РЕШЕНИЕ
№ 22
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_97/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии /за електропровод и водопровод/ за Поземлен имот № 182.51 - с НТП "Нива", местност "Бекликчийкса могила", с. Копринка, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-К-872-2/18.10.2019 г. от – Кенан Саид в качеството си на възложител (собственик), с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии (за електропровод и водопровод), за Поземлен имот  № 182.51 - с НТП  ”Нива“, по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед  № 297 от 24.04.2008 г., на Областен управител на гр. Стара Загора, с цел захранване на имота с вода и електричество.

С Решение №831 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 41, е дадено разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти  № 182.51, № 182.52, № 182.53, № 182.54 и № 182.55 – всички с НТП  ”Нива“, по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед № 297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имотите в ”За вили за гости“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да захрани с електроенергия и вода поземлен имот № 182.51 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед  № 297 от 24.04.2008 г., на Областен управител на гр. Стара Загора.

Заданието за изработване на ПУП-ПП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № СЗ- 42-ПР от 2018 г., според което за реализацията на инвестиционното намерение,  не е необходимо да се извършва оценка въздействието върху околната среда.

Според приложеното Задание от Възложителя и предложенията за проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии (водопровод и електропровод) съставени от проектант с необходимата правоспособност, става ясно, че проектното трасе на водопровода (879 л. м. дължина) и електропровода (198 л. м. дължина) преминават (засягат) следните поземлени имоти общинска собственост:

 

  • За водопровода

Имот

Местност

Вид територии

Трайно  ползване

Вид собственост

1

38563.155.359

Землище  с.Копринка

земеделска

Пасище мера

Общинска  публична

2

38563.155.60

Землище  с.Копринка

Територия на транспорта

Местен път

Общинска  публична

3

38563.155.57

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопанс ки път

Общинска  публична

4

38563.32.53

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопанс ки път

Общинска  публична

5

38563.106.365

Землище  с.Копринка

земеделска

Пасище,мера

Общинска  публична

6

38563.33.56

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопанс ки път

Общинска  публична

 

  • За електропровода

Имот

Местност

Вид територии

Трайно  ползване

Вид собственост

1

38563.32.51

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопански път

Общинска  публична

2

38563.32.53

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопански път

Общинска  публична

3

38563.106.365

Землище  с.Копринка

земеделска

Пасище, мера

Общинска  публична

4

38563.33.56

Землище  с.Копринка

земеделска

Селскостопански път

Общинска  публична

 

          

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.“

В хода не дебата, Вносителя прие направените допълнения от юриста на Общински съвет, а именно:

„В т. 1, в последно изречение, след текста "вода и електричество" да се допълни "съгласно приложената таблица на засегнатите имоти.";

- Да се добави нова точка 3 със следния текст: "Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут върху ПИ № 38563.155.359 и ПИ № 38563.106.365 за изграждане на водопровод и електропровод, захранващи ПИ № 182.51.;

 - Да се добави нова точка 4 със следния текст: "Определя срокът на валидност на предварителното съгласие по предходната точка - 3 години.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии (за електропровод и водопровод), за Поземлен имот  № 182.51 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед  № 297 от 24.04.2008 г., на Областен управител на гр. Стара Загора, с цел захранване на имота с вода и електричество, съгласно приложената таблица на засегнатите имоти.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

3. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут върху ПИ № 38563.155.359 и ПИ № 38563.106.365 за изграждане на водопровод и електропровод, захранващи ПИ № 182.51.

 

4. Определя срокът на валидност на предварителното съгласие по предходната точка - 3 години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Кенан Саид в качеството си на заявител,  с адрес за кореспонденция с. ..., община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220