие в търга; извадка от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г.); копие от АЧОС; копие от скица; копие от информационен меморандум; проектодоговор; заявление - образец; декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта на приватизационната сделка – образец; декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗПСК – образец; декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК; копие от публикацията за провеждане на търга. 

 

V. За провеждане на търга по т. III, назначава комисия в състав:

Председател: Петър Николов Косев – заместник-кмет на Община Казанлък

Членове:

Здравко Красимиров Балевски – ст. юрисконсулт, Община Казанлък

Татяна Станева Тодорова – директор Дирекция ОССППЧП, Община Казанлък

Боряна Николаева Кирева – ст. експ. ПКП, Община Казанлък

Валентин Кралев - общински съветник

 

Резервни членове:

Кольо Байков – ст. юрисконсулт, Община Казанлък и Олга Тенева Шикова – гл. експ. НАООС, Община Казанлък.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава управителя на „ХБУ-Казанлък“ ЕООД да извърши всички действия по организация и провеждане на търгa по т. III, както и сключване на договор за приватизация, регламентирани в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г.).

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на „ХБУ-Казанлък“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Венелин Василев Киров – управител на „ХБУ – Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 20 общински съветници, от които „За”  20. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220