РЕШЕНИЕ
№ 21
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_105/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание. С писмо с вх. № ОС-114/10.12.2019 г., вносителя прави корекция в доклада.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „От месец юли 2012 г. до настоящия момент, на територията на Община Казанлък действа Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, с която се уреждат отношенията, които са свързани с реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, за управление и разпореждане с жилища - общинска собственост.

В разработената наредба за изменение и допълнение с цел въвеждане на принципи при определяне на нуждите на кандидатстващите за настаняване лица, както и технологията на настаняването, са актуализирани реда и условията за установяване на жилищни нужди, както и технологичната последователност при настаняване в различните видове жилища, съгласно ЗОС.

Предвид ограничения брой жилища, с които Община Казанлък оперира и с цел задоволяване нуждите на онези, които не биха могли да се справят без тази  подкрепа,  в разработката са допълнени правила за допустимост при кандидатстване, разглеждащи притежаваното от кандидатите недвижимо имущество и вещни права, както и доходите  им, които следва да са под определен лимит, над който биха могли да наемат жилище на свободния пазар. За избягване на спекулации по отношение на притежаваното недвижимо имущество, е предвидено ограничение за осъществявани прехвърляния на имоти през последните 10 години. Отново поради ограничения брой на общинските  жилища и за задоволяване нуждите на трайно свързаните с общината и местната  общност лица, с настоящото изменение и допълнение на Наредбата се въвежда условие за уседналост, както и изключенията от него. Предвидените в тази връзка срокове от 5 години без прекъсване гарантират настаняване именно на такива трайно свързаните с общината семейства.

Предвид обстоятелството, че повечето общински жилища са в сгради в режим на етажна собственост с цел запазване на добрите нрави, реда и спокойствието на собствениците на жилищата, Наредбата въвежда изисквания за допустимост при кандидатстване за  настаняване, свързани със съдимостта.

Поради наличието на месечна наемна цена и изискването на ЗОС просрочията при плащане на наем или консумативни разноски за жилището да не надвишават размера им за три месеца, в предложението е предвидено условие за допустимост на кандидатите за настаняване, изискващо липса на задължения към бюджета на Общината, като предпоставка за настаняване на коректни/изрядни наематели.

В наредбата за изменение и допълнение е указан и начинът на посочване на всички гореописани обстоятелства, както и изискуемите в потвърждение документи. С цел максимално облекчаване на гражданите при окомплектоване на необходимите документи за кандидатстване за общинско жилище и намаляване на административната тежест, се предвижда част от документите при кандидатстване да бъдат събирани служебно от общинската администрация.

Изхождайки от факта, че необходимата жилищна площ за различните по брой на членовете им семейства или домакинства, Наредбата за изменение и допълнение разглежда подреждането в групи на кандидатстващите да става според броя на членовете им. В първа група е допълнена като целева група за настаняване Пълнолетни лица, които са потребители на социална услуга от резидентен тип ЦНСТ за деца без увреждания гр. Казанлък или за които ползването на услугата е преустановено не по-късно от 24 месеца преди подаване на заявлението. Това допълнение е направено, за да се даде шанс на младежите, лишени от родителска грижа и подкрепа, за осигуряване на жилище и нормален старт в живота след напускане на услугата.

С цел избягване на субективизъм и регулиране на процеса на картотекиране на нуждаещите се граждани, в наредбата са разгледани редът, последователността на действията и документацията, които следва да се съблюдават при водене на картотека.

Във връзка със задължението картотекирани лица в периода от 01 януари до 31 март на всяка календарна година да подават нова декларация за наличие или липса на промяна в декларираните данни, Наредбата за изменение и допълнение регламентира същите да подписват Декларация за информираност и съгласие. Регламентирано е още, че неизпълнението на това задължението, както и посочването на неверни данни или не деклариране на съответните обстоятелства се счита, че жилищната нужда е отпаднала и е основание за изваждане от картотеката, като картотекираното лице и неговото семейство не подлежат на ново картотекиране и нямат право да кандидатстват за настаняване в общинско жилище за срок от три години.

Наредбата за изменение и допълнение определя ред за прекратяване на договорите за наем, като са предвидени и клаузи за прекратяване на договорите за наем с неизрядни наематели, с наематели, които не опазват жилищата, в които са настанени, които системно нарушават добрите нрави или обществения ред, които не обитават жилищата или не ги използват по предназначение.

Разбира се, предвиден е и ред за пренастаняване на наемател в друго жилище при намаляване/увеличаване на броя на членовете на семейството, както и ред за прекратяване на договор с наематели, които вече не отговарят на условията за настаняване в общинско жилище.

С настоящата наредба за изменение и допълнение се регламентират т.нар. социални  жилища, които са предназначени за ползване за лимитиран период от най-нуждаещите се жители на Общината.

Община Казанлък, заедно с още 38 български града, е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, в рамките на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

Съгласно Указанията за кандидатстване с проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Община Казанлък имаше задължение да разработи Инвестиционна програма, която представлява средносрочен документ за  реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Казанлък за финансовата рамка 2014-2020 г. Подготовката на Инвестиционната програма на Община Казанлък е осъществена съобразно изискванията и указанията на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020. Същата е одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 и на 22.04.2016 г. е сключено Споразумение за нейното изпълнение.

Съгласно указанията на УО на ОПРР, в случай, че в одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на съответния град са идентифицирани проекти за социални жилища, конкретният бенефициент следва да подаде поне един от тях за  финансиране. В одобреният от Общински съвет - Казанлък и УО на ОПРР, ИПГВР на гр. Казанлък е включен проект за изграждане на социални жилища, предвиден за реализация в зоната с преобладаващ социален характер.

Редът и условията по управление, стопанисване, финансиране, критерии за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища и осигуряването на мерки за социално приобщаване на ползвателите (заетост, образование, обучение, здравеопазване и др.) се определя от Общински съвет - Казанлък и се осъществява от Кмета на Община Казанлък в съответствие с националното законодателство и правото на ЕС.

Дейността по настаняване в социално жилище представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б. „в“ на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г.

Предоставянето на УОИИ по настаняване в социални жилища ще се извършва от Кмета на общината чрез отдел „Икономика по управление на собствеността“ - оператор на УОИИ, след въвеждането в експлоатация на сградите, предназначени за социални жилища. При извършване на УОИИ следва да бъдат спазвани всички изисквания на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагане на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга.

Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 определят още задълженията на общините бенефициенти да разработят образец на договор за предоставяне за ползване на социално жилище, където да се регламентират всички конкретни права и задължения, които ще поемат настанените в социалните жилища, като допълнително се въведат специални клаузи във връзка със „социалния пакет”, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди - в договора за наем да има включена „социална клауза“, обвързана с ползването на социалното жилище. Договорът следва да бъде сключен на основание на конкретна наредба на общинския съвет за регламентиране на социалните жилища за настаняване на лица и семейства в неравностойно положение, като част от политиката по социално включване на общината. Същата следва да бъде разработена и приета преди подаване на проектно предложение за изграждане на социални жилища с определен краен срок за кандидатстване до 31 декември 2019 г. В тази връзка с настоящия проект се изменя и допълва Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, като се изменят и добавят текстове във връзка с общинските жилища и се създава нова „Глава трета „А” Социални жилища”. Новата глава регламентира картотекирането, настаняването, контролирането по отношение спазването на социалните клаузи във връзка със „социалния пакет” и прекратяването на наемните отношения с настанените в социални жилища.

Община Казанлък подготвя проектно предложение за осигуряване на съвременни социални жилища за представители на групи в неравностойно положение по ОПРР 2014-2020 г. Една от основните дейности и отговорности на общината е изграждането на подходяща социална инфраструктура, която е и приоритет на всеки краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма. Социалната инфраструктура се използва включително за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се.

Инфраструктурните дейности по проекта ще бъдат съчетани с дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевата група, имайки предвид и възможностите, които се предоставят по трите оперативни програми - ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР; програми за достъп до социални и здравни услуги на представителите на целевите групи; предоставяне на посреднически услуги от бюрата по труда; други (донорски, национални, местни).

В договора за наем на социалното жилище ще бъдат регламентирани всички конкретни права и задължения, които ще поемат настанените в социалните жилища, като допълнително ще се въведат специални клаузи във връзка със „социалния пакет”, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди. Ще бъдат заложени като минимум изисквания за следното:

-           посещение на образователна институция от децата в училищна възраст;

-           включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост;

-           включване в програми за социална интеграция;

-           лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;

В тази връзка и съгласно указанията на УО на ОПРР, настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища регламентира реда за настаняване, ползване, наемни цени, контрол и мониторинг на социалните жилища.

По смисъла на §5, т. 67 от ДР на ЗУТ, „социално жилище” е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или общината.

Социално жилище е жилище за осигуряване на подслон и нормални условия на живот на лица и семейства в неравностойно положение, които не могат за си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени. При предоставянето им общината ще осигури възможност за лицата, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели. Осигуряването на социални жилища за лица и семейства в неравностойно положение представлява УОИИ, която се предоставя от общината при условия и параметри, определени от нея самата.

Социалните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок не по-дълъг от три години. Ще се осигури и социално приобщаване на ползвателите, предоставяйки им възможност за достъп до образование, заетост, обучение, здравеопазване и др.

Социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, тъй като подходът при определянето на целевите групи, техните задължения като ползватели на социални жилища и наемът, който те ще заплащат, ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на крайно нуждаещи се социални групи, на социално приемлива цена, което позволява освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата.

Целевите групи по проекта, които ще имат право да бъдат настанени в социално жилище са:

1.         Родители с деца, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища;

2.         Лица в риск от бедност и социално изключване: които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, чийто среден доход на лицето или на член от семейството за предходните 6 календарни месеца от всички източници е по- нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет.

С предлаганото изменение и допълнение от една страна се регламентират специфичните условия и реда за установяване на жилищни нужди на лица и семейства в неравностойно положение на територията на общината и настаняването им в социални жилища. От друга страна се конкретизират права и задължения, които ще поемат настанените в социалните жилища, свързани с опазване и поддържане на повереното имущество, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта.

За да бъдат картотекирани за настаняване в социално жилище, лицата следва да отговарят и на условията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

 

Предвид спецификата на социалните жилища се въвеждат следните изисквания за лицата:

1.         Безработните пълнолетни лица да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, да са търсили активно работа през последните 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за настаняване, освен в случаите на удостоверена невъзможност и да не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове (изискването не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50% или над 50%, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността, ) през последните 12 месеца;

2.         Да имат мотивация за обучение и образование, децата на семействата да посещават редовно образователна институция, детските и учебни заведения;

3.         Към датата на подаване на заявлението не обитават общинско жилище и не са включени в картотеката за настаняване в общинско жилище;

Кандидатстващите за настаняване в социалните жилища се разделят в групи, в зависимост от броя членове на семейството.

Целта при настаняване в социално жилище е лицата да бъдат мотивирани да учат, работят и да търсят варианти за осигуряване на трудова заетост.

При картотекирането за настаняване в социални жилища ще се ползва методика за обща оценка /Приложение № 1 към чл. 22в, ал. 2/, която включва следните максимални показатели:

-           Образование              -         70        точки;

-           Заетост                     -         20        точки;

-           Семейно положение  -         10       точки;

„Образование“ (О) – 70 т.

-           Висше - студент – 70 т.

-           Средно – 25 т.

-           Основно – 15 т.

-           Начално – 10 т.

-           Без образование – 5 т.

„Заетост“(З) – 20 т.

-           Учащ – 20 т.

-           Безработен – 15 т.

-           Работещ – 5 т.

-           Пенсионер – 1 т.

„Семейно положение“ (СП) - 10 т.

-           Семейства с деца и родител, отглеждащ сам дете – 10 т.

-           Семейства без деца – 5 т.

-           Самостоятелно живеещо лице – 1 т.

Максималният период за ползване на социалното жилище е 3 години. Не се предвижда удължаване на срока на наемното правоотношение за отдаденото под наем социално жилище.

Предвиждат се отделни разпоредби за прекратяване на наемните правоотношения с настанените в социални жилища, добавени са и основания за прекратяване, които следва да се приложат при неспазване на мерките за социално приобщаване свързани със социалния пакет. В проекта на изменение и допълнение се предлагат и разпоредби за контрол и мониторинг по отношение начина на обитаване на жилищата, тъй като за разлика от другите общински жилища, социалните жилища ще се отдават напълно обзаведени и оборудвани.

На заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок, считано от 04.11.2019 г., за предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г. на Общински съвет - Казанлък, изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение № 1315/13.05.2015  г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г., изм. с Решение № 202/30.06.2016 г., изм. с Решение № 975/28.02.2019 г., изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г., публикуван на интернет страницата на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/page-9308.html в раздел Администрация/ Административни актове/ Проекти на нормативни актове.

 

В регламентирания 30-дневен срок е получено 1 брой предложение за промяна на проекта на Наредба по електронна поща с входящ № 19-02-30/26.11.2019 г. от Илиана Петкова Жекова. Направени са следните предложения:

 1. В чл.22б, ал.4, т.11 от Раздел II Целеви групи за настаняване в социални жилища. Условия и ред за картотекиране и настаняване. Социален пакет и социални клаузи на Глава Трета „А“ Социални жилища думите в първата част на изречението „с или без право на парично обезщетение“ да отпаднат от точка 11  и изречение първо да придобие следния вид: „Удостоверение от съответната Дирекция „Бюро по труда“, че през предходния дванадесетмесечен период лицето е било безработно;“. Мотиви: Паричното обезщетение за безработица се отпуска от Националния осигурителен институт.
 2. В чл.22б, ал.4 се създава нов текст на т.12 със следното съдържание: „Удостоверение от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за размер на получаваното парично обезщетение за безработица“.
 3. Досегашният текст на т.12 става т.13.
 4. В чл.22м, ал. 1 от Раздел V Контрол и мониторинг след думите „социалните жилища“ да се постави запетая и да се допълни с „в която се включват и представители на Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“ и придобива следния вид: „Кметът на общината назначава Комисия за контрол и мониторинг за ползването на социалните жилища, в която се включват и представители Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“.
 5. В чл.22м, ал.2, т.4 от Раздел V Контрол и мониторинг след думите „3 месеца“ се поставя запетайка и се допълва „а по преценка и по-често,“, като точката придобива следния вид: „на всеки 3 месеца, а по преценка и по-често, извършват проверки в социалните жилища за изпълнение на договорните задължения на наемателите;“
 6. В т.5 от Методика за обща оценка изречение второ да прилдобие следния вид: „Всеки пълнолетен член на семейството получава брой точки по показатели 4.1 и 4.2, които се сумират отделно за всеки показател и сбора им се разделя на броя на пълнолетните членове на семейството.“
 7. В приложение № 2 към чл.22ж, ал.4 Договор за отдаване под наем на социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. в раздел VII Прекратяване на договора чл.21, ал.3 да се допълни с нова т.15 „при неизпълнение на задълженията по чл.20, ал.2 от настоящия договор“.

Комисията за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, разгледа постъпилите предложения по електронна поща с вх. № 19-02-30/26.11.2019 г. Комисията приема като основателни направените предложения по точки 1, 2, 3, 4, 5 и 7.

По точка 4 от направените предложения, за максимална изчерпателност и яснота, Комисията предлага текста на чл. 22м, ал. 1 да се измени както следва „Кметът на общината назначава Комисия за контрол и мониторинг за ползването на социалните жилища, в която се включват представители на Общинска администрация Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“. По отношение на предложението по точка 6, Комисията установи, че между заложения текст в проекта на наредба и предложения няма смислова разлика, а единствено такава в използвания начин на формулиране и структуриране на изречението. С направеното предложение по точка 6 не се предлага изменение по същество, поради което е взето решение за запазване на първоначалната формулировка на изречението.

След проведено обществено обсъждане на 21.11.2019 г. във връзка с подаването на проектно предложение за изграждането на социални жилища, Комисията за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, назначена от Кмета на Община Казанлък, установи, че наличния сграден фонд - 115 бр. апартамента, в т.ч. 1 бр. ведомствен, 4 бр. резервни и 72 бр. къщи в град Казанлък, 1 къща в с. Бузовград, 1 къща в с. Ръжена и 2 блока в Язовирно селище до с. Копринка, община Казанлък е съставен предимно от жилища строени преди повече от 50 години. Към настоящия момент няма жилища, които да не са отдадени под наем, а от друга страна в картотеката са вписани повече 200 лица, подали заявления за настаняване в общински жилища. Това означава, че жилищата са в постоянна експлоатация и предвид конструктивните особености на старото строителство и коефицентът на овехтяване на сградния фонд с всяка изминала година са необходими все повече средства за поддръжка и текущ ремонт.

 

Предвижданите в ежегодните бюджети на Община Казанлък средства са целеви по своя характер и се потребяват за задоволяване на предварително установени нужди. Поради изложените в предходния абзац обстоятелства не е възможно предварително планиране на средствата необходими за ремонт на общинския сграден фонд.

Предвид ежегодното в последните години повишаване на размера на минималната работна заплата в страната и подобряващата се икономическа обстановка в град Казанлък, Комисията за подготовка на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, счита че е уместно завишаването на месечната наемна цена за 1 кв. м. застроена площ общинско жилище, като приходите от наемните вноски е целесъобразно да бъдат използвани за текущ ремонт и поддръжка на сградния фонд.

В тази връзка предлагам изменение на наемната цена за 1 кв. м. застроена площ от 0,55 лв. на 1 лв.; за 1 кв. м. застроена площ, ползвана от семейства с три и повече деца и лица с трайно намалена работоспособност – от 71 % - от 0,50 лв. на 0,80 лв. и изменение на размера на пазарния наем за 1 кв. м. застроена площ, който заплащат граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаване на имота от 1,50 лв. на 3 лв.“

В хода на дебата председателстващият съобщи за корекциите направени от юриста на Общински съвет, като вносителят ги прие и ще бъдат отразени в текущото решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК и чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 79 от АПК  и чл. 96, ал. 4 от ПОДОС,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Второто четене на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

 

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища:

§ 1.  Чл. 1 се допълва и изменя, като след израза „за настаняването под наем в жилища за отдаване под наем“ се добавя думата „социални“ и придобива следния вид:

Чл. 1 С тази наредба се определят условията и редът за установяване на жилищни нужди, и за настаняването под наем в жилища за отдаване под наем, социални, ведомствени и резервни жилища на община Казанлък, както и условията и редът за продажбата им в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство.

§ 2.  Чл. 3, ал. 1 се допълва с нова точка 5 със следното съдържание:

5. „социални жилища“

 

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 4, ал. 1 се допълва и изменя, като след израза „общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1“ се добавя  „ и т. 5“ и придобива следния вид:

Чл. 4 (1) Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 5 имат нуждаещите се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:

 1. В чл. 4, ал. 1 се създава нов текст на т. 3 със следното съдържание: 3. не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива имоти на територията на Република България“
 1. Досегашният текст на т. 3 става т. 4, а т. 4 става т. 5.
 2. Досегашният текст на т. 5 става т. 6 и съдържанието му се изменя, като изразът „през последните 15 /петнадесет/ години се заменя с израза „през последните 10 /десет/ години“ и придобива следния вид:

6. не са прехвърляли имоти по т. 1, т. 2 и т. 3 на други лица през последните 10 /десет/ години, с изключение на прекратяване на съсобственост, или дарение в полза на държавата или Общината

 1. Досегашният текст на т. 6 става т. 7.
 2. Създава се нов текст на т. 8 със следното съдържание: 8. не притежават друго имущество (парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, селскостопанска техника и други основни и оборотни фондове) на обща стойност по-голяма от 10 хиляди лева“
 1. Досегашният текст на т. 7 става т. 9 и съдържанието му се изменя, като думите „две минимални работни заплати“ се заменят с думите „една минимална работна заплата“ и придобива следния вид:

9. брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест месеца не надвишава една минимална работна заплата за страната

 1. Досегашният текст на т. 8 става т. 10 и съдържанието му се изменя, добавят се буква „а“, буква „б“, буква „в“ и буква „г“ и придобива следния вид:

10. имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Община Казанлък през последните пет години без прекъсване, преди датата на подаване на заявлението. Това правило не се прилага за кандидатстващите за настаняване граждани, когато регистрирането им по постоянен или настоящ адрес в друго населено място през последните пет години е поради:

            а) командироване за изпълнение на военна служба в друго населено място или извън територията на страната съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

            б) временно настаняване в специализирани институции или специални училища за предоставяне на социални услуги;

            в) задължително настаняване за лечение в лечебни заведения по Закона за здравето и др. закони;

            г) обучение в друго населено място или извън страната.

 1. Досегашният текст на т. 9 става т. 11, а съдържанието му се допълва с израза „през последните 10 /десет/ години“ в края на изречението и придобива следния вид:

11. не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 8 от Закона за общинската собственост, през последните 10 /десет/ години.

 1. Досегашният текст на т. 10 става т. 12, а съдържанието му се допълва с израза „през последните 10 /десет/ години“ в края на изречението и придобива следния вид:

12. не са отписвани от картотеката на основание чл. 11 и чл. 22, ал. 3 от настоящата Наредба, през последните 10 /десет/ години.

 1. Досегашният текст на т. 11 става т. 13, а съдържанието му се допълва с израза „през последните 10 /десет/ години“ в края на изречението и придобива следния вид:

13. Да не е прекратявано наемното правоотношение с гражданина или неговото семейство и да не е осъществявана процедура по принудително изземване на общинско жилище спрямо тях, през последните 10 /десет/ години.

 1. Досегашният текст на т. 12 става т. 14.
 2. Досегашният текст на т. 13 става т. 15, а последните две изречения се отменят и придобива следния вид:

15.  Да нямат неуредени задължения към Община Казанлък.

 

 1. Добавя се нова т. 16 със следното съдържание: „16. не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани“
 2. В ал. 2 на чл. 4 думите „удостоверяващи фактите, които се доказват с документи, издадени от компетентните органи.“ се отменят и придобива следния вид:

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват с декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи.

§ 4  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 5, ал. 1 се допълва и изменя, като след израза „лицата и семействата“ се добавя „кандидатстващи за общинско жилище по чл. 3, ал. 1, т. 1,“ и придобива следния вид:

Чл. 5. (1) Лицата и семействата, кандидатстващи за общинско жилище по чл. 3, ал. 1, т. 1, които отговарят на условията по чл. 4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

 1. Чл. 5, ал. 1 т. 1 се допълва и изменя с ново изречение второ със следното съдържание „Пълнолетни лица, които са потребители на социална услуга от резидентен тип ЦНСТ за деца без увреждания гр. Казанлък или за които ползването на услугата е преустановено не по-късно от 24 месеца преди подаване на заявлението.“ и придобива следния вид:

1. Първа - незаемащи жилищна площ или ползващи нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други. Пълнолетни лица, които са потребители на социална услуга от резидентен тип ЦНСТ за деца без увреждания гр. Казанлък или за които ползването на услугата е преустановено не по-късно от 24 месеца преди подаване на заявлението.

 

§ 5  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 6, ал. 2 се допълва и изменя, като след думата „жилища“ се добавя изразът „по чл. 3, ал. 1, т. 1“ и придобива следния вид:

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от кмета на Общината.

 

§ 6 В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 7, ал. 1 се допълва и изменя, като последното изречение се променя от „Към същото се прилага декларация по ал. 3“ на „Към него се прилага декларацията по чл. 6, ал. 2“ и придобива следния вид:

Чл.7, ал.1 Заявлението за картотекиране се подава до кмета на Общината в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в сграда на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6. Към него се прилага декларацията по чл. 6, ал. 2.

 1. Чл. 7, ал. 3, т. 1 се допълва и изменя, като изразът „трите имена“ се заменя с израза „ имената по документ за самоличност“; изразът „постоянен адрес“ се допълва с израза „ и настоящ“ и придобива следния вид:

1. имената по документ за самоличност, ЕГН, постоянен и настоящ адрес

 1. Чл. 7, ал. 3, т. 2 се изменя, като изразът „по чл. 4, ал. 1, т. 1- 4 и т. 8“ се заменя с израза „по чл. 4, ал. 1, т. 1- 5 “ и придобива следния вид:

2. имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1- 5;

 1. Създава се нова т. 3 със следното съдържание: т. 3 разпоредителни сделки с имоти, извършени през последните 10 години“
 1. Досегашният текст на т. 3 става т. 4, като изразът „материално положение по чл. 4, ал. 1, т. 7“ се заменя с израза „материално положение по чл. 4, ал. 1, т. 9“ и придобива следния вид:

4. материално положение по чл. 4, ал. 1, т. 9 (общ доход на членовете на семейството за предходните шест месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения и други);

 1. Досегашният текст на т. 4 става т. 5.
 2. Досегашният текст на т. 5 става т. 6.
 3. В чл. 7, ал. 4 се създава нова точка 2 със следното съдържание: „2. удостоверение за липса на задължения към общинския бюджет“
 1. Досегашният текст на т. 2 става т. 3 и се изменя и допълва по следния начин: „3. удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните десет години, при необходимост и от служби по вписванията в други населени места“
 2. Досегашният текст на т. 3 става т. 4 и се изменя, като изразът „по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7“ се заменя с израза „по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 9“ и придобива следния вид:

4. удостоверения за доходи по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 9 от настоящата Наредба.

 

 1. Досегашният текст на т. 4 става т. 5.
 2. Досегашният текст на т. 5 става т. 7.
 3. Създава се нова т. 6 със следното съдържание: „6. справка от Община Казанлък за наличие или липса на предпоставките по чл. 4, ал. 1, т. 11“
 4. Досегашният текст на т. 6 става т. 8.
 5. Досегашният текст на т. 7 става т. 9.
 6. Досегашният текст на т. 8 става т. 10.
 7. Създава се нова т. 11 със следното съдържание: „11. удостоверение от учебно заведение за пълнолетно дете, че е записано като ученик, а за новата учебна година – в срок до 31.10“
 8. Създава се нова т. 12 със следното съдържание: „свидетелство за съдимост“
 9. Досегашният текст на т. 9 става т. 13.
 1. Ал. 5 се изменя и допълва като в края на изречение първо се добавя израза „в случаите когато същите не могат да бъдат набавени по служебен път“ и придобива следния вид:

(5) Документите по предходната алинея се предоставят лично от заявителя, в случаите когато същите не могат да бъдат набавени по служебен път. Всяко представено копие от документ се заверява собственоръчно от заявителя/декларатора и се сверява с оригинала от служител на община Казанлък, за което същите се подписват.

 1. Ал. 7 се отменя.

§ 7 В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 8, ал. 1 се изменя и допълва, като след израза „картотекиране на граждани“ се добавя изразът „кандидатстващи за настаняване в жилище по чл. 3, ал. 1, т. 1“ и придобива следния вид:

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, кандидатстващи за настаняване в жилище по чл. 3, ал. 1, т. 1.

 1. Чл. 8, ал. 6 се отменя.

 

§ 8  В чл. 9 се правят следните изменения:

 1. Чл. 9, ал. 1 се изменя и допълва, като се добавя ново изречение второ „Във връзка с това задължение картотекираните граждани подписват Декларация за информираност и съгласие към декларацията по чл. 6, ал. 2.“ и придобива следния вид:

Чл. 9. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни в периода от 01 януари до 31 март на всяка календарна година да подават нова декларация, заедно с необходимите документи или съответно декларация, че няма промяна в декларираните данни. Във връзка с това задължение картотекираните граждани подписват Декларация за информираност и съгласие към декларацията по чл. 6, ал. 2.

 1. Чл. 9, ал. 3 се отменя и на нейно място се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „С неизпълнението на задължението по ал. 1 и ал. 2, както и с  посочването на неверни данни или недеклариране на съответните обстоятелства се счита, че жилищната нужда е отпаднала и е основание за изваждане от картотеката, като картотекираното лице и неговото семейство не подлежат на ново картотекиране и нямат право да кандидатстват за настаняване в общинско жилище за срок от три  години.“

 

§ 9 В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 15 се изменя и допълва, като след израза „за отдаване под наем“ се добавя изразът „по чл. 3, ал. 1 т. 1“ и придобива следния вид:

Чл. 15. В жилища за отдаване под наем по чл. 3, ал. 1 т. 1 се настаняват:

 1. Чл. 15, т. 2 се изменя и допълва, като след израза „ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция“ се добавя изразът „в случай на свободен жилищен фонд“ и придобива следния вид:

2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, в случай на свободен жилищен фонд.

 

§  10 В чл. 17 се правят следните изменения:

 1. Досегашният текст на чл. 17, ал. 5 става чл. 33, ал. 3.

 

§ 11 В чл. 18 се правят следните изменения:

 1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: (4) Когато поради намаляване/увеличаване на броя на членовете на семейството, същото не отговаря на нормите за настаняване, в едномесечен срок, а в случай на смърт – в 3-месечен срок, наемателите подават заявление за настаняване в друго жилище съобразно нормите по чл. 17, ал. 1.

 

§ 12 В чл. 19 се правят следните изменения:

 1. изразът „декларация за наличие или липса на промяна на обстоятелствата в семейното и имуществено положение“ се заменя с израза „нова декларация по чл. 6, ал. 2.“ и придобива следния вид:

Чл. 19. Преди издаване на настанителна заповед настаняваното лице подава нова декларация по чл. 6, ал. 2.

 

§ 13 Чл. 22, ал. 3 се изменя и допълва, като след израза „което е отказало да заеме предложеното жилище“ се добавя изразът „като лицето и неговото семейство нямат право да кандидатстват за настаняване в общинско жилище за срок от три години“ и придобива следния вид:

(3) В случаите по ал. 2, комисията по чл. 8 от Наредбата може да предложи за отписване от картотеката лицето, което е отказало да заеме предложеното жилище, като лицето и неговото семейство нямат право да кандидатстват за настаняване в общинско жилище за срок от три години.

 

§  14 Добавя се нова „Глава Трета „А“ Социални жилища“ със следното съдържание:

ГЛАВА ТРЕТА „А”

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22а. (1) С тази глава се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди за лица и семейства в неравностойно положение на територията на община Казанлък и настаняването им в социалните жилища, изградени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

(2) Настаняването в социалните жилища е за срок не по-дълъг от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за наем, с цел осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на лицата и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.

(3) Специфичните правила по отношение на настаняване под наем на лица и семейства в социални жилища са предмет на настоящата наредба, съгласно насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

(4) Редът и условията по управление, стопанисване, финансиране, критерии за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища и осигуряването на мерки за социално приобщаване на ползвателите (заетост, образование, обучение, здравеопазване и др.) се определя от Общински съвет – Казанлък и се осъществява от Кмета на Община Казанлък в съответствие с националното законодателство и правото на Европейския съюз.

(5) Дейността по настаняване в социално жилище представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б „в“ на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. (OJ L 7, 11.1.2012).

(6) Предоставянето на обществената услуга по настаняване в социални жилища се възлага от кмета на общината на Отдел „Икономика по управление на собствеността“ към Община Казанлък - оператор на УОИИ, след въвеждането в експлоатация на сградата/ите, предназначена за социални жилища.

(7) При възлагането на услугата кметът на общината и Отдел „Икономика по управление на собствеността“ са длъжни да спазват всички изисквания на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагане на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (OJ L 7, 11.1.2012). 

 

РАЗДЕЛ ІI.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  ЗА НАСТАНЯВАНЕ  В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ.

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ И СОЦИАЛНИ КЛАУЗИ

 

Чл. 22б. (1) В социалните жилища, изградени със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи: 

1. Родители с деца, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1. 

2. Лица в риск от бедност и социално изключване - отговарящи на условията по чл. 4, ал. 1, чийто среден доход на член от семейството за предходните 6 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.

(2) Кандидатстващите за настаняване в социални жилища трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. Безработните пълнолетни лица да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, да са търсили активно работа през последните 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за настаняване, освен в случаите на удостоверена невъзможност и да не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове (изискването не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50 % или над 50 %, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18 г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността) през последните 12 месеца;

2. Да имат мотивация за обучение и образование, децата на семействата да посещават редовно образователна институция, детските и учебни заведения;

3. Към датата на подаване на заявлението не обитават общинско жилище и не са включени в картотеката за настаняване в общинско жилище.

(3) В декларацията се посочват:

1. имената по документ за самоличност, ЕГН или ЛНЧ, семейното положение, местоработата и продължителността на адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на заявителя и членовете на неговото семейство;

2. имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1-5 и т. 8;

3. разпоредителните сделки с имоти, извършени през последните десет години;

4. материално положение (общ доход на членовете на семейството за предходните шест месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания,  както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения и други);

5. жилищните условия, при които живее кандидатът за социално жилище и неговото семейство към момента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), площта и собствеността на обитаваните помещения, състояние на имота, брой съжителстващи лица или семейства;

6. данни за обстоятелствата по чл. 4 и чл. 22б;

7. данни за предходни картотеки.

(4) Обстоятелствата по предходните алинеи се удостоверяват с декларация, към която за всеки член от семейството се прилага:

1. удостоверение за декларирани данни, при необходимост и от други общини;

2. удостоверение за липса на задължения към бюджета на Община Казанлък, удостоверение за липса на задължения, произтичащи от ползването на общински жилищни и нежилищни имоти;

3. удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните десет години, при необходимост и от служби по вписванията в други населени места;

4. удостоверение за доходите на членовете на семейството за предходните 6 месеца;

5. справка от Община Казанлък за наличие или липса на предпоставките по чл. 4, ал. 1, т. 11;

6. копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), ако има такова;                               

7. копие от документ за завършена степен на образование или документ за включване в съответната форма на обучение;

8. удостоверение от учебно заведение, че детето е записано като ученик, а за новата учебна година – в срок до 31.10;

9. студентите представят уверение от съответното висше учебно заведение;

10.  свидетелство за съдимост;

11. удостоверение от съответната Дирекция „Бюро по труда“, че през предходния дванадесетмесечен период лицето е било безработно; копие от трудова книжка или копие от трудов договор или удостоверение от Дирекция „Бюро по труда“, че безработните пълнолетни лица са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като през последните 12 месеца не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове (изискването не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50% или над 50%, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността);

12. Удостоверение от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за размер на получаваното парично обезщетение за безработица;

13. други документи по преценка на заявителя;

(5) Документите по предходната алинея се предоставят от заявителя, с изключение на тези, с които Община Казанлък се снабдява служебно.

(6) В Община Казанлък се съставя и поддържа отделна картотека на нуждаещите се от социални жилища лица и техните семейства.

(7) Картотекирането на нуждаещите се от социални жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образци, утвърдени от Кмета на Общината.

 

Чл. 22в. (1) Кандидатстващите за настаняване в социални жилища, отговарящи на условията по чл. 22б, се подреждат в зависимост от броя на членовете в групи, както следва.

1. Самостоятелно живеещо лице;

2. Двучленно семейство;

3. Тричленно и четиричленно семейство;

4. Семейство с 5 и повече членове;

(2) Подреждането на лицата и семействата в една и съща група по ал. 1 се извършва на база методика за обща оценка, описана в Приложение № 1 към наредбата.

Чл. 22г. (1) Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, кандидатстващи за настаняване в жилище по чл. 3, ал. 1, т. 5.

(2) Комисията се състои от 5 члена. В състава и задължително се включват експерти от община Казанлък.

(3) Комисията разглежда в едномесечен срок подадените заявления и декларации за картотекиране и предоставяне под наем на социални жилища, взема решения за включване или изключване от картотеката и класира лицата и семействата по групи, съгласно методиката за обща оценка (Приложение № 1).

(2) При необходимост комисията по чл. 22г, ал. 1 може да изискват допълнително документи за установяване на сочени в декларацията по чл. 22б, ал. 7 обстоятелства, да събират служебно такива, както и да извършват проверки на място за установяване на жилищните условия, при което живее лицето/семейството.

 

Чл. 22д. (1) Лицата и семействата от целевите групи, включени в картотеката за настаняване в социални жилища са длъжни от 1 октомври до 31 декември на всяка календарна година да подават декларация по чл. 22б, ал. 7 за условията по чл. 22б. Във връзка с това задължение картотекираните граждани подписват Декларация за информираност и съгласие.

(2) При настъпване промяна на условията по чл. 22б, лицата, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни в едномесечен срок да уведомят писмено Община Казанлък като подадат нова декларация и представят документи за променените обстоятелства.

(3) Неизпълнението на задължението по ал. 1 и ал. 2, както и посочването на неверни данни или не деклариране на съответните обстоятелства се счита, че жилищната нужда е отпаднала и е основание за изваждане от картотеката, като картотекираното лице и неговото семейство не подлежат на ново картотекиране и нямат право да кандидатстват за настаняване в социално жилище за срок от три  години.

(4)  Изваждат се от картотеката по чл. 22б, ал. 4 лицата, неотговарящи на условията по чл. 22б от настоящата наредба, както и настанените в социално жилище.

(5) Изваждането от картотеката става със заповед на кмета на община Казанлък въз основа на решение на комисията по чл. 22г, ал. 1.

 

Чл. 22е. (1) Поредността по групи на картотекираните лица се актуализира всяка година с решение на комисията по чл. 22г, ал. 1 съобразно подадените декларации по чл. 22б, ал. 7.

(2) Документите на лицата, кандидатстващи за настаняване в социално жилище, се съхраняват десет години от дата на подаване на заявлението по чл. 22б, ал. 7.

 

Чл. 22ж.  (1)  При настаняване на картотекираните лица в социални жилища се прилагат нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 17.

(2) Преди издаване на настанителна заповед настаняваното лице подава нова декларация чл. 22б, ал. 7. Настаняване се извършва само при положение, че всички членове на семейството отговарят на условията по чл. 22б.

(3) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочва основание за настаняване, местонахождение на социалното жилище, данните на лицата, срок за настаняване, който не може да бъде по – дълъг от  3 /три/ години. Настанителната заповед има действие за всички членове на семейството на настанения.

(4) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем (Приложение № 2) между Община Казанлък и настаненото лице, в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, отговорността при неизпълнение, поддържането (ремонтни дейности), специални клаузи във връзка със „социалния пакет”, който ще бъде предоставен, съгласно конкретните нужди на наемателя, реда за прекратяване на договора и др. условия по наемното правоотношение. Срокът на договор за наем не може да бъде по-дълъг от 3 години, с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на лицата и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване. След изтичане на тригодишния срок договорът за наем не се удължава и лицето няма право да сключва нов договор за настаняване в социално жилище в рамките на следващите 10 години.

(5) След изтичане на срока за настаняване, ползватели на социални жилища могат да бъдат пренастанени в общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1, ако продължават да отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 и при наличие на свободен жилищен фонд.

(6) В договора за наем се включват и конкретните права и задължения, които ще имат настанените в социални жилища, свързани с изпълнение на приложими специални клаузи за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване, имайки предвид  възможностите, които се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.; Програми за достъп до социални и здравни услуги на представителите на целевите групи, други донорски, национални  и местни програми за заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевата група, а именно:

1. Децата задължително да са записани и да посещават образователна институция, детска градина или училище;

2. Безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда;

3. Включване на безработните в образователно-квалификационни програми, както и в програми за осигуряване на заетост;

4. Включване в програми за социална интеграция;

5. Лицата да имат избран личен лекар, задължителни имунизации и проверка на здравен статус.

(7) Жилището се предава на наемателя след подписване на приемно – предавателен протокол между наемодателя и наемателя за фактическо предаване и приемане на жилището.

 

Чл. 22з. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство.

(2) Две или повече семейства могат да се настаняват в едно жилище при спазване на нормите за жилищно задоволяване по предходния член и с изричното им писмено съгласие.

(3) Наемателите, по тяхно искане, могат да бъдат пренастанени в друго социално жилище при промяна на обстоятелствата, водещи до промяна на жилищната им нужда. Пренастаняването се извършва при наличие на свободни жилища за остатъка от тригодишния срок по чл. 22ж, ал. 3 от настоящата Наредба, след разглеждане на искането от комисията по чл. 22г, ал. 1 от Наредбата.

(4) Ако настаненият или семейството без основателна причина не заеме определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, същата подлежи на отмяна.

(5) Настанените в социално жилище по реда на тази глава, са длъжни ежегодно от 1 октомври до 31 декември, както и в едномесечен срок при промяна на условията по чл. 22б да подадат декларация чл. 22б, ал. 7. Във връзка с това задължение картотекираните граждани подписват Информирано съгласие по образец към декларацията.

 

РАЗДЕЛ III.

НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 

Чл. 22и. (1) Месечната наемна цена за социалните жилища се определя за 1 кв. м. застроена площ и е в размер на 0,40 лв.

(2) Месечната наемна цена за застроена площ, ползвана от семейства с три и повече деца и лица с трайно намалена работоспособност – от 71 % е 0,35 лв./кв. м.

(3) Когато жилището надвишава нормите по чл. 17, ал. 1 – 3 с повече от 10 %, за жилищната площ над допустимата се заплаща наемна цена в двоен размер.

 

Чл. 22й. (1) На основание издадена Заповед за настаняване всеки наемател се задължава да внесе ТРИ месечни наемни вноски, които остават като гаранция по изпълнение на Договора за наем. В случай, че наемната вноска за наемател е под 20,00 лева, само за такива наематели базисната основа се определя на 20,00 лева.

(2) Депозитът се връща на наемателя при прекратяване на сключения Договор за наем и след изплащане на всички наемни вноски и други сметки при ползването на предоставеното жилище под наем. В случай, че наемателят не изпълни горепосочените задължения в срок от 7 (седем) дни след освобождаване на предоставеното жилище, наемодателя може да прихване дължимите суми от депозита, като върне остатъка, ако има такъв.

(3) Липсващи и повредени активи, както и нанесени материални щети в жилището се заплащат от наемателя по действащите пазарни цени към момента на възстановяването им чрез усвояване от наемодателя на внесения депозит до дължимия размер. В случай, че депозитът не е достатъчен за покриване на причинените липси, повреди и/или щети, наемодателят може да защити правата си съгласно действащото законодателство.

(4) За наемател с прекратени наемни правоотношения депозитната вноска не се възстановява.

 

Чл. 22к. Граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаването на общинското жилище заплащат пазарен наем в размер на 1,50 лв. за квадратен метър застроена площ.

 

РАЗДЕЛ IV.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 

Чл. 22л. (1) Наемните правоотношения с настанените в социални жилища се прекратяват поради:

1. не плащане на наемната цена или на консумативните разноски, свързани с ползване на жилището, за повече от три месеца;

2. изтичане на срока за настаняване;

3. отпадане на условията за настаняване на наемателя в социално жилище, определени в чл. 22б.

4. не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. не обитаване на социалното жилище или при не предоставяне на достъп до жилището за повече от три месеца;

6. използване на социалното жилище не по предназначение;

7. нарушаване на добрите нрави;

8. системно нарушаване на обществения ред;

9.  неизпълнение на задължението за подаване на декларация по чл. 22з;

10. извършване от наемодателя на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

11. подадено писмено предизвестие от наемателя;

12. обитаване на социалното жилище и от лица и семейства, различни от наемателите;

13. посочване на неверни данни или не посочване в декларацията по чл. 22з, ал. 5 на данни и обстоятелства по чл. 22б;

14. осъждане на наемател, настанен в социално жилище за престъпление от общ характер;

15. неизпълнение на клаузите по чл. 22ж, ал. 5, свързани с мерките за социално приобщаване и социалния пакет насочен към лицето и членовете на неговото семейство;

16. неизпълнение на задължението за откриване на партиди към съответните експлоатационни дружества и подписване на приемно – предавателен протокол за фактическо предаване и приемане на жилището, посочено в чл. 22ж, ал. 6;

17. неизпълнение на задължението за възстановяване на установени щети и/или липси на оборудване или обзавеждане в сроковете по чл. 22о, ал. 2, т. 5.

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочват основанието за прекратяване и срок за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение, на основание по ал. 1, т. 10, към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго социално жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване и в случай на наличен свободен жилищен фонд.

(4) Социалните жилища се ползват по предназначение, за нуждите, за които са предоставени. Те не могат да се преотстъпват за ползване и да се пренаемат. Социалните жилища не могат да се продават.

РАЗДЕЛ V.

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

 

Чл. 22м. (1)  Кметът на общината назначава Комисия за контрол и мониторинг за ползването на социалните жилища, в която се включват представители на Общинска администрация Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“.

(2) Служителите определени по реда на ал. 1:

1. създават досие за всеки наемател, което поддържат актуално по отношение на обстоятелствата, свързани с критериите и условията за настаняване;

2. събират и изискват от съответните институции информация за включване и участие на лицата, настанени в социалното жилище в мероприятия, занятия, програми и мерки, насочени към социалното им интегриране и за посещения на учебни заведения;

3. извършват проверки и изискват информация от компетентните институции за наличието, липсата или промяната на обстоятелствата, които са предвидени по силата на тази наредба;

4. на всеки 3 месеца, а по преценка и по-често, извършват проверки в социалните жилища за изпълнение на договорните задължения на наемателите;

5. при установяване щети и/или липси на оборудване или обзавеждане дават едномесечен срок на наемателите за отстраняване на щетите и/или възстановяване на липсата;

6. контролират за редовното плащане на наемната цена и консумативните разноски;

7. извършват проверки за изпълнение на дадените указания на наемателите .

(3) За проверките по т. 4 на предходната алинея се изготвя становище, което се разглежда от Комисията по чл. 22г, ал. 1, която може да отправи предложение до кмета на общината за прекратяване на наемното правоотношение с наемателя, в случай че има основание за това.

 

§ 15  Наименованието на Глава Шеста се изменя и допълва като след думата „цени“ се добавя изразът „ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 1“ и придобива следния вид:

 

ГЛАВА ШЕСТА

НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 1

 

§ 16 В чл. 33 се правят следните изменения:

 1. Досегашният текст на чл. 33 става чл. 33, ал. 1, като изразът „ 0,55лв.“ се заменя с израза „1лв.“
 2. Досегашният текст на чл. 34 става чл. 33 алинея 2, като изразът „0, 55лв.“ се заменя с израза „0, 80лв.“
 3. Досегашният текст на чл. 17, ал. 5 става чл. 33 алинея 3.

Чл. 33 (1) Месечната наемна цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. застроена площ и е в размер на 1 лв.

(2) Месечната наемна цена за застроена площ, ползвана от семейства с три и повече деца и лица с трайно намалена работоспособност – от 71 % е 0,80 лв./кв. м.

(3) Когато жилището надвишава нормите по чл. 17, ал. 1 – 3 с повече от 10 %, за жилищната площ над допустимата се заплаща наемна цена в двоен размер.

 

§ 17 Досегашният текст на чл. 34а става чл. 34, а чл. 34а се отменя.

§ 18 В чл.35 се прави следното изменение – изразът „1,50 лв. за квадратен метър застроена площ“ се заменя с израза „ 3лв. за квадратен метър застроена площ“ Чл.35. Граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаването на общинското жилище заплащат пазарен наем в размер на 3 лв. за квадратен метър застроена площ.
 

§ 19 В чл. 36 се правят следните изменения:

 1. Чл. 36, ал. 1, т. 5 се отменя.
 2. Досегашният текст на т. 6 става т. 5.
 3. Досегашният текст на т. 7 става т. 6.
 4. Досегашният текст на т. 8 става т. 7
 1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание: „8. неизпълнение на задължението за уведомяване при промяна в данните и условията за настаняване, посочено в  чл. 16, ал. 5, чл. 26, ал. 4 и чл. 32, ал. 4
 2. Досегашният текст на т. 9 става т. 10.
 1. Създава се нова т. 9 със следното съдържание:незаемане на определеното за ползване жилище при условията и в срока по чл. 16 и чл. 22, ал. 2“
 2. Създава се нова т. 11 със следното съдържание: 11. пренаемане на  жилището  или на части от него
 3. Създава се нова т. 12 със следното съдържание: 12. непредоставяне на достъп до общинското жилище за период по-дълъг от  шест месеца
 4. Досегашният текст на т. 10 става т. 13.
 5. Досегашният текст на ал. 4 става ал. 2.
 6. Досегашният текст на ал. 5 става ал. 3.
 7. Досегашният текст на ал. 6 става ал. 4.
 8. Досегашният текст на ал. 7 става ал. 5.
 9. Досегашният текст на ал. 8 става ал. 6.
 10. Досегашният текст на ал. 9 става ал. 7 и се изменя, като изразът „към заповедта по ал. 7“ се заменя с израза „към заповедта по ал. 5“ и придобива следния вид:

(7) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 5 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване

 1. Досегашният текст на ал. 10 става ал. 8.
 2. Алинея 9, алинея 10 и алинея 11 се отменят.

 

 § 20 В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

 1. Досегашният текст на т. 2 става т. 3.
 2. Създава се нова т. 2 със следното съдържание: „Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.
 1. Досегашният текст на т. 3 става т. 4.
 2. Досегашният текст на т. 4 става т. 5.
 3. Досегашният текст на т. 5 става т. 6 като се изменя по следния начин:

6. „Семейството” включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.

 1. Досегашният текст на т. 6 става т. 7.
 2. Досегашният текст на т. 7 става т. 8.
 3. Досегашният текст на т. 8 става т. 9.
 4. Досегашният текст на т. 9 става т. 10.
 5. Досегашният текст на т. 10 става т. 11.
 6. Досегашният текст на т. 11 става т. 12.
 7. Досегашният текст на т. 12 става т. 13.
 8. Досегашният текст на т. 13 става т. 14.

 

 § 21 Създава се Приложение № 1 към чл. 22в, ал. 2 със следното съдържание:

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОБЩА ОЦЕНКА

 

            1. Методиката включва следните показатели: „Образование“ (О), „Заетост“ (З), „Семейно положение“ (СП).

            2. Общата оценка (ОЦ) на всяко от лицата и семействата представлява сбор от трите горецитирани показатели, съобразно формулата: ОЦ= О+З+СП.

            3. Максималният сбор на ОЦ е 100 точки. Максималният сбор точки по отделните показатели е както следва:

 • Образование             - 70 точки;
 • Заетост                                  - 20 точки;
 • Семейно положение            - 10 точки;

            4. Методика за обща оценка и максимален сбор точки по отделните показатели:

4.1. „Образование“ (О) – 70 т.

 • Висше – студент – 70 т.
 • Средно – 25 т.
 • Основно – 15 т.
 • Начално – 10 т.
 • Без образование – 5 т.                                                                                      

4.2. „Заетост“(З) – 20 т.

 • Учащ – 20 т.
 • Безработен – 15 т.
 • Работещ – 5 т.
 • Пенсионер – 1 т.

4.3. „Семейно положение“ (СП) – 10 т.

 • Семейства с деца и родител, отглеждащ сам дете – 10 т.
 • Семейства без деца – 5 т.
 • Самостоятелно живеещо лице – 1 т.

5. По показателите 4.1. и 4.2. се оценяват членовете на семейството, навършили пълнолетие. Получената оценка по отделните показатели 4.1. и 4.2. за всяко едно от лицата се сумира, полученият общ сбор, за конкретния показател се разделя на броя пълнолетни членове на семейството. По показател „Семейно положение“ се определя една обща оценка на цялото семейство.

6. При равен брой точки на общата оценка на лицата и семействата, предимство се дава на по-продължителната по време картотека.

 

 

§ 22 Създава се Приложение № 2 към чл. 22ж, ал. 4 със следното съдържание:

                                                    

 

ДОГОВОР

за отдаване под наем на социално жилище, изградено със средства по

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

            Днес, ……………20….. г. в гр. Казанлък, между:

 1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, адрес: 6100 гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, представлявана от ………………………………………… Кмет на Община Казанлък и ………………………………………… Главен счетоводител, от една страна, като НАЕМОДАТЕЛ

            и

 1. ......................................................................................................................................, ЕГН ……………………..…., притежаващ/а лична карта №…………………, издадена на ………………… от ........................, с адрес: ………………….........................................., ул..................................................... №........, вх....., ет......., ап........, наричан тук и по-долу  НАЕМАТЕЛ  от друга страна,

 

на основание Заповед № ………………….  на Кмета на Община Казанлък и съгласно чл. 22ж, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища се сключи договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно възмездно ползване социално жилище, находящо се в гр. Казанлък, адрес……………………………..……….., с обща площ от …………. кв. м., състоящо се от:………………………………………………….

II. НАЕМНА ЦЕНА

Чл. 2. (1) Наемателят заплаща на наемодателя месечна наемна цена в размер на …………….. лева (………………………….) без ДДС, съгласно Глава трета „А“ Социални жилища, Раздел III Наемни цени за социални жилища. Същата е дължима от датата на фактическото предаване на жилището от наемодателя на наемателя.

            (2) Месечната наемна цена по ал. 1 се променя от наемодателя без допълнително съгласие между страните въз основа на решение на Общински съвет – Казанлък, определящо наемни цени за социални жилища от датата, посочена в същото.

            (3) Месечната наемна цена се заплаща от наемателя на наемодателя до 5-то число на месеца, за който се отнася, в брой на касата на Община Казанлък, в Център за информация и услуги на граждани или по банков път по следната сметка:

                        IBAN …………………………………

(4) След определения краен срок за плащане /5-то число на текущия месец/ за всеки просрочен ден се начислява лихва, съгласно чл. 86 от ЗЗД.

(5) Погасяват се най-напред лихвите, а след това главницата съгласно чл. 76 от ЗЗД.

 

Чл. 3. (1) Към момента на сключване на договора НАЕМАТЕЛЯТ е внесъл депозит в размер на …………………. лв. /словом: ……………………………………………………./.

(2) Депозитът се връща на наемателя при прекратяване на сключения Договор за наем и след изплащане на всички наемни вноски и други сметки при ползването на предоставеното жилище под наем. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни горепосочените задължения в срок от седем дни след освобождаване на предоставеното жилище, наемодателят може да прехване дължимите суми от депозита, като върне остатъка ако има такъв. Сумата е внесена в брой на касата в Център за информация и услуги на граждани на Община Казанлък с касов бон № ……….../ ………...20……. г.

(3) Липсващи и повредени активи, както и нанесени материални щети в жилището се заплащат от наемателя по действащите пазарни цени към момента на възстановяването им или чрез усвояване от наемодателя на внесения депозит до дължимия размер. В случай, че депозитът не е достатъчен за покриване на причинените липси, повреди и/или щети, наемодателят може да защити правата си съгласно действащото законодателство.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА

               Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от три години, считано от…….………. до ……………

               (2) След изтичане на тригодишния срок договорът за настаняване не се удължава и лицето няма право да сключва нов договор за настаняване в социално жилище в рамките на следващите 10 години.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

               Чл. 5. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на НАЕМАТЕЛЯ свободно и безпрепятствено ползване на описаното в чл. 1 социално жилище за срока на наемното правоотношение.

Чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде социалното жилище на НАЕМАТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, с описание на фактическото му състояние

Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на предаденото социално жилище, за които НАЕМАТЕЛЯТ е знаел или е могъл да знае при сключване на договора и изготвянето на приемо-предавателния протокол. 

Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да извършва проверки относно ползването на социалното жилище.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ настанен в сграда със социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. има право да ползва социалното жилище, общите и прилежащи части според тяхното предназначение.   

Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да приеме описаното в чл. 1 от настоящия договор социално жилище с приемо-предавателен протокол и да ползва жилището съгласно договореното предназначение.

Чл. 11. (1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи, свързани с ползването на имота по чл. 1: електрическа енергия, вода и др. консумативи, като за целта открие на свое име партиди в търговските дружества – доставчици на посочените услуги, както и е длъжен да заплаща такса битови отпадъци за имота.

(2) Да представя в Община Казанлък в края на всяко тримесечие на текущата календарна година, съответно до 31 март, 30 юни, 30 септември и 23 декември копия от документи за извършени плащания на електрическа енергия, вода и др., издадени от съответните доставчици на услугите.

Чл. 12. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва за ползване, да ползва съвместно по договор с трети лица, да отдава под наем или да пренаема, възмездно или безвъзмездно, имота или отделни части от него.

Чл. 13. При необходимост от извършване на текущи, основни, необходими и неотложни ремонтни дейности, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до социалното жилище и да не възпрепятства извършването на ремонтните работи.

Чл. 14. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка повредите причинени при ползването на наетото жилище, както и да извършва през времетраенето на настоящия договор за своя сметка и със свои средства всички ремонти на социалното жилище, в резултат на обикновена употреба.

Чл. 15. Подобрения и ремонти в социалното жилище могат да се извършват след писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. Всички извършени подобрения от НАЕМАТЕЛЯ стават собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ, като същия не дължи заплащане на стойността им.

Чл. 16. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да отговаря на условията за настаняване по чл. 22б от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

Чл. 17. (1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно от 1 октомври до 31 декември, както и в едномесечен срок при промяна на условията по чл. 22б да подаде декларация по чл. 22б, ал. 7.

Чл. 18. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при напускане да предаде наетото жилище в състояние, годно за обитаване. Липсващи и повредени активи се заплащат по действащите пазарни цени към момента на възстановяването им.

 

 

Чл. 19. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да поддържа жилището, като взема всички мерки за опазване на имота и полага грижи на добър стопанин.
 2. Да не пречи на другите наематели да ползват общите и прилежащи части на сградата.
 3. Да не причинява вреди на други обекти и общи части на сградата.
 4. Да не завзема общи и прилежащи части на сградата.
 5. Да не извършва в наетото жилище или в част от него ремонтни дейности или действия, които да създават безпокойство на другите наематели.
 6. Да не извършва строителни дейности в наетото социално жилище, с които да се изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушава архитектурния вид, носимоспособността и устойчивостта на строителната конструкция на жилището, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.
 7. Да изпълнява изискванията на съответните нормативни актове при ползване на жилище и да не създава безпокойство на живущите в съседство лица.
 8. Да не накърнява добрите нрави.
 9. Да заплаща разходите за подържаното на общите части на сградата.
 10. Да спазва санитарните и хигиенните норми.
 11. Да подпомага дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или аварийно спасителна дейност в жилището и в района на сградата.
 12. Да осъществява ползването на жилище по реда, определен в Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища и Правилника за вътрешен ред.
 13. Да съобщава за всички повреди и посегателства върху жилището.
 14. Да осигурява достъп до жилището на служителите от общинската администрация за проверка относно използването му.
 15. Да освободи доброволно жилището след изтичане на срока по настоящия договор и представи документи за закрити партиди за консумативните разноски.
 16. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да отдава под наем, пренаема и преотстъпва ползваното социално жилище на трети лица.

 

VІ. СОЦИАЛЕН ПАКЕТ

 

Чл. 20. (1)  НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите специални  клаузи за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване, имайки предвид  възможностите, които се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.; Програми за достъп до социални и здравни услуги на представителите на целевите групи, други донорски, национални и местни програми за заетост, здравеопазване и социално приобщаване на целевата група.  

(2) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява специалните клаузи, свързани със социалния пакет, според конкретните си нужди:

               1. Децата задължително да са записани и да посещават образователна институция, детска градина или училище;

               2. Безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда;

               3. Включване на безработните в образователно-квалификационни програми, както и в програми за осигуряване на заетост;

               4. Включване в програми за социална интеграция;

               5. Лицата да имат избран личен лекар, задължителни имунизации и проверка на здравен статус;

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

            Чл. 21. (1)  Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока за настаняване и подписването на приемо-предавателен протокол, с който наемателят предава социалното жилище на наемодателя.

(2) НАЕМАТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно наемния договор след като уведоми НАЕМОДАТЕЛЯТ с писмено предизвестие и предаде имота с приемо-предавателен протокол. С подписването на приемо-предавателен протокол за връщане на социалното жилище настоящия договор се счита за прекратен.

(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора в следните случаи:

1. не плащане на наемната цена или на консумативните разноски, свързани с ползване на жилището, за повече от три месеца;

2. изтичане на срока за настаняване;

3. отпадане на условията за настаняване на наемателя в социално жилище, определени в чл. 22б, ал. 1-2 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

4. не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. не обитаване на жилището или при не предоставяне на достъп до жилището за повече от шест месеца;

6. използване на социалното жилище не по предназначение;

7. нарушаване на добрите нрави;

8. системно нарушаване на обществения ред;

9.  неизпълнение на задължението за подаване на декларация по чл. 22з, ал. 5 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища;

10. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

11. обитаване на социалното жилище и от лица и семейства, различни от наемателите;

12. посочване на неверни данни или не посочване в декларацията по чл. 22з, ал. 5 на данни и обстоятелства по чл. 22б от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища;

13. осъждане на наемател за престъпление от общ характер;

14. неизпълнение на разпоредбите на чл. 22ж, ал. 6, чл. 22м, ал. 2, т. 5 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища;

15. неизпълнение на задълженията по чл. 20, ал. 2 от настоящия договор.

Чл. 22. Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед, съгласно чл. 22л от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

VIІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Закона за задълженията и договорите, Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, приета с Решение № 304/24.07.2012 г., (Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение №1315/13.05.2015 г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г., изм. с Решение № 202/30.06.2016 г., изм. с Решение № 975/28.02.2019 г., Изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г., Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.), както и нормите на относимото законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, два за наемодателя и един за наемателя.

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛ:                                                         НАЕМАТЕЛ:

………………………………………..                                ……………………………

Кмет на Община Казанлък                     

……………………………………………

Гл. счетоводител на Община Казанлък

……………………………………………

Началник отдел „……………………………………“

 

 

 

 

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й.

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването  33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220