РЕШЕНИЕ
№ 1431
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3878/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба      № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 83106.112.28 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.66.13 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.46.319 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.50.621 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.1.67 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.1.24 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 123: Поземлен имот с площ 1 100 (хиляда и сто) кв.м с идентификатор 83106.112.28 (осем три едно нула шест точка едно едно две точка две осем), в местността „Фиданкос” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.112.29; имот с идентиф. 83106.112.499; имот с идентиф. 83106.112.494. За имота има съставен АОС №2976/23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3239/30.04.2015 г., акт 174, т.10, н.д.2079. За имота има съставен стар АОС № 135/19.05.2006 г.

Под номер 125: Поземлен имот с площ 4 999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м с идентификатор 83106.66.13 (осем три едно нула шест точка шест шест точка едно три), в местността „Чобан чаир” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.69.313; имот с идентиф. 83106.66.339; имот с идентиф. 83106.66.12. За имота има съставен АОС №2924/09.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 3204/29.04.2015 г., акт 154, т.10, н.д.2057. За имота има съставен стар АОС № 73/07.02.2006 г.

 

Под номер 126: Поземлен имот с площ 642 (шестстотин четиридесет и два) кв.м с идентификатор 83106.46.319 (осем три едно нула шест точка четири шест точка три едно девет), в местността „Хаджиевец” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.46.327; имот с идентиф. 83106.46.320; имот с идентиф. 83106.46.313; имот с идентиф. 83106.46.314; имот с идентиф. 83106.46.318; имот с идентиф. 83106.46.328. Без достъп до път. За имота има съставен АОС № 949/11.05.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2837/27.05.2011г., акт 147, т.8, н.д.1681, п. 28618.

Под номер 127: Поземлен имот с площ 386 (триста осемдесет и шест) кв.м с идентификатор 83106.50.621 (осем три едно нула шест точка пет нула точка шест две едно), в местността „Хаджиевец” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.50.625; имот с идентиф. 83106.50.624; имот с идентиф. 83106.50.623; имот с идентиф. 83106.50.622; имот с идентиф. 83106.501.622; имот с идентиф. 83106.501.620; имот с идентиф. 83106.50.620. Без достъп до път. За имота има съставен АОС № 2823/30.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2196/21.03.2015 г., акт 75, т.7, н.д.1347.

Под номер 128: Поземлен имот с площ 296 (двеста деветдесет и шест) кв.м с идентификатор 83106.1.67 (осем три едно нула шест точка едно точка шест седем), в местността „Шейновските лозя” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.1.66; имот с идентиф. 83106.1.77; имот с идентиф. 83106.1.68; имот с идентиф. 83106.1.163. За имота има съставен АОС №2864/25.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2128/20.03.2015 г., акт 28, т.7, н.д.1299.

Под номер 129: Поземлен имот с площ 614 (шестстотин и четиринадесет) кв.м с идентификатор 83106.1.24 (осем три едно нула шест точка едно точка две четири), в местността „Шейновските лозя” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.1.147; имот с идентиф. 83106.1.146; имот с идентиф. 83106.1.25; имот с идентиф. 83106.1.23; имот с идентиф. 83106.1.144. За имота има съставен АОС №2865/25.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2129/20.03.2015 г., акт 29, т.7, н.д.1300.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ с идентиф. 83106.112.28 по КККР на с. Шейново

141,90  

745  

550  

2

ПИ с идентиф. 83106.66.13 по КККР на с. Шейново

563,40  

3 700  

2 500  

3

ПИ с идентиф. 83106.46.319 по КККР на с. Шейново

95,20  

440  

320  

4

ПИ с идентиф. 83106.50.621 по КККР на с. Шейново

70,90  

280  

190  

5

ПИ с идентиф. 83106.1.67 по КККР на с. Шейново

48,00  

185  

150  

6

ПИ с идентиф. 83106.1.24 по КККР на с. Шейново

99,50  

380  

300  

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с площ 1 100 (хиляда и сто) кв.м с идентификатор 83106.112.28 (осем три едно нула шест точка едно едно две точка две осем), в местността „Фиданкос” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.112.29; имот с идентиф. 83106.112.499; имот с идентиф. 83106.112.494.

Начална тръжна цена: 745 (седемстотин четиридесет и пет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с площ 4 999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м с идентификатор 83106.66.13 (осем три едно нула шест точка шест шест точка едно три), в местността „Чобан чаир” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.69.313; имот с идентиф. 83106.66.339; имот с идентиф. 83106.66.12.

Начална тръжна цена: 3 700 (три хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с площ 642 (шестстотин четиридесет и два) кв.м с идентификатор 83106.46.319 (осем три едно нула шест точка четири шест точка три едно девет), в местността „Хаджиевец” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.46.327; имот с идентиф. 83106.46.320; имот с идентиф. 83106.46.313; имот с идентиф. 83106.46.314; имот с идентиф. 83106.46.318; имот с идентиф. 83106.46.328. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 440 (четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с площ 386 (триста осемдесет и шест) кв.м с идентификатор 83106.50.621 (осем три едно нула шест точка пет нула точка шест две едно), в местността „Хаджиевец” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІІІ (трета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.50.625; имот с идентиф. 83106.50.624; имот с идентиф. 83106.50.623; имот с идентиф. 83106.50.622; имот с идентиф. 83106.501.622; имот с идентиф. 83106.501.620; имот с идентиф. 83106.50.620. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 280 (двеста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот с площ 296 (двеста деветдесет и шест) кв.м с идентификатор 83106.1.67 (осем три едно нула шест точка едно точка шест седем), в местността „Шейновските лозя” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.1.66; имот с идентиф. 83106.1.77; имот с идентиф. 83106.1.68; имот с идентиф. 83106.1.163.

Начална тръжна цена: 185 (сто осемдесет и пет)  лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот с площ 614 (шестстотин и четиринадесет) кв.м с идентификатор 83106.1.24 (осем три едно нула шест точка едно точка две четири), в местността „Шейновските лозя” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници и съседи: имот с идентиф. 83106.1.147; имот с идентиф. 83106.1.146; имот с идентиф. 83106.1.25; имот с идентиф. 83106.1.23; имот с идентиф. 83106.1.144.

Начална тръжна цена: 380 (триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220