РЕШЕНИЕ
№ 18
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_111/09.12.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"  ЕООД с проект за решение относно разпореждане със средства придобити от продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителя с вх. № ОС-136/18.12.2019 г. за допълнение на мотивите и изменение на проекта за решение.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници:

„I. С Решение № 1079/ 27.06.2019 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот е идентификатор 35167.506.9692

(тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.

В изпълнение на Решение № 1161/26.09.2019 г. на ОбС-Казанлък бе проведен, публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. До участие в наддаването бе допуснат само един кандидат и той предложи цена на имота, равна на сумата, определена от Общинския съвет в размер на 509 000 лв. без ДДС.

„Съгласно чл. 10а, ал. 3 от ЗПСК, Общинския съвет следва да се произнесе за начина на разходване на средствата, придобити от продажбата на терена.

II. Към 11.12.2019 г. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД има просрочени задължения към община Казанлък за данък недвижими имоти и ТБО в размер на160 559,55 лева в това число главница 118 038,47 лева и лихва 42 521,08 лева. Постъпленията от присъщата търговска дейност на дружеството са недостатъчни за покриване на съществуващите разходи за текущата издръжка на дружеството, обосновани от все по-високите медицински стандарти. Необходимо е МБАЛ„Д-р Христо Стамболски“ ЕООД да бъде подпомогнато за покриване на тези задължения, като  същите са лихвоносни. Всяко забавяне на тяхното плащане е свързано с нарастване на дълга и евентуално тяхното принудително изпълнение. С оглед размера на задълженията и финансовите възможности на дружеството, считам че сума в размер на 100 000 лева ще бъде достатъчна за погасяване на част от просрочените задължения, а останалата част от тях ще бъде погасена от приходите на МБАЛ.“

В хода на дебата постъпи предложение от Председателят на Общински съвет – Казанлък за допълнение на проекта за решение с нова т. 3 и нова т. 4, а именно: „3. Със средствата в размер на 101 800 лв. /20% от приватизацията/ да се увеличи бюджета на община Казанлък, които да постъпят по параграф 90-00 "Приходи от приватизация".

4. Средствата по т.2 да се осигурят от бюджета на община Казанлък по параграф 43-00 "Субсидии и текущи трансфери".“ Вносителят прие предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл„10а, ал. З ЗПСК,

 

Р Е Ш И:

1. Сумата в размер на 407 200 лв. равняваща се на 80 % от продажба на обособена част от имуществото на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, да бъде използвана за дейности свързани  с предмета на дейност на дружеството, в съответствие с Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

2. Община Казанлък да предостави безвъзмездна сума в размер на 100 000 лева на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, които да се използват за погасяване на просрочени задължения към Община Казанлък за местни данъци и такси.

3. Със средствата в размер на 101 800 лв. /20% от приватизацията/ да се увеличи бюджета на община Казанлък, които да постъпят по параграф 90-00 "Приходи от приватизация".
4. Средствата по т.2 да се осигурят от бюджета на община Казанлък по параграф 43-00 "Субсидии и текущи трансфери". 


Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Кети Маналова-Владкова- управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220