РЕШЕНИЕ
№ 19
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_124/12.12.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 6 от 28.11.2019 г. на ОбС - Казанлък.

Мотиви: Николай Златанов докладва пред общинските съветници, че с Решение № 6 от 28.11.2019 г. Общинският съвет е приел принципите за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определил техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав. Пламен Костов Стайков е избран за член на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на ПК по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт. Общинската избирателна комисия е взела Решение №247/06.12.2019 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Драгомир Влаев Петков.

В Общински съвет е постъпило Предложение с вх. ОС-123 от 12.12.2019 г. от Янко Запрянов -  председател на групата общински съветници „Алтернативата на гражданите“, общинският съветник Пламен Стайков да заеме мястото на Драгомир Петков, който е досегашен председател на ПК по икономика, бюджет и финанси.

Пламен Стайков освобождава мястото си в ПК по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт, което да бъде заето от общински съветник от МК „Алтернативата на гражданите“ с последващо предложение. 

В хода на дебата вносителя направи допълнение към проекта за решение, а именно да се добавят нова т.3 и нова т.4, както следва:

„3. Избира за член на Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост Калин Петров Божков

4. Избира за член на Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт Калин Петров Божков.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 и чл.47, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

I. Изменя т. 3 от Решение № 6/28.11.2019 г. на Общински съвет, както следва:

 

1. Освобождава Пламен Костов Стайков като член на Комисията по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт,

 

2. Избира за председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси Пламен Костов Стайков.

 

3. Избира за член на Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост Калин Петров Божков

 

4. Избира за член на Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт Калин Петров Божков.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Пламен Костов Стайков – общински съветник и Калин Петров Божков – общински съветник.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220