РЕШЕНИЕ
№ 17
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_116/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удължаване срока на Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ "д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък до 12.05.2022 г.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че с Решение № 112/31.03.2016 год., Общински съвет – Казанлък е избрал д-р Кети Петрова Маналова – Владкова за управител на „МБАЛ – д-р Христо Стамболски“ ЕООД за период от три години. Това решение е взето на основание проведен конкурс, съгласно Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

След решението е подписан Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години и е влязъл в сила от 13.05.2019 г.

С Решение № 1017/22.04.2019 г. Общински съвет – Казанлък е удължил срокът на договора за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД с управителя д-р Кети Маналова – Владкова до 31.12.2019 г.

В тази връзка се налага приемане на решение за удължаване срока на договора.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения,

Р Е Ш И:

 

I. Удължава срока на Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък сключен между Кмета на Община Казанлък и д-р Кети Петрова Маналова-Владкова до 12.05.2022 година.

 

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи анекс към договора по т.1 с оглед удължаването на срока, като всички останали условия по договора за управление „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък остават непроменени.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220