РЕШЕНИЕ
№ 20
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

 

Относно: ОС_31/19.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.

Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:

С Решение №303/30.11.2016 г. на Общински съвет – Казанлък е изменена Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като едно от съществените изменения е в чл.18,ал.5. Посочената разпоредба е действаща към настоящия момент и регламентира реда за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти, в които се извършва стопанска дейност. Процедурата е такава, че задължените лица подават ежегодна декларация по образец, в срок до 30 ноември на предходната година. С декларацията се удостоверяват базовите данни на съответния недвижим имот, като целта е да се създаде устойчива база данни с хороктеристиките на имотите, служещи за определяне на размера на таксата.

След влизане в сила на разпоредбата през 2016г. и администрирането на таксата по този ред от общинска администрация през следващите три години се направи проучване на резултата от прилагането й. Установи се, че по-голямата част от задължените лица са подавали ежегодна декларация и няма съществени промени в декларираните данни за различните години.

Поради горните съображения е целесъобразно отпадането на това задължение, което ще доведе и до намаляване на административната тежест за стопанските субекти.

Предлаганите промени предвиждат подаване на декларацията по Приложение № 3 от Наредба №26 с базовите данни на имотите при придобиване на нежлищен имот, в който се осъществява стопанска дейност дарение или възмезден начин и при придобиване на такъв имот по наследство.

Разпоредбата на чл.18, ал.6, т.4, която предвижда подаване на нова декларация при промяна на вече декларирани данни запазва действието си, като се изменя срокът, в който задължените лица трябва да предприемат това действие. В процеса на прилагане на нормата се установи, че досегашният 7-дневен срок от настъпване на новото обстоятелство е прекалено кратък и създава излишни затруднения на задължените лица. По тази причина с настоящите изменения срокът е удължен от 7 на 30 дни.

2. Цели, които се поставят:

Улесняване и намаляване административната тежест за задължените лица, които подават декларации за определяне на размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, в които се извършва стопанска дейност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни средства.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 Намаляване на административната тежест за задължените лица.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, по конкретно отразявайки принципите в чл. 4, т. 2 и чл. 7 , Европейска харта за регионално развитие и други актове гарантиращи правото на местните общности да създават и регулират, чрез компетентните органи правила.

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък е публикуван за обществено обсъждане на 29.10.2019г., като е определен 14 - дневен срок за предложения и становища по него. Прилагането на предвидената законова възможност за съкращаване на срока за предложения и становище се обосновава от произвеждането на местни избори през 2019г. и прекратените правомощия на Общински съвет – Казанлък.  Предвид предстоящото конституиране на Общински съвет – Казанлък с мандат 2019 – 2023 и наближаващият край на календарната година е целесъобразно съкращаване на процедурата по приемана на наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 29.10.2019г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, както и на Портала за обществени консултации.

Водена от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.93 ПОДОС внасям за обсъждане проект на наредбата.“

В хода на дебата Вносителя прие предложението на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, а именно: „В ал. 2 на Преходни и заключителни разпоредби, срокът на Декларацията по чл. 18, ал. 5 да бъде 31.01.2020 г.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК и чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.7, ал.2, чл.11, ал.3 от ЗНА и чл. 79 от АПК  и чл.96, ал.4 от ПОДОС,

Р Е Ш И:

 

1. Второто четене на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:

§ 1. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:

 - Ал.5 се изменя и допълва като се създават нови точка 1 и точка 2 и придобива следния вид:

(5) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти по реда на чл. 18, ал. 4, задължените лица подават до кмета на община Казанлък чрез Дирекция “Местни приходи“, декларация по образец (Приложение № 3) в два екземпляра с базовите данни на недвижимия имот:

1. в срок до 30 (тридесет) дни от придобиване на недвижим имот по дарение или по възмезден начин.

2. в срок до 6 (шест) месеца от придобиване на имот по наследство.

 

- Ал.6, точка 4 се изменя, като изразът „7 дневен срок “ се заменя с израза „30-дневен срок“ и придобива следния вид:

4. При промяна на декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 5 задължените лица подават нова декларация. Декларацията се подава в 30 - дневен срок от настъпване на промяната.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 (1) За  имотите по чл.18, ал.4, за които задължените лица са подали декларацията по чл.18, ал.5 до влизане в сила на настоящата наредба определянето на размера на таксата се изчислява по декларираните данни.

(2) Задължените лица, които не са подали декларация по чл.18, ал.5, в това число и за придобити по дарение или по възмезден начин или по наследство имоти до влизане в сила на Наредбата, в срок до 31 януари 2020 г. следва да подадат декларация по чл.18, ал.5 от Наредбата. При неподаване на декларация в срока до 31 януари 2020 г., размерът на такса битови отпадъци се определя по реда на чл.18, ал.9.

§ 2 Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220