РЕШЕНИЕ
№ 1452
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3997/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Георги Иванов Ганчев от гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпила Молба с вх. № 94-В-2975-1/19.06.2015 г. от Велина Атанасова Сарафова, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Тюлбенска” № 27 за отпускане на персонална пенсия на сина й Георги Иванов Ганчев, роден на 04.09.2001 г. Бащата на детето Иван Георгиев Ганчев е починал на 20.03.2013 г.

Майката Велина Атанасова Сарафова е представила документи в Национален осигурителен институт – Териториално поделение - Стара Загора за отпускане на наследствена пенсия на сина й. С Разпореждане № 0149047568/18.05.2015 г. на НОИ – Районно управление „Социално осигуряване” - Ст. Загора, на основание чл. 68, ал. 1, чл. 74 от Кодекса за социално осигуряване, е отказано отпускането на наследствена пенсия за инвалидност, поради общо заболяване на сина й Георги Иванов Ганчев. Към датата на смъртта наследодателят няма необходимия осигурителен стаж. Персоналната пенсия е единственият вариант за получаване на гарантиран доход от Георги Иванов Ганчев, останал без баща.

Майката Велина Атанасова Сарафова работи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. Живее със сина си при родителите си. Доходът й е от работна заплата и детски добавки в размер на 35 лв.

Не притежава собственост, която да е източник на доходи. Финансовите постъпления на молителката са недостатъчни, което затруднява отглеждането на детето.

Молителката Велина Атанасова Сарафова предоставя следните документи:

 1. Разпореждането на НОИ – Районно управление „Социално осигуряване”-  Ст. Загора, за отказ на наследствена пенсия на сина й Георги Иванов Ганчев;

2. Удостоверение за раждане на Георги Иванов Ганчев;

3. Удостоверение за наследници;

4. Удостоверение за декларирани данни;

5. Декларация за семейно и имотно състояние;

6. Удостоверение за доход на Велина Атанасова Сарафова

7. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” на Велина Атанасова Сарафова;

8. Акт за смърт на Иван Георгиев Ганчев.

Единствената възможност за пенсия дава чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който Министерски съвет има право да отпуска персонална пенсия на граждани на Република България. Един от необходимите документи по чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е Решение на Общински съвет за внасяне на предложение в Министерски съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване,

  

Р Е Ш И:

 

Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Георги Иванов Ганчев от гр. Казанлък, ул. „Тюлбенска” № 27.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Министерски съвет на Република България; Велина Атанасова Сарафова, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Тюлбенска” № 27.

 

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220