РЕШЕНИЕ
№ 16
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_109/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на мерки за подпомагане на млади семейства в община Казанлък и стимулиране на отговорно родителство.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „През последните осем години един от основните приоритети на ръководството на Община Казанлък са сферите, които касаят пряко младите семейства в общината, като се създадоха отлични условия за обучение, възпитание на децата и учениците, условия за отдих и развлечения на родителите.

Реализираха се реформи, благодарение на които детските градини заработиха по-ефективно, при по-голям контрол и с по-високо качество. Вземаните на време решения и предприетите действия не позволиха да се закрие нито едно детско или учебно заведение. Обновена бе образователната инфраструктура , като се въведоха мерки за енергийна ефективност, облагородяват се дворните пространства в детските градини, детски ясли и общински училища. Приетата Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2018 – 2019 г. и 2019 – 2020 г. е насочена към развиване на потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището, осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията и осъществяване на подкрепата за детето/ученика най-близо до мястото, където живее и учи. За улеснение на родителите и за по-голяма прозрачност на дейността са въведени две електронни услуги по прием на деца в детските градини и училищата. Създадени са условия за прилагане на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. В град Казанлък функционира Общински детски комплекси, където децата и учениците могат да развиват своите таланти в различните направления: спорт, изкуства, литература. Ежегодно се приема Общинска програма за закрила на детето с приоритет „Закрила на деца с изявени дарби“, от където се финансират техните участия във фестивали, състезания, конкурси, обучителни лагери и други. Чрез финансиране на спортните клубове се поощрява и развиването на детско-юношеския спорт.

Създаденото през 2015 г. Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност „Детска млечна кухня“ се доказа като икономическо ефективно решение за прозрачност и засилен контрол върху разходите по отношение храненето на децата в детските ясли и детските градини. Успоредно с това се подобри организационно-управленската дейност и се завиши контролът върху качеството на хранителните продукти, производствено – технологичната дейност и готовата продукция при производството на храната. Със своята мащабност и организация на работа Предприятието е единствено в България, което осъществява хранене на децата на възраст от 10 месеца до 7-годишна възраст на територията на цялата община. Още през първата година от своето функциониране икономическият ефект бе налице. Разходите бяха чувствително намалени - с приблизително 1/2 от общата стойност! В същото време менюто бе разнообразено при спазване на всички нормативни изисквания, засили се контролът освен от страна на здравните институции и от страна на Община Казанлък, подобрена бе обратната връзка (чрез анкети и лични срещи на ръководството на Кухнята с ръководителите на детски заведения и родители) и не на последно място се осигури по-високо качество на предоставяната услуга.

От началото на м. ноември 2019 г. бе извършена промяна на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. С промените се цели да се хармонизират условията за хранене на децата с най-новите европейски изисквания, световни препоръки и национални правила. Намаляват се калориите в дневното меню в детските градини. Среднодневният енергиен прием от предлаганата храна е съобразен със съвременните становища за среднодневните енергийни потребности при децата от 3 до 7 години, което ще допринесе за задържане, а дори и намаляване, честотата на свръхтеглото и затлъстяването при децата. Приемът на мляко и млечни продукти се осигурява чрез включване в менюто всеки ден на най-малко 350 грама кисело или прясно мляко и на най-малко 35 грама сирене и/или кашкавал при целодневно хранене; включване на прясно и кисело мляко самостоятелно и като компонент на приготвени храни и напитки. Месото и рибата не следва да са претърпели друга обработка освен охлаждане. От месните продукти се допускат шунка и филе без съдържание на механично отделено месо и формовано месо. Не се допуска предлагане на промишлено произведени месни заготовки. Приемът на добавени захари се ограничава до 10% от енергийната стойност на храната, оптималният прием е до 5% от енергийната стойност на храната за деня. Промените налагат въвеждане на нови продукти, нови ястия. В дневното меню на децата ще присъстват повече плодове и зеленчуци. От страна на Министерство на здравеопазването предстои издаване на нов рецептурник. Всичко това налага завишаване на средствата, необходими за закупуване на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност „Детска млечна кухня“ с цел осигуряване на още по-качествена и здравословна храна на децата. В същото време, Община Казанлък няма да завиши стойността за един ден престой в детска ясла/детска градина, а ще намали стойността на един купон за храноден на дете, ползващо услугата „Детска млечна кухня“ от 1,00 лв. на 0,50 лв. Ефектът, който цели Общинското ръководство от тази мярка, е по-здравословно и качествено хранене на децата при финансово облекчаване на родителите за стойността на купона за храна, която финансова тежест ще бъде за сметка на общинския бюджет.

Следвайки своя подход, ориентиран към семействата, с ясни цели, мерки и дейности, според които всички родители в общината да имат възможност да отгледат децата си, да получават необходимата подкрепа, за да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат и да съвместяват семейните си отговорности с професионалния и обществения живот, Община Казанлък предлага втора мярка по поощряване на младите семейства, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител. Разработена е Процедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на еднократни пелени за еднократна употреба, необходими за отглеждане през първата година на новородено дете на територията на община Казанлък.

За осигуряване изпълнението на процедурата, Кметът на община Казанлък, в качеството си на възложител ще проведе обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Ваучерите за закупуване на пелени за еднократна употреби ще могат да бъдат използвани във всички търговски обекти, с които избраният за изпълнител по проведената обществена поръчка има сключени договори.

Освен стимулиране на раждаемостта, тази мярка би въздействала за задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, задържане на образовани семейства на територията на общината, както и привличане на нови такива и най-вече да стимулира отговорното родителство.

Във връзка с всичко казано по-горе и във връзка с подготовка на бюджета за 2020 г. е необходимо да се извърши следното:

  1. Подготовка на предложение за завишаване Бюджета на ОПКМДМК за 2020 г. в параграф 1011 с цел подобряване качеството на храната и спазване на всички изисквания за здравословно и пълноценно хранене на децата, изготвяне на конкретни разчети.
  2. Подготовка на промяна в Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за намаляване на стойността на един купон за храноден на дете от 10-месечна възраст до 3-годишна възраст от 1,00 лв. на 0,50 лв.
  3. Подготовка на Процедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на  новородено дете на територията на община Казанлък.

В хода на дебата вносителят прие становището на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, а именно: в мотивите и проекта за решение след текста „пелени за еднократна употреба“ да се добави „и детски храни“.

Постъпи предложение от общинският съветник Борислав Асенов – в т. 3 от проекта за решение след текста „детски храни“ да се добави текста „Да се сформира комисия, в която да бъдат включени общински съветници от всяка група по 1 представител, която да изготви“. Допълнението беше прието от Вносителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

1. Задължава кмета на община Казанлък да внесе доклад за промяна на Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък в чл. 22, ал. 4, т. 6 за намаляване на стойността на един купон за храноден на дете от 10-месечна възраст до 3-годишна възраст от 1,00 лв. на 0,50 лв.

2. Задължава кмета на община Казанлък да предвиди увеличение в проектобюджет 2020 на ОПКМДМК в Параграф 1011 за закупуване на хранителни продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, в конкретни финансови изражения.

3. Задължава кмета на община Казанлък да предложи в проектобюджет 2020 г. необходимия за една година финансов ресурс за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни. Да се сформира комисия, в която да бъдат включени общински съветници от всяка група по 1 представител, която да изготви Процедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 36 общински съветници, от които „За” 36.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220