РЕШЕНИЕ
№ 1432
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3904/03.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провежданe на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.20 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; Поземлен имот №503.10, Поземлен имот №503.175 и Поземлен имот № 503.218, всички в местността „Старите лозя“, гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, табл. „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 54: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.501.20 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула) с площ 393 (триста деветдесет и три) кв. метра по Кадастралната карта и кадарстралните регистри на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застояване (до 10 m), при съседи: ПИ с идентиф. 27499.501.3108; ПИ с идентиф. 27499.501.3109; ПИ с идентиф. 27499.501.33; ПИ с идентиф. 27499.501.19; ПИ с идентиф. 27499.501.15. По ПУП, одобрен със Заповед № 1002/2012г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-20 (шести за двадесет) в кв. 24 (двадесет и четири) на с. Енина, общ. Казанлък. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №911/31.03.2011г., вписан в Служба по вписванията под № 1980/13.04.2011 г., Акт 49, т.6, н.д. 1133, п. 27338. Има също така съставен по-рано акт за общинска собственост №22/14.12.2005 г.

Под номер 56: Поземлен имот (ПИ) № 503.10 (пет нула три точка едно нула) с площ 862 (осемстотин шестдесет и два) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. № 503.8 – поземлен имот; им. № 503.9508 - поземлен имот; им. №503.14 - поземлен имот; им. № 503.12 – поземлен имот; им. № 503.11 – поземлен имот; им. № 503.9 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС-Казанлък.За имота няма одобрен Подробен устройствен план. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №2755/25.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията под №170/14.01.2015 г., Акт 92, т.1, н.д. 94.

 

Под номер 57: Поземлен имот (ПИ) № 503.175 (пет нула три точка едно седем пет) с площ 485 (четиристотин осемдесет и пет) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. № 503.195 – поземлен имот; им. № 503.174 - поземлен имот; им. №503.176 - поземлен имот; им. № 503.177 – поземлен имот; им. № 503.9513 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС - Казанлък. За имота няма одобрен Подробен устройствен план. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №2799/12.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията под № 680/29.01.2015 г., Акт 4, т.3, н.д. 414.

Под номер 58: Поземлен имот (ПИ) № 503.281 (пет нула три точка две осем едно) с площ 1105 (хиляда сто и пет) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. №503.278 – поземлен имот; им. № 503.9506 - поземлен имот; им. №503.297 - поземлен имот; им. № 503.298 – поземлен имот; земеделски земи; им. № 503.321 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС -Казанлък. За имота няма одобрен Подробен устройствен план. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №2798/12.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията под № 679/29.01.2015 г., Акт 3, т.3, н.д. 413.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ с идентиф. 27499.501.20 по КККР на с. Енина

1 803,10  

4 500  

2 000  

2

ПИ № 503.10, м. "Старите лозя", гр. Казанлък

7 305,50  

9 050  

2 500  

3

ПИ № 503.175, м. "Старите лозя", гр. Казанлък

4 110,40  

5 100  

1 450  

4

ПИ № 503.281, м. "Старите лозя", гр. Казанлък

9 364,90  

11 600  

3 300  

 

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за покупко-продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС - Казанлък, на:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.501.20 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула) с площ 393 (триста деветдесет и три) кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застояване (до 10 m), при съседи: ПИ с идентиф. 27499.501.3108; ПИ с идентиф. 27499.501.3109; ПИ с идентиф. 27499.501.33; ПИ с идентиф. 27499.501.19; ПИ с идентиф. 27499.501.15. По ПУП, одобрен със Заповед № 1002/2012г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-20 (шести за двадесет) в кв. 24 (двадесет и четири) на с. Енина, общ. Казанлък.

Начална тръжна цена:  4 500 (четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот (ПИ) № 503.10 (пет нула три точка едно нула) с площ 862 (осемстотин шестдесет и два) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. № 503.8 – поземлен имот; им. № 503.9508 - поземлен имот; им. № 503.14 - поземлен имот; им. № 503.12 – поземлен имот; им. № 503.11 – поземлен имот; им. № 503.9 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС - Казанлък. За имота няма одобрен Подробен устройствен план.

Начална тръжна цена:  9 050 (девет хиляди и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга

3. Поземлен имот (ПИ) № 503.175 (пет нула три точка едно седем пет) с площ 485 (четиристотин осемдесет и пет) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. № 503.195 – поземлен имот; им. № 503.174 - поземлен имот; им. №503.176 - поземлен имот; им. № 503.177 – поземлен имот; им. № 503.9513 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС - Казанлък. За имота няма одобрен Подробен устройствен план.

Начална тръжна цена:  5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга

4. Поземлен имот (ПИ) № 503.281 (пет нула три точка две осем едно) с площ 1105 (хиляда сто и пет) кв. метра по помощен план на местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1684/18.07.2013г. на Кмета на Община Казанлък, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване – територии заети от населени места, при съседи: им. №503.278 – поземлен имот; им. № 503.9506 - поземлен имот; им. №503.297 - поземлен имот; им. № 503.298 – поземлен имот; земеделски земи; им. № 503.321 – поземлен имот. Без достъп до път. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина и занижени показатели съгласно Общия устройствен план на гр. Казанлък, приет с Решение № 738/30.09.2013 г. на ОбС - Казанлък. За имота няма одобрен Подробен устройствен план.

Начална тръжна цена:  11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220