РЕШЕНИЕ
№ 23
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_99/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешаване на частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентификатор 06848.12.20 по КК и КР на с. Бузовград, местност "Даскалов соргун". Постъпи писмо с вх. № ОС-126/13.12.2019 г. по становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, с приложено писмо от Общинска служба земеделие.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общинския съвет с Решение № 579 от 6.10.2017 г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017 г. Устройствената зона двустранно по пътя за с. Бузовград в ОУП е предвидена да бъде  Предимно производствената зона /Пп/ и Предимно производствената зона, разновидност 1/Пп1/- със занижени параметри за застрояване, в които са допустими производствено- складови дейности и допълващи ги административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения.

Община Казанлък е сключила Меморандум за сътрудничество с „Национална компания индустриални зони“ на 20.07.2018 г. за създаване на Индустриална зона по пътя за с. Бузовград.

За Индустриалната зона има изработен ПУП за общински имот, южно от р. Тунджа- ПИ с идентификатор 06848.12.15 по КК и КР на с. Бузовград, с площ: 68337 кв. м., който е одобрен със Заповед № 1658/30.10.2019 г. ПУП включва ПЗ  и схеми за електрозахранване, водоснабдяване, канализация и комуникационно- транспортен план. Предвидено е разделяне на общинския имот на 5 новообразувани имота с проектни идентификатори 06848.12.282; 06848.12.283; 06848.12.284; 06848.12.285 и 06848.12.286, от които единия е предвиден за транспортен достъп, а четирите са предвидени за промяна на предназначението им от „изоставено трайно насаждение“ в “за производствени, складови и обслужващи дейности“, с начин на застрояване- свободно, при следните показатели: до 60% плътност на застрояване, до 1,5 коефициент на интензивност,  минимална озеленена площ 30%. С Решение № СЗ-2-ЕО/2019 г. на РИОСВ- Ст. Загора е преценено да не се извършва  оценка за въздействието върху околната среда.

С Решение № 1116/25.07.2019 г. на общински съвет е учредено общинско дружество с наименование „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД. Предметът на дейност е изграждане, управление и развитие на индустриални зони.

Във връзка с  процедурата по изработване на ПУП на Индустриалната зона,  се появи необходимост от разширението и, като се включи и друг общински имот, съседен на ПИ с 06848.12.15 по КК и КР на с. Бузовград, а именно: ПИ с идентификатор 06848.12.20 с площ от 52 308 кв.м. който в момента е земеделска земя- „пасище“ и не е предвиден за застрояване в ОУП.  

С оглед развитието на цялата територия с производствени, складови и търговски дейности двустранно по пътя  с. Бузовград, ще бъде от значение да отпадне ограничението в параметрите за застрояване на зона Пп1 и цялата територия да стане с отреждане Пп /Предимно производствената зона/, с показатели за застрояване: до 80% плътност на застрояване, до 2,5 коефициент на интензивност,  минимална озеленена площ 20%, височина до 15м.

Гореописаното би могло да се реализира единствено ако се допусне частично изменение на ОУП на община Казанлък.

Съгласно чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Кметът на община Казанлък може да направи предложение за изменение на ОУП, когато такова се налага.

В чл.134 ал.1 ЗУТ са посочени случаите, в които се допуска изменение на ОУП: настъпили промени в обществено- икономическите и устройствените условия след одобряването на плана; възникнали нови общински нужди за обекти, собственост на общината- какъвто е случая.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124, ал.1, чл.127, ал.9  и чл.134, ал.1,т.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Разрешава частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентификатор 06848.12.20 по КК и КР на с. Бузовград, местност „Даскалов соргун“.

 

  1. Дава съгласие в устройствените зони в територията двустранно по пътя за с. Бузовград да се промени режимът на застрояване от Предимно производствена зона, разновидност 1 /Пп1/ в Предимно производствена зона /Пп/, при което показателите на застрояване ще се променят от: до 60% плътност на застрояване, до 1,5 коефициент на интензивност,  минимална озеленена площ 30%,  на: до 80% плътност на застрояване, до 2,5 коефициент на интензивност,  минимална озеленена площ 20%, височина до 15м.

 

  1. Одобрява Заданието за частично изменение на ОУП на община Казанлък, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 26/12/2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220